Počasie Nitra tu
 
 
Pripravujeme


PROMO VIDEO

Pozvánka na členskú schôdzu

SRZ  MsO   Nitra,  Parkové nábrežie 29,   949 01  NITRA
 
P O Z V Á N K A
 
Výbor  SRZ   MsO   Nitra v zmysle Stanov SRZ
 
zvoláva na deň
 
23. 4. 2022 – sobota
v čase o 8,30 hod. vo veľkej zasadačke na poschodí
MsÚ Nitra
 
  ČLENSKÚ SCHÔDZU
SRZ MsO Nitra

 
 
P R O G R A M :
 

  1. Zahájenie, schválenie programu ČS,
            spomienka na zosnulých členov SRZ MsO Nitra
  1. Voľba komisií /voľba skrutátora, pracovného predsedníctva, návrhovej, mandátovej, volebnej/
  2. Správa o činnosti a čerpanie rozpočtu SRZ MsO Nitra za rok 2021, správa hospodára, kontrola
            plnenia uznesenia z predošlej členskej schôdze
  1. Správa Disciplinárnej komisie za rok 2021
  2. Správa kontrolnej komisie pri SRZ MsO Nitra za rok 2021
  3. Návrh rozpočtu na rok 2022, plán hlavných úloh na rok 2022
  4. Voľby členov Výboru, Kontrolnej komisie, voľba delegátov na Snem SRZ
  5. Diskusia
  6. Správa mandátovej,  návrhovej a volebnej komisie, uznesenie
  7. Záver

 
 (v rámci bodu č. 8 – diskusia – je možné vystúpiť s maximálne 5-minútovým príspevkom, resp. návrhom)
 
UPOZORNENIE: Vstup do priestorov MsÚ Nitra je možný iba s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom.
 
 
V Nitre, dňa 6. 4. 2022
 
 
 
 
Dušan Janovič, predseda SRZ MsO Nitra
 

counter

13
Posledná úprava: 20.Sep.2023 01:09:24 
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk