Počasie Nitra tu
 
 
Pripravujeme


OZNAMY na rok 2023

SRZ MsO Nitra, Parkové nábrežie 29, 949 01  NITRA
 
O Z N A M

 
Výbor SRZ MsO Nitra na svojom zasadnutí dňa 21. 11. 2022 schválil vydávanie /predaj/ povolení na rybolov pre rok 2023 v nasledovných termínoch a za stanovených podmienok:
 
Stránkové dni a čas predaja a výdaja povolení na rybolov pre členov SRZ MsO Nitra:
 
JANUÁR   -   MAREC   2023
 
Od 2. 1. 2023 do 16. 1. 2023
- každý pracovný deň                od 10,00 hod do 17,00 hod
 
Od 17. 1. 2023 do 31. 3. 2023
- pondelok, streda, piatok         od 12,00 hod do 16,00 hod
 
Pondelky sú určené pre vybavovanie členov Výboru, KK, DK a RS, preto budú prednostne v tento deň vybavovaní.
 
APRÍL   -   DECEMBER   2023
Stránkový deň:   PONDELOK  od 12,00 hod   do   16,00 hod
 
Zakúpenie členskej známky, povolenia na rybolov a ostatných náležitostí bude prebiehať pre všetkých členov SRZ MsO Nitra výlučne v hotovosti na rybárskom dome počas stránkových dní.
 
     Člen SRZ MsO Nitra je povinný pri zakúpení náležitostí predložiť členský
a brigádnický preukaz.
 
Prípadná zmena stránkových hodín bude oznámená na oznamovacej tabuli na Rybárskom dome a v časti OZNAMY na www.srznitra.sk
 
 
                                                               Dušan Janovič
                                                          predseda SRZ MsO Nitra
 
 

 
O Z N A M

 
     Oznamuje našim členom, že v zmysle § 14 ods. 21 Vyhlášky MŽP SR č. 381/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Zákona o rybárstve č. 216/2018 Z.z. je držiteľ povolenia na rybolov povinný odovzdať vyplnený záznam do 16. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal. Záznam odovzdá aj vtedy, ak v období na ktoré sa povolenie vzťahuje ryby nelovil.
Ak držitel povolenia do stanoveného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.
 
Riadne vyplnené povolenie na rybolov /Vzor a celoročný sumár sa nachádzajú na stranách 33 – 37 Záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch/ môžete prísť odovzdať osobne na rybársky dom, a to od 2. 1. 2023 do 16. 1. 2023 počas stránkových hodín
v čase od 10,00 hod do 17,00 hod,
kde dostanete potvrdenie o odovzdaní do členskej legitimácie.
Povolenie na rybolov je možné poslať aj  poštou /najlepšie doporučene/.
 
 
 
 
Členskú známku na rok 2023 je potrebné zakúpiť do 31. 3. 2023 v zmysle Stanov SRZ § 10 ods. 1 písm. c/.
Nezaplatením členského do uvedeného termínu členstvo vo zväze zaniká.
 

counter

13
Posledná úprava: 24.Jan.2023 10:01:39 
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk