SRZ MsO Nitra, Parkové nábrežie 29, 949 01  NITRA

O Z N A M

Výbor SRZ MsO Nitra na svojom zasadnutí dňa 8. 12. 2023 schválil vydávanie /predaj/ povolení na rybolov pre rok 2023 v nasledovných termínoch a za stanovených podmienok:

Stránkové dni a čas predaja a výdaja povolení na rybolov pre členov SRZ MsO Nitra:

JANUÁR   –   MAREC   2024

Od 2. 1. 2024 do 15. 1. 2024
– každý pracovný deň  od 10,00 hod do 17,00 hod

Od 17. 1. 2024 do 31. 3. 2024
– pondelok, streda, piatok  od 12,00 hod do 16,00 hod

Nakoľko Veľkonočné sviatky sú v termíne 29. 3. 2024 – 1. 4. 2024, stránkové hodiny, okrem uvedených, budú aj 28. 3. a 2. 4. 2024

Pondelky sú určené pre vybavovanie členov Výboru, KK, DK a RS, preto budú prednostne v tento deň vybavovaní.

APRÍL   –   DECEMBER   2024
Stránkový deň:  PONDELOK  od 12,00 hod   do   16,00 hod

Zakúpenie členskej známky, povolenia na rybolov a ostatných náležitostí bude prebiehať pre všetkých členov SRZ MsO Nitra výlučne v hotovosti na rybárskom dome počas stránkových dní.

Člen SRZ MsO Nitra je povinný pri zakúpení náležitostí predložiť členský
a brigádnický preukaz, mládež od 18 rokov aj potvrdenie o návšteve školy.

Prípadná zmena stránkových hodín bude oznámená na oznamovacej tabuli na Rybárskom dome a v časti OZNAMY na www.srznitra.sk

Dušan Janovič
predseda SRZ MsO Nitra

O Z N A M

Oznamuje našim členom, že v zmysle § 14 ods. 21 Vyhlášky MŽP SR č. 381/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Zákona o rybárstve č. 216/2018 Z.z. je držiteľ povolenia na rybolov povinný odovzdať vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal. Záznam odovzdá aj vtedy, ak v období na ktoré sa povolenie vzťahuje ryby nelovil.

Ak držitel povolenia do stanoveného termínu záznam
 neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.

Riadne vyplnené povolenie na rybolov /Vzor a celoročný sumár sa nachádzajú na stranách 33 – 37 Záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch/ môžete prísť odovzdať osobne na rybársky dom, a to od 2. 1. 2024 do 15. 1. 2024 počas stránkových hodín v čase od 10,00 hod do 17,00 hod, kde dostanete potvrdenie o odovzdaní do členskej legitimácie. Povolenie na rybolov je možné poslať aj  poštou /najlepšie doporučene/.

Členskú známku na rok 2024 je potrebné zakúpiť do 31. 3. 2024 v zmysle Stanov SRZ § 10 ods. 1 písm. c/. Vzhľadom na termín Veľkonočných sviatkov, posledný termín na zaplatenie členského Výbor schválil na  2. 4. 2024.

Nezaplatením členského do uvedeného termínu členstvo vo zväze zaniká.