Počasie Nitra tu
 
 

Memoriál Jozefa Teplánskeho 2020

Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia
Parkové nábrežie 29,  949 01  NITRA
Memoriál Jozefa Teplanského 2020
72-hodinový non - stop rybársky pretek teamov 

P r o p o z í c i e     p r e t e k o v :
1.)  Všeobecné informácie:  
• Dátum konania pretekov:  25 . 9. - 27. 9. 2020,  
• Miesto konania pretekov:  Revír  SRZ MsO  Nitra číslo 2-1750-1-4 Ľudovítová II, 
• Organizátor: MsO SRZ NITRA  obvod č.3
• Organizačný výbor: 

• Riaditeľ preteku: Stanislav Žákovič
• Tajomník preteku : Imrich Čaládi
• Hlavný rozhodca: 
• Rozhodcovská komisia: org. výbor preteku
• Štartovné:   130,- €  - zahŕňa (štartovné + stravu + občerstvenie)   
• Uzávierka prihlášok: 21. 09. 2020  
• Počet účastníkov :  12 teamov

2.)  Špecifikácia miesta konania pretekov a účastníkov:  
a) Miesto konania pretekov:  revír číslo 2-1750-1-4 Ľudovítová 2 - je staré rameno rieky Nitra s rozlohou cca 3 ha. Revír s osobitným režimom sa nachádza v katastrálnom území obce Ľudovítová, v smere od Nitry na Topoľčany a naopak. Nerovnomerné dno revíru s prekážkami spadnutých stromov bez podvodného a vodného porastu s bohatou pobrežnou vegetáciou. 

b)  Výskyt rýb: kapor, amur, zubáč, šťuka, sumec, všetky druhy bielej ryby.
c)  Účastníci pretekov:  Účastníci pretekov sú teamy menovite určené pred pretekom, ktoré budú súťažiť ako dvoj až trojčlenné teamy, pričom bodovanú rybu môže uloviť, zdolať a vyloviť ktorýkoľvek z evidovaných členov teamu.  Všetci členovia teamu musia byť pred začiatkom preteku menovite nahlásení rozhodcom. Každý z členov teamu musí byť aj členom SRZ.
3.) Spôsob lovu rýb počas pretekov:
Dovolený spôsob lovu:   
a) na položenú – bez  možnosti používať kŕmitko, 
b) na plávanú
Každý zúčastnený team môže loviť maximálne na štyri udice s rybárskym navijakom. Každá udica na lov počas pretekov môže byť opatrená len jedným jednoduchým háčikom s protihrotom. Loví sa  spôsobom "chyť a pusť", t.j. bez možnosti privlastnenia si ulovenej ryby. 
Každá ulovená ryba musí byť bezodkladne pustená späť do vody revíru ihneď po tom, ako ju rozhodca alebo susedný team odváži, zapíše a podpismi osvedčí správnosť údajov do  prehľadu o úlovkoch pretekajúceho teamu. 
4.)  Losovanie  miesta lovu :
Losovanie miesta lovu je dvojkolové. Účastníkom pretekov v poradí ako zaplatili štartovné bude na prihláške pridelené poradové číslo zaplatenia štartovného. 
V prvom kole podľa poradia tak ako bolo pridelené číslo zaplatenia štartovného si členovia súťažného teamu poradie v akom si účastníci budú losovať  lovné miesta. 
V druhom kole podľa poradia vylosovaného teamom v prvom kole si team vylosuje číslo bez možnosti výmeny tohto čísla a toto číslo bude miestom lovu teamu počas preteku (lovné miesto).
5.)  Hodnotenie. 
• Hodnotenou rybou počas preteku je kapor a amur. 
           (kapor nad 45 cm  a  amur nad 60 cm vrátane). 

• Do poradia súťaže sa započítava  max. päť najťažších  hodnotených rýb (kaprov  alebo amurov alebo ich kombinácia). Poradie teamov súťaže po ukončení pretekov určuje  najvyšší súčet hmotnosti max. 5 kusov hodnotených rýb. Ryba zdolávaná alebo vylovená iným ako zapísaným členom teamu  nesmie byť započítaná do výsledku teamu. 

• Uznáva sa len ten úlovok, ktorý odváži, zapíše a podpíše do  prehľadu o úlovkoch teamu a jeho správnosť potvrdí podpisom  min. jeden člen zo susedného chytajúceho teamu alebo dvoch susedných chytajúcich teamov.

• Prehľad o úlovku súťažného teamu bude počas preteku v držbe u súťažného teamu. Po ukončení preteku zozbiera od pretekajúcich teamov prehľady o úlovkoch a doručí ich  rozhodcovskej komisii na určenie výsledku preteku. Ak sa zistí nezrovnalosť v prehľade o úlovku, že bodovaná ryba nemá splnené všetky administratívne náležitosti zápisu v zmysle propozícií preteku (t.j. zapísaný  druh, hmotnosť a požadovaný počet podpisov) nebude takáto zapísaná hodnotená ryba započítaná do celkového hodnotenia.

• Pri vážení ulovenej hodnotenej ryby musí vždy byť prítomný min. jeden člen zo susedného teamu a svojim  podpisom musí overiť druh a hmotnosť hodnotenej ryby na prehľade úlovkov teamu, ktorý hodnotenú rybu ulovil. V prípade, že je nadaný  úsek trate pridelený rozhodca, potvrdzuje svojim podpisom druh a hmotnosť úlovku spolu s členom susedného teamu.

• Súťažný team, ktorý uloví hodnotenú rybu hmotnosti nad 10 kg je povinný okamžite privolať hlavného rozhodcu na potvrdenie správnosti  druhu a hmotnosti hodnotenej ryby aj min. jedného člena z dvoch susedných teamov

• Ulovené ryby je prísne zakázané prenášať do sektoru susedného alebo iného súťažného teamu
        mimo zdolávania ryby.   Ak by nastala takáto situácia, oba teamy sú zo súťaže vylúčené.

• Váženie bude vykonávané priebežne počas celého trvania súťaže v čo najkratšom čase po    
        vylovení ryby. Váži a zapisuje sa každá ryba osobitne. • Ulovená hodnotená ryba sa započítava do hodnotenia aj v tom prípade, ak záber takejto ryby prišiel pred  zaznením zvukového signálu, ktorý ukončil súťaž a zdolávanie hodnotenej ryby skončil po zaznení zvukového signálu, ktorý ukončil súťaž.

• Vstup členov teamu do vody je možný iba vo svojom sektore, a to iba na nevyhnutnú dobu /podobratie ryby, vyčistenie natrhaných silónov a pod./.

• Zákaz lovu rybárskymi šnúrami mimo nadväzca.

• V prípade vyhodnotenia najťažšej ulovenej ryby sa započítava aj iná ryba ako kapor a amur.

6.)   Ceny pre víťazov: 
       1. miesto -  2 x Pohár  + peňažná výhra 2x 250 EUR + vecná cena  
       2. miesto – 2 x Pohár  + peňažná výhra 2x 200 EUR  + vecná cena    
       3. miesto – 2 x Pohár  + peňažná výhra 2x 150 EUR  + vecná cena   
        
       V prípade získania sponzorských, reklamných alebo iných darov, bude udelených viac cien. 
7.)   Nástrahy a návnady. 
 
• Na vnadenie (kŕmenie) sa môžu používať IBA pelety a boilies.   Hmotnosť návnady (krmiva)  je neobmedzená.  Použitie PVA materiálov na vnadenie je povolené iba upnutím na koncovú montáž.

• Vnadenie možno prevádzať len z brehu zo svojho sektora. 

• Vnadenie možno prevádzať: rukou, lopatkou, kobrou alebo prakom. Iné spôsoby a pomôcky na vnadenie sú zakázané !!!

• Na chytanie ako nástraha sa môže používať peleta alebo boilies ako aj ich umelé napodobeniny.

• Obaľovacie cestá, pasty, dipy a boostre sú povolené.

• Pri použití zakázanej nástrahy alebo návnady alebo nedovoleného spôsobu vnadenia bude celý pretekajúci team vylúčený z preteku bez možnosti vrátenia štartovného. 

8.)   Povinná výbava teamu počas preteku. 
Podberák, vanička pod úlovok, vyťahovač háčikov alebo peán,  prechovávací vak.
Povinná výbava bude usporiadateľom skontrolovaná osobne pred začiatkom pretekov. V prípade, že team nebude mať fyzicky v poriadku všetky predmety povinnej výbavy nebude môcť začať rybolov do času kedy fyzicky predloží usporiadateľovi všetky predmety povinnej výbavy.     

9.)   Časový rozpis pretekov:
• 25. 9. 2020          09:30 - 10:00 hod. - Prezentácia, losovanie štartovných čísel a lovných miest, 
•        25. 9. 2020           10.00 - 10.45 hod. - Presun na vylosované miesta lovu ,stavanie  bivakov, preskúmanie dna vodnej plochy v mieste lovu
• 25. 9. 2020                10.45 – 11.00 h od  - Kŕmenie. 
• 25. 9. 2020                11.00  hod  - Začiatok pretekov 
         27. 9. 2020                11.00 hod - Koniec pretekov 
• 27. 9. 2020              12.00 hod - Slávnostné ukončenie pretekov, vyhlásenie výsledkov. 
10.)     Záverečné ustanovenia:

1. Počas preteku  je zakázané používať akýkoľvek sonar, čln, zavážaciu loďku  ako aj akúkoľvek podvodnú kameru.

2. Preteku sa môže zúčastniť maximálne 12 teamov, ktorí budú pristupovať k losovaniu poradového čísla ako si budú losovať lovné miesta,  podľa dátumu a času úhrady štartovného. 

3. V prípade úhrady štartovného niektorým teamom po naplnení limitu /12 teamov/  bude tento team evidovaný ako náhradný team a ak nenahradí niektorý team počas preteku, bude mu štartovné vrátené do 5 dní odo dňa ukončenie preteku v plnej výške.

4. V prípade neúčasti niektorého teamu, tento je povinný zabezpečiť za seba náhradu a tento team bude pretekať pod názvom temu, ktorý nahradil, alebo sa konkrétneho kola nezúčastní s tým, že štartovné musí uhradiť v plnej výške. 

5. V prípade nekonania sa preteku bude štartovné vrátené všetkým prihláseným teamom do 15 dní odo dňa oznámenia v plnej výške.

6. Vstup iných osôb počas preteku do priestoru vyhradeného pre pretekajúci team je zakázaný. Tento zákaz neplatí pre členov organizačného výboru pretekov, rozhodcov a osoby menovite schválené organizačným výborom na možnosť účasti v mieste lovu pretekajúceho teamu (napr. manželka , deti, priateľka a pod.).
          
7. Protesty sa vybavujú priebežne pred aj počas  preteku, posledný termín na podanie protestu je 10 minút po ukončení preteku. Poplatok za protest počas preteku je 30,- EUR. Po uznanom proteste bude poplatok vrátený protestujúcemu. Po neuznanom proteste bude poplatok použitý na zarybnenie revíru.

8. Povinnosť každého zúčastneného pretekára je zúčastniť sa vyhodnotenia preteku. Neodôvodnená neúčasť bude sancionovaná diskvalifikáciou daného teamu. 

9. Každý pretekár loví na vlastné nebezpečenstvo   !!!!!

10. Na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva sp. zn.: OLP/4738/2020 je zakázané zhlukovanie osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti. U ostatných osôb je potrebné zabezpečiť rozostup minimálne 2 metre. Tento rozostup nemusia dodržať rozhodcovia, ktorí budú pristupovať k jednotlivým účastníkom rybárskych pretekov.

Každá osoba, ktorá vstúpi na miesto konania pretekov, je povinná mať prekryté horné dýchacie cesty /rúško, šál, šatka/ a pred vstupom vykonať dezinfekciu rúk.
Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia.
ZÁKAZ  PODÁVANIA  RÚK !!!

Tento pretek je zároveň druhým kolom 2-kolového preteku /leto, jeseň/ NITRA CUP 2020, ktorý bude vyhodnotený po poslednom /druhom/ kole. Súčasne pri celkovom vyhodnotení loviaci, ktorí sa umiestnia na 10., 11. a 12. mieste Nitra CUP-u vypadávajú a nahradia ich prví traja z postupového preteku konaného v dňoch 21. – 23. 8. 2020 pre Nitra CUP 2021. Vypadávajúci majú prednostné právo úhrady štartovného na nasledujúci Postupový pretek.


Info: Stanislav Žákovič, tel.: 0905 543 692
         e-mail: stanislavzakovic@mail.t-com.sk

Kontakt: SRZ MsO Nitra, Parkové nábrežie 29,  949 01  NITRA
               Tel: 037 / 7721077, 0904 139 313
www.srznitra.sk
mail@srznitra.sk

counter

13
Posledná úprava: 14.Apr.2021 05:04:49 
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk