Počasie Nitra tu
 
 
Pripravujeme


PROMO VIDEO

Zápisnica č. 5/2014


Zápisnica č. 5/2014

z riadneho zasadnutia Výboru SRZ MsO Nitra
zo dňa 26. 5. 2014

Prítomní: pp. Dušan Janovič, Katarína Tothová, Milan Zelovič, Andrej Píš, Marek Andraško, Vladimír Kóša, Štefan Benedik, Ján Uhrín, Vladimír Hupka

Ospravedlnení: pp. Imrich Čaládi, Stanislav Žákovič, Marián Plevka, Vladimír Kóša

Kontrolná komisia: pp. Branislav Bojda, Svätoslav Hluchý, Juraj Šumichrast, Jaroslav Kahala
 
Program:
1. Otvorenie
2. Došlá pošta
3. Kontrola plnenia uznesenia
4. Schválenie novoprijatých členov
5. Rôzne
6. Záver
 
1. Zasadnutie Výboru zahájil predseda MsO Dušan Janovič, privítal prítomných. Predniesol program zasadnutia, ktorý prítomní schválili.

2. Došlou poštou informovala Katarína Tothová :
- Okresný úrad Nitra – vymenovanie hospodára
- OO PZ Nitra – Postúpenie spisového materiálu p. Riga za lov na 3 udice
- Mesto Nitra – Povolenie parkovania
- Žiadosť o vydanie náhradných dokladov
- Preteky funkcionárov – pozvaní: predseda, tajomník, hospodár na VN Čerenec /Vrbové/

3. Kontrola plnenia uznesenia:
- splnené: a/ d/
- nesplnené: - - -
- plní sa: b/ c/ e/

4. Schválenie novoprijatých členov: Po úspešnom absolvovaní vstupného testu je navrhnuté na schválenie 65 dospelých členov, 17 mládežníkov. 48 detí do 14 rokov absolvovalo školenie detí. Uskutočnených bolo 8 prestupov členov s poplatkom, bez prerušenia členstva.

5. Rôzne
- Dušan Janovič informoval o konaní Porady štatutárov a hospodárov Nitrianskeho kraja za účasti viceprezidenta NK a ichtiolófa západoslovenskej oblasti. Porada sa uskutočnila v zasadačke Rybárskeho domu v Nitre. Boli sme informovaní o pridelení rýb z rezervného fondu Rady v sume 2.315,-€ na rok 2014 / šťuka rýchlená 4000 ks, kapor K2 500 kg, zubáč 1-ročný 2000 ks/. Boli sme informovaní o návrhu Rady Žilina o jednotnom odvode zo zväzovej kaprovej povolenky, čím by naša organizácia bola vrámci kraja najviac stratová. S uvedeným sme vyjadrili nesúhlasné stanovisko.

Čo sa týka vyšetrovania úhynu rýb na VN Čápor, vyšetrovanie bude ukončené po doručení chemických rozborov rýb. Páchateľ je neznámy.

- Andrej Píš – úhyn rýb na rybníku Čápor prestal. Celkovo bolo vyzbieraných a odovzdaných do Kafilérie cca 1000 ks kapra K2. Bude potrebné rybník znovu vydezinfikovať chlórovým vápnom. S násadou rýb počkáme do výsledkov chemických rozborov.

- Dušan Janovič – nakoľko mávame v letných mesiacoch problém s úbytkom kyslíka v našich vodách, navrhuje zakúpenie 2 kusov areátorov – mobilné okysličovacie jednotky s výkonom 3200 l/min, ktoré by boli použiteľné na všetky naše vody.

Ďalej navrhol zakúpenie 11 m2 omietky a 2 m2 dlažby na dobudovanie vstupu do RD

Poďakoval zainteresovaným za usporiadanie pretekov našej organizácie v termíne 1. – 15. 5., za zorganizovanie brigád, pri ktorých sa urobilo veľa práce. Je potrebné pripraviť návrhy na zatraktívnenie pretekov v budúcom roku.

- Obvod II – Návrh na dodatočné schválenie vybudovania časti cesty pri štrkovisku Branč – Ivánka a úpravy brehov v sume 3.672,-€. Vzhľadom na čerpanie peňažných prostriedkov suma 2000,- € bude uhradená v termíne splatnosti, zvyšok úhrady bude presunutý do budúceho roku. Dobudovať bude potrebné ešte premostenie a vykonať menšie úpravy.

- Vladimír Hupka – požiadal o zaslanie žiadosti na povolenie parkovania počas pretekov LRU-P na rieke Nitra na dni 16. 8., 30.. 8. a 31. 8. 2014.

- Branislav Bojda dal návrh na prerobenie internetovej stránky

- Marek Andraško dal návrh na zakúpenie 3 kusov ďalekohľadov v max. sume 200,- € a 1 kusa termokamery v max. sume 1900 € pre účely výkonu kontroly RS
 

Uznesenie č. 5

 z riadneho zasadnutia Výboru SRZ MsO Nitra
zo dňa  26. 5. 2014

 
a/ Výbor schválil vydanie náhradných dokladov
 Z: Tothová                                              T: ihneď
b/ Výbor schválil preteky funkcionárov vo Vrbovom. Zúčastnia sa predseda, tajomník a hospodár
Z: Janovič, Tothová, Píš                          T: ihneď
c/ Výbor schválil žiadosť na skorší lov kapra na roky 2015 2017
Z: Tothová                                               T: ihneď
d/ Výbor schválil znenie oznámenia členom RS, ktorí budú končiť v RS
Z: Tothová                                               T: ihneď
e/ Výbor schválil novoprijatých členov: 65 dospelých, 17 mládeže, 48 detí, 8 prestupov
Z: Tothová, Janovič                                 T: ihneď
f/ Výbor schválil zakúpenie 2 ks areátorov
Z: Janovič                                                T: ihneď
g/ Výbor schválil zakúpenie omietky a dlažby na dokončenie vstupu RD
Z: Janovič                                                T: ihneď
h/ Výbor schválil vybudovanie časti cesty pri štrkovisku Branč – Ivánka v sume 3.672,-€
Z: Kóša                                                    T: máj 2014
i/ Výbor schválil žiadosť na povolenie parkovania počas pretekov LRU-P, ktoré sa budú konať v mesiaci august 2014.
Z: Tothová                                                 T: ihneď
j/ Získať ponuky na prerobenie internetovej stránky
Z: Uhrín                                                     T: 6/2014
k/ Výbor schválil zakúpenie 3 ks ďaklekohladov v celkovej sume 200,-€
Z: Andraško                                               T: 6/2014
l/ Výbor schválil 1 kus termokamery do 1900€
Z: Andraško                                               T: 6/2014
 

Posledná úprava: 20.Sep.2023 01:09:24
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk