Počasie Nitra tu
 
 

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu

SRZ  MsO   Nitra,  Parkové nábrežie 29,   949 01  NITRA
 
P O Z V Á N K A
 
Výbor  SRZ   MsO   Nitra v zmysle Stanov SRZ
 
zvoláva na deň
 
3. 9. 2020 – štvrtok
v čase o 16,00 hod. v hlavnej sále na poschodí
CVČ Domino, Štefánikova trieda 63, Nitra
 
  ČLENSKÚ SCHÔDZU
SRZ MsO Nitra

 
 
P R O G R A M :
 

  1. Zahájenie, schválenie programu ČS, spomienka na zosnulých členov MsO SRZ Nitra
  2. Voľba komisií /voľba skrutátora, pracovného predsedníctva, návrhovej, mandátovej/
  3. Správa o činnosti a čerpanie rozpočtu SRZ MsO Nitra za rok 2019, správa hospodára, kontrola   
            plnenia uznesenia z predošlej členskej schôdze
  1. Správa Disciplinárnej komisie za rok 2019
  2. Správa kontrolnej komisie pri SRZ MsO Nitra za rok 2019
  3. Návrh rozpočtu na rok 2020, plán hlavných úloh na rok 2020
  4. Diskusia
  5. Správa mandátovej a návrhovej komisie,  uznesenie
  6. Záver

 
 (v rámci bodu č. 7 – diskusia – je možné vystúpiť s maximálne 5-minútovým príspevkom, resp. návrhom)
 
UPOZORNENIE: Vstup do priestorov CVČ Domino je možný iba s prekrytím horných dáchacích ciest rúškom alebo šatkou
 
 
V Nitre, dňa 18. 8. 2020 
 
 
 
 
       Dušan Janovič
 predseda MsO SRZ Nitra
 
 

counter

13
Posledná úprava: 25.Jan.2021 11:01:29 
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk