Počasie Nitra tu
 
 
Pripravujeme


PROMO VIDEO

Záisnica č.6/2014

Zápisnica č. 6/2014 z riadneho zasadnutia Výboru SRZ MsO Nitra
zo dňa 23. 6. 2014

Prítomní: pp. Dušan Janovič, Katarína Tothová, Milan Zelovič, Andrej Píš, Marek Andraško, Vladimír Kóša, Štefan Benedik, Ján Uhrín, Vladimír Hupka
Ospravedlnení: pp. Imrich Čaládi, Stanislav Žákovič, Marián Plevka,
Kontrolná komisia: p. Jaroslav Kahala

Program:
1. Otvorenie
2. Žiadosť p. Ladislava Porubského na osobné prednesenie žiadosti
3. Došlá pošta
4. Kontrola plnenia uznesenia
5. Kontraktácie na jesenné zarybnenie.
6. Nákup násadového kapra K2 na dorybnenie VN Čápor
7. Rôzne
8. Záver
  
1. Zasadnutie Výboru zahájil predseda MsO Dušan Janovič, privítal prítomných. Predniesol program zasadnutia, ktorý prítomní schválili.

    2. . Výbor vyslovil súhlas, aby sa p. Ladislav Porubský zúčastnil časti zasadnutia Výboru na prednesenie sojej požiadavky – náhrada za zrazenú a odvedenú daň z odmien vyplatených v roku 2013 formou odmeny

     3. Došlou poštou informovala Katarína Tothová :
- OO PZ Mojmírovce – uznesenie, že vec odovzdávajú Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie k prejednaniu priestupku na úseku životného prostredia, nakoľko nie je dôvod na začatie trestného stíhania. Páchateľ je v tomto prípade neznámy. /Úhyn rýb na VN Čápor/
- 13. 6. 2014 prebehla výmena vodomeru – ZsVAK Nitra
- Obecný úrad Ľudovítová – Oznámenie prerokovania územného plánu obce so žiadosťou o oznámenie stanoviska do 9. 7. 2014
- Školenie RS v Bernolákove

   4. Kontola plnenia uznesenia:
- splnené: a/ b/ c/ d/ e/ f/ g/ h/ i/ k/
- plní sa: j/ l/

   5. Kontraktácie na jesenné zarybneie.
Nakoľko ďalšie zasadnutie Výboru bde 2. 9. 2014, je potrebné predbežne zaistiť ryby na jesenné zarybnenie. Hospodár predniesol svoju požiadavku: kapor s priemernou váhou 2,5 kg – 50% šupináč / 50% lysec. Od vybraného dodávateľa budú zarybnené všetky revíre a do všetkých revírov pôjde aj násada vylovená z našich chovných rybníkov.  Hospodár vyjadril aj názor, aby bola ryba objednaná od doterajšieho dodávateľa, pretože s kvalitou ryby aj s váhovou kategóriou so aj naši členovia na 99 % spokojní.

   6.      Zakúpenie násady kapra K2 na dorybnenie v chovnom rybníku VN Čápor.
Po známych výsledkoch chemického rozboru z VN Čápor a po konzultácii s laboratóriom SPU Nitra – katedra živočíšnej výroby, ktorí sa vyjadrili, že látka, ktorá spôsobila úhyn rýb je v preživších rybách odbúraná do dvoch mesiacov. Po konzultácii s hlavným hospodárom bolo doporučené zakúpenie 400 kg kapra váhovej kategórie 1 – 1,2 kg, nakoľko z predchádzajúceho zasadnutia výboru vyplynulo, že o ďalšom postupe rozhodne hospodár, keď budú známe výsledky chemického rozboru. Ryby boli do VN Čápor nasadené 13. 6. 2014, dodané boli tým istým dodávateľom ako pôvodná ryba – z Maďarska. Nakoľko za účelom nákupu 400 kg kapra nebol zvolaný mimoriadny Výbor, zodpovednosť na seba preberá predseda a tajomníčka, ktorí uhradenú sumu za ryby nahradia v plnej výške do pokladne.

   7.      Rôzne
-       Dušan Janovič – 3. 6. 2014 prebehlo jednanie so starostom Obecného úradu v Malom Cetíne, ktorého sa zúčastnil predseda a tajomníčka, člen KK sa nedostavil. Starosta vyjadril nesúhlasné stanovisko, aby boli na revír Malý Cetín – Cítenka osadené revírne tabule. Po vysvetlení situácie, predložením prideľovaqcieho dekrétu, revírneho listu a LV – vlastník SVP – vodná plocha, bolo starostovi oznámené, že revírne tabule budú osadené v zmysle zákona, odfotografované  osadenie na uvedený revír. Starosta nám nezaručil, že keď budú tabule osadené, či nebudú následne poškodzované.
Dňa 10. 6. 2014 nám bol nahlásený úhyn rýb v potoku Dobrotka Mestskou políciou Nitra. Obhliadky miesta sa zúčatnil predseda a tajomníčka. Uhynutá rryba - šťuka a biela ryba bola na ohraničenom úseku. Ryba už zapáchala. Vyzbieraná bola pomocným hospodárom.
Dušan Janovič poukázal na neúplnosť faktúry za opravu cesty pri VN Jelenec z podnetu predsedu KK. Čo sa týka fakturovanej sumy, rozpočet bol prekročený  o 820,-€ a na realizáciu v takej výške nebol zvolaný mimoriadny výbor
-       Andrej Píš – hospodár. Do všetkých našich vôd bol nasadený úhor dĺžky 25 – 35 cm. Násada bola v dobrom zdravotnom a kondičnom stave.
-       Obvod I. – Do VN Jelenec bolki aplikované baktérie
-       Obvod II. – do štrkoviska Čechynce boli aplikované baktérie, osadené boli chýbajúce alebo poškodené revírne tabule, boli privezené stĺpy na premostenie, uložia sa žeriavom, stiahnu pásovinou a zalejú sa betónom
-       Vedúci RS dal odsúhlasiť na školenie dvoch členov RS s tým, že to bude výmena za dvoch členov RS, ktorí odchádzajú. RS robila akciu – boli spísané 2 záznamy o previnení
-       Tothová – Vzhľadom na to, že bola vyjadrená nespokojnosť so vzhľadom internetovej stránky, správca vypovedal zmluvu k 30. 6. 2014.
-       Andraško – čo sa týka spracovania stránok, može robiť náš člen p. Jozef Polák.
-       Janovič – vzhľadom na okolnosti, ktoré sa v poslednej dobe udiali dal hlasovať o vyjadrenie dôvery alebo nedôvery k jeho funkcii predsedu MsO. Dôvera bola prítomnými vyjadrená hlasovaním – jednohlasne.
-        Pomocný hospodár dal návrh na výmenu chladiča na služobnom vozidle Fiat – vypadáva hadica a zmes vytečie – opraviť sa to nedá.
-       Kahala -  navrhuje zveriť napúšťanie vody v sústave Hangócka p. Dušanovi Folkelovi, nakoľko naši členovia vyjadrili nespokojnosť s prácou p. Libaja
-       Hospodár Andrj Píš navrhuje zakúpenie elektrocentrály k zakúpeným areátorom

Slovenský rybársky zväz – mestská organizácia, Parkové nábrežie 29,  949 01  NITRA


Uznesenie č. 6 z riadneho zasadnutia Výboru SRZ MsO Nitra
konaného dňa 23. 6. 2014


a/ Výbor neschválil vyplatenie odmeny ako náhradu za zrazenú a odvedenú daň z odmien vyplatených v roku 2013 pre p. Ladislava Porubského
Z: Janovič, Tothová                                        T: trvalý

b/ Výbor schválil uskutočnenie kontraktácie kapra  K3 priemernej váhy 2,5 kg na jesenné zarybnenie v celkovej sume cca 30000,- /spolu s chov. rybníkmi/
Z: Janovič                                                       T: júl, august 2014

c/ Výbor schválil vymenovanie dvoch členov RS: Kóša Vladimír a Ladislav Varga
Z: Tothová                                                      T: ihneď

d/ Výbor schválil odvolanie dvoch členov RS ako výmenu za dvoch novovymenovaných členov RS
Z: Andraško                                                    T: júl, august 2014

e/ Výbor berie na vedomie ukončenie zmluvy k 30. 6. 2014 so správcom stránky
Z: Janovič, Tothová                                         T: ihneď

f/ Výbor schválil opravu na vozidle Fiat Ducato v sume cca 300,-€
Z: Janovič                                                         T: júl 2014

Posledná úprava: 20.Sep.2023 01:09:24
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk