Počasie Nitra tu
 
 

Oznam - preteky

O Z N A M  -  P R E T E K Y
Na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR vládou SR         č. 111 z 11. 3. 2020 a pandémie ochorenia COVID-19 bolo nariadené opatenie:
     Podľa § 48 ods. 4 písm. d/ zákona č. 355/2007 Z.z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám  z a k a z u j e   organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.
Termín: od 24. 3. 2020 do odvolania
    Napriek postupnému uvoľňovaniu opatrení, toto opatrenie zrušené nebolo, preto SRZ MsO Nitra   R U Š Í   P L Á N O V A N É   P R E T E K Y   v mesiaci máj 2020
     Prosíme členov, ktorí uhradili štartovné na preteky v pokladni SRZ MsO Nitra, aby prostredníctvom elektronickej komunikácie na mail@srznitra.sk oznámili číslo účtu, na ktoré Vám uhradené štartovné vrátime, príp. po obnovení stránkových hodín Vám bude uhradené štartovné vyplatené v hotovosti v pokladni SRZ MsO Nitra.
Za pochopenie ďakujeme
Výbor SRZ MsO Nitra

counter

13
Posledná úprava: 27.Oct.2020 01:10:17 
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk