Miestny rybársky poriadok účinný od 01.01.2023

Dodatok k zväzovému povoleniu
2. novembra 2021
Stanovy SRZ – nové
31. decembra 2022