Počasie Nitra tu
 
 
Pripravujeme


PROMO VIDEO

Zápisnica č. 1/2014


Zápisnica č. 1/2014

 z riadneho zasadnutia Výboru SRZ MsO Nitra
zo dňa 27. 1. 2014

 
Prítomní: pp. Dušan Janovič, Katarína Tothová, Milan Zelovič, Marek Andraško, Zoltán Porubský, Imrich Čaládi,  Stanislav Žákovič, Miroslav Bečka, Štefan Benedik
Ospravedlnení: pp. Peter Kmeť, Vladimír Hupka
Kontrolná komisia: pp. Branislav Bojda, Tanasis Charizopulos, Jozef Škrobánek, Pavel Hervay, Svätoslav Hluchý

Program:
1. Otvorenie
2. Došlá pošta
3. Kontrola plnenia uznesení z predošlého zasadnutia Výboru
4. Nákup násad na jarné zarybnenie, nákup vápna a nákup rupínu
5. Žiadosti o prestup členov z iných organizácií
5. Rône
6. Záver

1. Zasadnutie Výboru zahájil predseda MsO Dušan Janovič, privítal prítomných. Predniesol program zasadnutia, ktorý prítomní schválili.

2. Došlou poštou a odoslanou poštou informovala K. Tothová:
- Zúgov Nové Zámky – ponuka rýb, Nitrianske noviny – ponuka reklamy, Vestník SRZ RADA Žilina, Slovryb – ponuka rýb, Žiadosti na Obecné úrady ohľ. Vypiľovania, Žiadosť do ZSE na výnebu ističa.

3. Kontrola plnenia uznesenia:
Splnené: 1, 2, 5, 6, 7
Plní sa: 3, 4

4. Ponuka rupínu: 2,50€/1kg, 1,50€/kg. Rupín špeciál bude potrebné aplikovať v troch dávkach po 370 kg na všetkých našich revíroch. Takisto bude v jarných mesiacoch potrebné vydezinfikovať naše revíry vápnom a to dávkou 40 kg na 1 hektár.

Návrh jarného zarybnenia:
- VN Cabaj – chovný revír : kapor K2 2000 kg /70% lysec + 30% šupináč/
                                         Šťuka 1-ročná 50 kg
                                         Amur 20 kg
- VN Čápor – hovný revír:    kapor K2 2200 kg /70% lysec + 30% šupináč/
                                         Šťuka 1-ročná 300 kg
                                         Amur 200 kg
- Lovné revíre kapor K3 , K3+ /50% lysec + 50% šupináč/
       Ľudovítová I  400 kg
       Ľudovítová III  300 kg
       Ľudovítová IV  1.300 kg
       Jelenec   1.500 kg
       Branč – Ivánka  1.500 kg
       Jelšovce   300 kg
       Koniarovce   2.500 kg
       Rohlík   300 kg
       V. Hangócka   500 kg
Spolu:   8.600 kg

Navýšenie násady rýb pri jarnom zarybnení je z dôvodu zmeny koncepcie našich chovných zariadení v náväznosti na hospodárnejšie vynakladanie prostriedkov pri chove rýb. Jesenné zarybnenie prebehne v intenciách predošlých rokov. 10% z celkového objemu nakúpených rýb bude nasadený kapor K2 v jarnom období.

5. Výbor obdržal 7 žiadostí o prestup členov z iných organizácií. Výbor sa každou žiadosťou zaoberal osobitne.

6. Rôzne
- Dušan Janovič navrhuje, aby počet brigádnikov na jednotlivých brigádach bol regulovaný v závislosti od nutnosti požadovaných prác, t.j., aby sa brigádnici nahlasovali predsedovi obvodu alebo ním poverenej osobe. Tento návrh podáva z dôvodu, že v letných a jesenných mesiacoch je problém zohnať brigádnikov na uskutočnenie nutných brigád.

- V prípade zamrznutia vôd je potrebné presekávať ľad
- Poškodené revírne tabule treba vymeniť za nové
- Marek Andraško informoval o pláne práce na rok 2014, obvod I má záujem usporiadať „malé“ preteky na VN Jelenec II dňa 10. 5. 2014 so štartovným 10,-€
- Zoltán Porubský informoval o konaní obvodovej schôdze. Brigády na vyčistenie revírov od odpadkov plánujú po ukončení vypiľovania. Upozornil, že je potrebné zvýšiť kontrolnú činnosť na revíroch obvodu II, v rámci možností dobudovať cestu okolo revíru Branč – Ivánka
- Imrich Čaládi informoval o vlámaní do rybárskeho domčeku pri OR Ľudovítová II, ukradnuté boli stoličky, autobatéria, plynový horák, pílka a sekerka. Vec rieši Polícia. Hasiči sú ochotní spojazdniť čerpadlo na dopúšťanie vody do OR Koniarovce, nakoľko p. Horváth do dnešného dňa ani po opakovaných výzvach čerpadlo nespojazdnil. Spolu so starostami Obecných úradov budú označené stromy, ktoré bude potrebné v čase vegetačného kľudu vypíliť, príp. odstrániť suché a naklonené stromy, ktoré bezprostredne ohrozujú zdravie a život človeka.
- Marek Andraško – Ved. RS: Pred pár mesiacmi sa diskutovalo o nákupe termokamery. Prieskumom trhu sme zistili typ termokamery strednej triedy vhodnej pre odhaľovanie trestnej činnosti na našich revíroch. Rozmohlo sa na našich revíroch pytliactvo – boli nájdené tzv. pytlačky, na ktorých boli uhynuté ryby: 5 ks šťuka a 1 ks zubáč, po ich likvidácii sa na týchto miestach našli „pytlačky“ znovu
- Nitrianske noviny nám ponúkli zverejnenie reklamy za odplatu = 4 kusy miestneho povolenia = 184,-€
7.  Predseda Dušan Janovič poďakoval prítomným za účasť a vykonanú prácu

                         
                            
Uznesenie č. 1/2014
 z riadneho zasadnutia Výboru SRZ MsO Nitra

zo dňa  27. 11. 2014


a. Výbor schválil nákup vápna na dezinfekciu vodncýh plôch
b. Výbor schválil nákup Rupínu špeciál
c. Výbor schválil navýšenie jarného zarybnenia podľa predloženého rozpisu
d. Výbor schválil náku zbáčich hniezd do našich revírov v počte 10 ks
e. Výbor schválil prestup členov z iných organizácií pre: pp. Lacena Ľuboš, Jedlička Stanislav, Jedlička Ján, Kučera Anton, Subaly Dušan, Ing. Július Vida, Ing. Roman Pilarčík
f. Výbor schválil dočasné prerušenie členstva všetkým členom, ktorí Výbor požiadali v zmysle Stanov SRZ
g. Výbor schválil F. Tóthovi vydanie zväzového povolenia bezplatne za preberanie Záznamov o dochádzke k vode a úlovkoch /14 dní/
h. Výbor schválil uskutočnenie pretekov:
- Nitriansky pohár LRU-P v termíne 16. 8. 2014 na rieke Nitra,
- Kvalifikačný pretek mládeže na Majstrovstvá sveta LRU v termíne 30. – 31. 8. 2014 na rieke Nitra
- Jesenný pretek na OR Ľudovítová II v termíne 26. 27. 28. 9. 2014 so štartovným 100,-€/dvojica
- „Malé“ preteky na VN Jelenec II v termíne 10. 5. 2014 so štartovným 10,-€
i. Výbor schválil nákup termokamery v hodnote do max 2500€
j. Výbor schválil vecný dar pre K. Tothovú pri príležitosti životného jubilea
k. Výbor schválil presunutie zasadnutia Výboru z 24. na 28. 2. 2014, nakoľko je toto zasadnutie posledné pred Mestskou konferenciou
l. Výbor schválil náhrady za používanie súkromných mobilov na služobné účely za mesiace január, február a marec 2014.
m. Výbor neschválil reklamu v Nitrianskych novinách za 4 kusy miestneho povolenia
 

Posledná úprava: 20.Sep.2023 01:09:24
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk