Počasie Nitra tu
 
 
Pripravujeme


PROMO VIDEO

Postupový pretek na NITRA CUP 2024

19.05.2023 - 21.052023

Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia
Parkové nábrežie 29,  949 01  NITRA
Postupový pretek na NITRA CUP 2024
48-hodinový non - stop rybársky pretek teamovP r o p o z í c i e     p r e t e k o v :1.)  Všeobecné informácie:  

 • Dátum konania pretekov:  19. – 21. 05. 2023
 • Miesto konania pretekov:  Revír  SRZ MsO  Nitra číslo 2-1750-1-4           OR Ľudovítová II,
 • Organizátor: SRZ MsO NITRA,  obvod č.3
 • Organizačný výbor:
 
 • Riaditeľ preteku: Stanislav Žákovič
 • Hlavný rozhodca : Imrich Čaládi
 • Rozhodcovská komisia: org. výbor preteku
 • Štartovné:   200,- €  - zahŕňa (štartovné + stravu)  
 • Uzávierka prihlášok: 14. 04. 2023
 • Úhrada štartovného: najneskôr do 14. 04. 2023
 • Počet účastníkov :  12 teamov
 
2.)  Špecifikácia miesta konania pretekov a účastníkov:  
a) Miesto konania pretekov:  revír číslo 2-1750-1-4 Ľudovítová 2 - je staré rameno rieky Nitra s rozlohou cca 3 ha. Revír s osobitným režimom sa nachádza v katastrálnom území obce Ľudovítová, v smere od Nitry na Topoľčany a naopak. Nerovnomerné dno revíru s prekážkami spadnutých stromov bez podvodného a vodného porastu s bohatou pobrežnou vegetáciou.
 
b)  Výskyt rýb: kapor, amur, zubáč, šťuka, sumec, všetky druhy bielej ryby.
c)  Účastníci pretekov:  Účastníci pretekov sú teamy menovite určené pred pretekom, ktoré budú súťažiť ako dvoj až trojčlenné teamy, pričom bodovanú rybu môže uloviť, zdolať a vyloviť ktorýkoľvek z evidovaných členov teamu.  Všetci členovia teamu musia byť pred začiatkom preteku menovite nahlásení rozhodcom. Každý z členov teamu musí byť aj členom SRZ.
3.) Spôsob lovu rýb počas pretekov:
Dovolený spôsob lovu:  
a) na položenú – bez  možnosti používať kŕmitko,
b) na plávanú
Každý zúčastnený team môže loviť maximálne na štyri udice s rybárskym navijakom. Každá udica na lov počas pretekov môže byť opatrená len jedným jednoduchým háčikom s protihrotom. Loví sa  spôsobom "chyť a pusť", t.j. bez možnosti privlastnenia si ulovenej ryby.
Každá ulovená ryba musí byť bezodkladne pustená späť do vody revíru ihneď po tom, ako ju rozhodca alebo susedný team odváži, zapíše a podpismi osvedčí správnosť údajov do  prehľadu o úlovkoch pretekajúceho teamu.
4.)  Losovanie  miesta lovu :
Losovanie miesta lovu je dvojkolové. Účastníkom pretekov v poradí ako zaplatili štartovné bude na prihláške pridelené poradové číslo zaplatenia štartovného.
V prvom kole podľa poradia tak ako bolo pridelené číslo zaplatenia štartovného si členovia súťažného teamu poradie v akom si účastníci budú losovať  lovné miesta.
V druhom kole podľa poradia vylosovaného teamom v prvom kole si team vylosuje číslo bez možnosti výmeny tohto čísla a toto číslo bude miestom lovu teamu počas preteku (lovné miesto).
5.)  Hodnotenie.
 • Hodnotenou rybou počas preteku je kapor a amur.
           (kapor nad 45 cm  a  amur nad 60 cm vrátane).
 
 • Do poradia súťaže sa započítava  max. päť najťažších  hodnotených rýb (kaprov  alebo amurov alebo ich kombinácia). Poradie teamov súťaže po ukončení pretekov určuje  najvyšší súčet hmotnosti max. 5 kusov hodnotených rýb. Ryba zdolávaná alebo vylovená iným ako zapísaným členom teamu  nesmie byť započítaná do výsledku teamu.
 
 • V prípade rovnosti bodov medzi teamami rozhoduje najťažšia ulovená hodnotená ryba teamu, v prípade aj tejto rovnosti rozhoduje druhý najťažší hodnotený úlovok. V prípade aj tejto rovnosti rozhodne losovanie.
 
 • Uznáva sa len ten úlovok, ktorý odváži, zapíše a podpíše do  prehľadu o úlovkoch teamu a jeho správnosť potvrdí podpisom  min. jeden privolaný člen zo susedného loviaceho teamu alebo dvoch susedných loviacich teamov.
 
 • Pokiaľ dôjde k omylu v zápise ulovenej ryby, riadok sa vyškrtne v celej dĺžke a správny zápis sa vykoná v nasledujúcom riadku. Obidva riadky musia byť overené podpismi tak, ako je uvedené v propozíciách pretekov. Prepisovaný údaj v hmotnosti sa nezapočíta do výsledku.
 
 • Prehľad o úlovku súťažného teamu bude počas preteku v držbe u súťažného teamu. Po ukončení preteku rozhodca zozbiera od pretekajúcich teamov prehľady o úlovkoch a doručí ich  rozhodcovskej komisii na určenie výsledku preteku. Ak sa zistí nezrovnalosť v prehľade o úlovkoch, že bodovaná ryba nemá splnené všetky administratívne náležitosti zápisu v zmysle propozícií preteku (t.j. zapísaný  druh, hmotnosť a požadovaný počet podpisov), nebude takáto zapísaná hodnotená ryba započítaná do celkového hodnotenia.
 
 • Pri vážení ulovenej hodnotenej ryby musí vždy byť prítomný min. jeden člen zo susedného loviaceho teamu a svojim  podpisom musí overiť druh a hmotnosť hodnotenej ryby na prehľade úlovkov teamu, ktorý hodnotenú rybu ulovil. V prípade, že je na daný  úsek trate pridelený rozhodca, potvrdzuje svojim podpisom druh a hmotnosť úlovku spolu s členom susedného loviaceho teamu.
 
 • Súťažný team, ktorý uloví hodnotenú rybu hmotnosti nad 13 kg /s vážiacim sakom/, je povinný okamžite privolať hlavného rozhodcu a na potvrdenie správnosti  druhu a hmotnosti hodnotenej ryby aj min. jedného člena z dvoch susedných loviacich teamov.
 
 • Ulovené ryby je prísne zakázané prenášať do sektoru susedného alebo iného
     súťažného teamu mimo zdolávania ryby a váženia.  Ak by nastala takáto situácia,
     oba teamy sú zo súťaže vylúčené.
 
 • Váženie bude vykonávané priebežne počas celého trvania súťaže v čo najkratšom čase po vylovení ryby. Váži a zapisuje sa každá ryba  osobitne.
 
 • Ulovená hodnotená ryba sa započítava do hodnotenia aj v tom prípade, ak záber takejto ryby prišiel pred  zaznením zvukového signálu, ktorý ukončil súťaž a zdolávanie hodnotenej ryby skončí po zaznení zvukového signálu, ktorý ukončil súťaž. Maximálna doba zdolávania po zaznení signálu ukončenia súťaže je max, 30 minút. Po uplynutí tejto doby, táto ryba nebude započítaná do hodnotenia.
 
 • Vstup členov teamu do vody je možný iba vo svojom sektore, a to iba na nevyhnutnú dobu /podobratie ryby, vyčistenie natrhaných silónov a pod./.
 
 • Zákaz lovu rybárskymi šnúrami mimo nadväzca.
 
 • V prípade vyhodnotenia najťažšej ulovenej ryby sa započítava len bodovaná ryba  ( kapor a amur ).
 
 
6.)   Ceny pre víťazov:
       1. miesto -  2 x Pohár  + peňažná výhra 2x 250 EUR + vecná cena 
      2. miesto – 2 x Pohár  + peňažná výhra 2x 200 EUR  + vecná cena   
      3. miesto – 2 x Pohár  + peňažná výhra 2x 150 EUR  + vecná cena  
      4. Najťažšia ulovená bodovaná ryba ( kapor, amur ) – 100,- EUR +
          pohár
    V prípade získania sponzorských, reklamných alebo iných darov, bude udelených viac cien.
 
7.)   Nástrahy a návnady.
 
 • Na vnadenie (kŕmenie) sa môžu používať IBA pelety a boilies.   Hmotnosť návnady (krmiva)  je neobmedzená. Použitie PVA materiálov na vnadenie je povolené iba upnutím na koncovú montáž.
 
 • Vnadenie možno prevádzať len z brehu zo svojho lovného miesta.
 
 • Vnadenie možno prevádzať: rukou, lopatkou, kobrou alebo prakom. Iné spôsoby a pomôcky na vnadenie sú zakázané !!!
 
 • Na chytanie ako nástraha sa môže používať peleta alebo boilies ako aj ich umelé napodobeniny.
 
 • Obaľovacie cestá, pasty, dipy a boostre sú povolené.
 
 • Pri použití zakázanej nástrahy alebo návnady alebo nedovoleného spôsobu vnadenia bude celý pretekajúci team vylúčený z preteku bez možnosti vrátenia štartovného.
 
 
8.)   Povinná výbava teamu počas preteku.
Podberák, vanička pod úlovok, vyťahovač háčikov alebo peán,  prechovávací vak.
Povinná výbava bude usporiadateľom skontrolovaná osobne pred začiatkom pretekov. V prípade, že team nebude mať fyzicky v poriadku všetky predmety povinnej výbavy nebude môcť začať rybolov do času kedy fyzicky predloží usporiadateľovi všetky predmety povinnej výbavy.    
 
9.)   Časový rozpis pretekov:
 • 19. 5. 2023       09:30 - 10:00 hod. - Prezentácia, losovanie štartovných čísiel a lovných miest,
                                 10.00 - 10.45 hod. - Presun na vylosované miesta lovu,
                                                                    stavanie  bivakov, preskúmanie
                                                                    dna vodnej plochy v mieste lovu
                                  10.45 – 11.00 hod  - Kŕmenie.
                                                11.00  hod  - Začiatok pretekov
 
        21. 5. 2023                        11.00 hod - Koniec pretekov
                                                 12.00 hod - Slávnostné ukončenie pretekov,
                                                                      vyhlásenie    výsledkov.
 
10.)     Záverečné ustanovenia:
 
 1. Počas preteku  je zakázané používať akýkoľvek sonar, čln, zavážaciu loďku  ako aj akúkoľvek podvodnú kameru.
 
 1. Preteku sa môže zúčastniť maximálne 12 teamov, ktorí budú pristupovať k losovaniu poradového čísla ako si budú losovať lovné miesta,  podľa dátumu a času úhrady štartovného.
 
 1. V prípade úhrady štartovného niektorým teamom po naplnení limitu /12 teamov/  bude tento team evidovaný ako náhradný team a ak nenahradí niektorý team počas preteku, bude mu štartovné vrátené do 5 dní odo dňa ukončenie preteku v plnej výške.
 
 1. V prípade neúčasti niektorého teamu, tento je povinný zabezpečiť za seba náhradu a tento team bude pretekať pod názvom temu, ktorý nahradil, alebo sa konkrétneho kola nezúčastní s tým, že štartovné musí uhradiť v plnej výške.
 
 1. V prípade nekonania sa preteku bude štartovné vrátené všetkým prihláseným teamom do 15 dní odo dňa oznámenia v plnej výške.
 
 1. Vstup iných osôb počas preteku do priestoru vyhradeného pre pretekajúci team je zakázaný.
Tento zákaz neplatí pre členov organizačného výboru pretekov, rozhodcov a osoby menovite schválené organizačným výborom na možnosť účasti v mieste lovu pretekajúceho teamu.
     
 1. Protesty sa vybavujú priebežne pred aj počas  preteku, posledný termín na podanie protestu je 10 minút po ukončení preteku. Poplatok za protest počas preteku je 30,- EUR. Po uznanom proteste bude poplatok vrátený protestujúcemu. Po neuznanom proteste bude poplatok použitý na zarybnenie revíru.
 
 1. Povinnosť každého zúčastneného pretekára je zúčastniť sa vyhodnotenia preteku. Neodôvodnená neúčasť bude sancionovaná diskvalifikáciou daného teamu.
 
 1. V prípade technickej poruchy zariadenia na určenie hmotnosti úlovkov platí navážená hmotnosť, team je povinný túto skutočnosť okamžite nahlásiť hlavnému rozhodcovi. Hlavný rozhodca každý deň súťaže preverí funkčnosť zariadení.
 
 1. Člen teamu, ktorý súťaží v kaprovej lige /Memoriál Milana Orlíka, Memoriál Jozefa Teplanského, Letný pretek/ nemôže byť členom teamu v kvalifikačnom preteku a opačne.
 
 1. Každý pretekár loví na vlastné nebezpečenstvo   !!!!!

 
 
 
Tento pretek je postupovým pretekom pre NITRA CUP 2024.
Prvé tri umiestnené teamy majú garantovaný postup na preteky NITRA CUP 2024. Súčasne týmto nahradia posledné 3 teamy, ktoré skončia v celkovom hodnotení za rok 2023 na 10., 11. a 12. mieste.
V prípade nezáujmu niektorého z postupujúcich teamov NITRA CUP 2023 získavajú toto právo nasledujúce teamy v celkovom poradí.
 
Zodpovedný: Stanislav Žákovič
        
Kontakt: SRZ MsO Nitra, Parkové nábrežie 29,  949 01  NITRA
               Tel: 0904 139 313
     www.srznitra.sk
                 mail@srznitra.sk
 
Úhradu bankovým prevodom si dohodnete e-mailom /mail@srznitra.sk/, kde Vám bude uvedené číslo účtu a variabilný symbol platby.
 
Úhradou štartovného súťažný team súhlasí so všetkými bodmi uvedenými v týchto propozíciách pretekov, ktoré potvrdí svojim podpisom o prevzatí propozícií.
 
V prípade akejkoľvek zmeny budú súťažné tamy informované telefonicky, alebo e-mailom.
 
Výbor SRZ MsO Nitra
Dňa 27. 02. 2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

counter

13
Posledná úprava: 20.Sep.2023 01:09:24 
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk