Počasie Nitra tu
 
 
Pripravujeme


PROMO VIDEO

Uznesenie z členskej schôdze

U Z N E S E N I E

z Členskej schôdze SRZ MsO Nitra, konanej v Nitre

dňa 23. 4. 2022 v zasadačke Mestského úradu v Nitre

Členská schôdza Slovenského rybárskeho zväzu Mestskej organizácie v Nitre z predložených správ predsedu, rybárskeho hospodára, účtovníčky, predsedu Kontrolnej komisie a diskusných príspevkov konštatuje, že činnosť a uložené úlohy kladené na Výbor SRZ MsO Nitra boli v prevažnej miere splnené.

Pre samotné skvalitnenie práce a plnenie úloh na rok 2022 na úseku výchovnom, spoločenskom a hospodárskom prijíma Členská schôdza nasledovné uznesenie:

S C H V A Ľ U J E:

 1. Správu o činnosti Výboru SRZ MsO Nitra a Plán hlavných úloh

 2. Čerpanie rozpočtu za rok 2021

 3. Rozpočet SRZ MsO Nitra na rok 2022

 4. Rybárske preteky pre členov SRZ:

 • Detské rybárske preeky na OR Veľká Hangócka – 5/2022

 • Zvláštne preteky – Memoriál Milana Orlíka na OR Ľudovítová II – 5/2022

 • Zvláštne preteky - Postupový pretek na OR Ľudovítová II – 5/2022

 • Zvláštne preteky – Carp maratón na štrkovisku Ivánka – 5/2022

 • 24 hodinový pretek jednotlivcov – OR Ľudovítová II – 5/2022

 • Obyčajné preteky – VN Jelenec – 5/2022

 • Preteky Senor cup – na OR Veľká Hangócka 5/2022

 • Zvláštne preteky – Letný pretek na OR Ľudovítová II – 7/2022

 • Zvláštne preteky – Memoriál Jozefa Teplanského na OR Ľudovítová II – 9/2022

 1. Správu návrhovej komisie ako celok – Uznesenie z ČS

 2. Správu Kontrolnej komisie za rok 2021

 3. Správu volebnej komisie ako celok

 4. Žiadať MŽP SR o povolenie výnimky zo zákazu podľa § 15 ods. 1 písm. f/ „loviť ryby z rybárskeho člna vrátane zavážania a zanášania návnad a nástrah a používať zavážaciu loďku v rybárskych revíroch s výnerou menšou ako 10 ha okrem vodných útvarov trvalo tečúcich povrchových vôd“ pre revíry OR Ľudovítová IV., revír číslo 2-1770-1-1 a OR Jelšovce, revír číslo 2-1660-1-1 na obmedzenú dobu troch rokov.

 5. Zvýšenie najmenšej lovnej miery zubáča veľkoústeho na 55 cm od 1. 1. 2023 na trojročné zarybňovacie obdobie 2023 - 2025

 6. Zavedenie najväčšej lovnej miery zubáča veľkoústeho na 70 cm od 1. 1. 2023 na trojročné zarybňovacie obdobie 2023 - 2025

 7. Zavedenie najmenšej lovnej miery sumca veľkého na 90 cm od 1. 1. 2023 na trojročné zarybňovacie obdobie 2023 – 2025.

Berie na vedomie:

 1. Správu o hospodárení SRZ MsO Nitra za rok 2021

 2. Správu rybárskeho hospodára SRZ MsO Nitra za rok 2021

 3. Správu Disciplinárnej komisie SRZ MsO Nitra za rok 2021

 4. Uznesenie z ČS zo dňa 29. 9. 2021

 5. Správu mandátovej komisie zo dňa 23. 4. 2022 – 107 prítomných členov SRZ MsO Nitra

counter

13
Posledná úprava: 20.Sep.2023 01:09:24 
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk