Počasie Nitra tu
 
 
Pripravujeme


PROMO VIDEO

Zápisnica č.9/2015

SRZ MsO Nitra, Parkové nábrežie 29, 949 01  NITRA
 
Zápisnica č. 9/2015 z riadneho zasadnutia Výboru SRZ MsO Nitra zo dňa 26. 10. 2015
 
Prítomní: pp. Milan Zelovič, Katarína Tothová,  Andrej Píš, Marián Plevka, Vladimír Kóša, Imrich Čaládi, Marek Andraško, Vladimír Hupka, Stanislav Žákovič, Štefan Benedik
Ospravedlnený: p. Ján Uhrín
Kontrolná komisia: pp. Branislav Bojda, Juraj Šumichrast, Martin Nemky, Jaroslav Kahala, Svätoslav Hluchý
 
Program:
1.                  Otvorenie
2.                  Došlá pošta
3.                  Kontrola plnenia uznesení
4.                  Výlovy chovných revírov Cabaj a Čápor
5.                  Zarybnenie z Maďarska
6.                  Diskusia
7.                  Záver
 
1.                  Zasadnutie Výboru otvoril podpredseda Milan Zelovič, privítal prítomných, predniesol program zasadnutia, ktorý prítomní schválili.
2.                  Došlou poštou informovala Katarína Tothová:
–                    SRZ Rada Žilina – Objednávka cenín – povolenia, členské známky a tlačivá. RADA SRZ schválila na svojom poslednom zasadnutí zvýšenie ceny zväzových povolení a zvýšenie odvodu z členskej známky. Odvod z členskej známky sa zvýšil zo sumy 3,32 €   na sumu 3,50 €, t. j. pre organizáciu zostane menej u každého člena od 15 rokov o 0,18 €. Povolenia na rybolov sa menia tak, že miestne povolenie na rybolov zostáva v nezmenenej forme –     v prípade našej organizácie 46,- € s odvodom Rade  2,- €. Zväzové povolenie bude druhá známka v hodnote 35,- € a táto suma sa celá odvedie Rade Žilina. Kto bude mať záujem zakúpiť si zväzové povolenie, je povinný zakúpiť si aj miestne povolenie. Pri zakúpení zväzového povolenia je navýšenie ceny o 8,- € oproti roku 2015. Rada SRZ zrušila zľavnené povolenia na rybolov, rovnako aj bezplatné nálepky.
–                    ZEZ – oznámenie o výmene elektromeru dňa 16. 10. 2015 – elektromer je vymenený. /Po výmene elektromeru je pokazený modem/
–                    František Záhorský – žiadosť o znovu prejednanie priestupku – Výbor vec postupuje na prejednanie Disciplinárnej komisii
–                    František Záhorský – vyžiadanie vyjadrenia k vydaniu veci pre OR PZ Nitra – Výbor vec postupuje na prejednanie Disciplinárnej komisii
–                    Vyúčtovanie PHM za dve vozidlá na dvoch výlovoch /Cabaj a Čápor/ v sume 130,- €
–                    AB Stav Malý Cetín – objednávka nákladného auta na prepravu rýb na obidva výlovy
–                    JUDr Gráčik nám doručil Výzvu na zaplatenie súdnych poplatkov 477,50 € z Okresného súdu Nitra /úhyn Radošinka/
–                    ZEZ faktúra za el. energiu – preplatok 403,-€
–                    Kooperatíva – oznámenie o výške poistného – súhrn motorových vozidiel
–                    Kooperatíva – poistenie služobného vozidla Fiat Ducato 129,- € na ďalšie poistné obdobie
–                    SRZ Rada Žilina – dobropis 1.794,80 € za vrátené ceniny
–                    Katarína Tothová – Odstúpenie z funkcie tajomník a odstúpenie z členstva vo Výbore        od 1. 11. 2015 /písomnosť prevzal oproti podpisu p. Milan Zelovič/
–                    Katarína Tothová – Výpoveď z pracovného pomeru k 31. 12. 2015 s tým, že do konca roku si vyčerpá riadnu dovolenku a náhradné voľno /písomnosť prevzal oproti podpisu p. Milan Zelovič/
 
3.                  Kontrolu plnenia uznesenia uskutočnila Katarína Tothová:
–                    splnené: a/ c/
–                    nesplnené: b/
–                    plní sa: d/
 
4.                  + 5. Výlov chovných revírov Cabaj a Čápor a zarybnenie z Maďarska predniesol hospodár Andrej Píš: Z chovných revírov Cabaj a Čápor bolo vylovené kapor K3 a K3+ 8120 kg, amur 405 kg, kapor K1 400 kg, šťuka 315 kg, karas 1500 kg. Ryby boli rozdelené do lovných revírov. Zarybnenie od dodávateľa z Maďarska prebehlo podľa vopred schváleného plánu zarybnenia: kapor K3 a K3 výber 10000 kg, kapor generačný 1000 kg, zubáč 1 – 2 a 3 ročný 200 kg. Pleskáč nebol dodaný, pretože dodávateľ prehlásil, že nespĺňa parametre po kondičnej stránke, bude dodaný na jar budúceho roku. Celkovo jarné zarybnenie prebehlo bez vážnejších problémov, bez strát spôsobených úhynom. Celkové jesenné zarybnenie spolu: Kapor spolu 20 ton, amur 405 kg, šťuka 315 kg, karas 1500 kg, zubáč 200 kg.
 
6.                  Milan Zelovič vyzval hospodára a predsedov obvodov aby si pripravili položky, ktoré bude potrebné zaradiť do rozpočtu na rok 2016, rovnako návrhy na na bezplatné povolenia na rybolov pre členov, ktorí organizácii pomáhali vysoko nad rámec ich povinností.
 
Nakoľko bolo zaplatené ubytovanie pre jedného vodiča z Maďarska, navrhuje preplatenie
 
Tothová – do dodatku Miestneho rybárskeho poriadku je potrebné zaradiť uznesenia z poslednej ČS, je potrebné oznámiť našim členom, že neúčasť na ČS je možné ospravedlniť.
 
Návrh výboru je, aby sa poplatok 10,-€ za neúčasť na ČS zrušil na najbližšej Členskej schôdzi / bod 9 Uznesenia/.
 
Vladimír Hupka dáva návrh, aby v roku 2016 bolo vydané zväzové povolenie zdarma za dodanie umelého trávnika na výrobu zubáčích hniezd pre p. Riegela.
 
Milan Zelovič navrhol zakúpenie modemu.
 
Branislav Bojda – predseda Kontrolnej komisie – zaujíma ho, ako si Výbor predstavuje fungovanie organizácie bez predsedu, bez tajomníka a bez platenej funkcionárky.
 
Vladimír Hupka reagoval na to, čo sa udialo v organizácii nedávno a dnes. Je služobne najstarší z Výboru a konštatoval, že od posledných volieb sa medzi členmi Výboru veľmi zhoršili medziľudské vzťahy, vytvorili sa dve krídla. V dávnejších dobách sme dokázali rôzne názory riešiť normálnou debatou a vždy sme sa dostali o kúsok ďalej. Nikdy to nebolo ideálne. Skončili tu predchádzajúci predsedovia, teraz aj Dušan Janovič. Prečo Dušan Janovič skončil nám tu nebolo do detajlov ozrejmené. Teraz na celom Slovensku poukazujú na Nitru a na Košice ako na dva excelentné ľadovce, že to čo sa deje v týchto dvoch mestách, sa nerobí nikde inde na Slovensku a keď sa aj robí, robí sa tak potichu, že nikto o tom nevie. Nie je dobré to, že si špiníme do vlastného hniezda. Nebude jednoduché nájsť na čelo tejto organizácie takého ochotného a obetavého človeka, ktorý nikdy nemal problém s tým keď bolo treba ísť, vybaviť, pomôcť. Bude to veľmi zložité. My sa tu stretávame na schôdzach, ale mám mnohokrát taký pocit, že chodíme na schôdzu len preto, aby sme buď ano alebo nie odhlasovali, že čo sa robí alebo nerobí a podpisom o prezentácii to končí. Je tu málo takých ľudí, ktorí sa vedia obetovať za vec. Zaskočilo ma, že p. Andraško nám nepodal správu o tom, čo sa stalo, ako sa stal incident na OR Ľ-II. Očakával som, že Katarína Tothová odíde odtiaľto do penzie po toľkých rokoch čo tu je, je tu od roku 2002 a za ten čas, ja som mal pocit, že svoju robotu robí dobre, ona bola tá, čo sa obetovala pre všetko keď bolo treba. Pýtam sa tohto pléna, čo ju k tomu dohnalo? Prečo doteraz vydržala a teraz odchádza? Vidím to, že v niektorých veciach tu viazne komunikácia, a to čo som povedal, že sú tu dve krídla, to je jednoznačné. Vrátim sa k Dušanovi Janovičovi – z tých predsedov, ktorí tu za posledné roky boli, on určite patril k tým, ktorý z môjho pohľadu sa snažil veci robiť čo najtransparentnejšie a každý mal možnosť sa k tomu vyjadriť. Chcel som tým povedať, že nie je tu zdravé prostredie a následky budú ešte iné, lebo ešte aj iní ľudia sú nespokojní s tým, aká tu vládne atmosféra a pravdepodobne skončia so svojou činnosťou. Čo bolo vlastne meritom veci, že Katarína dala výpoveď? Ja na to neviem odpovedať, ale niečo tam muselo byť, kto to vyprovokoval, lebo niekedy stačí malá snehová guľa a dole je z toho veľká lavína. Preberte si to každý vo svojom svedomí.
 
O slovo požiadal Branislav Bojda – predseda Kontrolnej komisie:
Keď sa vrátim k abdikácii Dušana Janoviča na funkciu predsedu, poviem na rovinu, že ho z časti chápem. Čo sa udialo predsedovi na OR Ľ-II na stretnutí so sponzormi, ktoré zaplatil on s Katkou, predchádzala nekomunikácia niektorých ľudí s vedením. Ja môžem presne pomenovať, kto s Dušanom a Katkou nekomunikoval. Všetci o nich dobre viete o koho sa jedná. S predsedom po voľbách prestal komunikovať Milan Zelovič, pýtam sa, či je to pravda. Milan Zelovič odpovedal, že nie je to tak pravda. Ďalej sa Braňo Bojda spýtal, že či prestal komunikovať s Katarínou Tothovou, Milan Zelovič odpovedal, že ako sa to vezme, on sa s Katarínou Tothovou rozprával teraz o tom, že odchádza, aj jej povedal svoj názor. Branislav Bojda pokračuje: Za Dušanom Janovičom nebol nikto z Vás sa spýtať, že prečo odchádza. Vyjadrenie KK k postupu členov RS voči osobe Dušana Janoviča som osobne doručil Dušanovi Janovičovi a mailom všetkým členom KK. Vec, ktorá sa odohrala na OR Ľ-II nemá nič spoločné s tým čo sa tu deje, je to len čerešnička na torte, čo sa tu deje. Presne som videl, kto komunikuje s Dušanom Janovičom, kto komunikuje s Katarínou Tothovou. Dušan Janovič dal minulý rok hlasovať, či mu dôverujete alebo nie. Všetci ste zdvihli ruky, že mu dôverujete. Keď odišiel, ani ste sa mu nepoďakovali za to, čo pre túto organizáciu urobil. Páči sa mi, že keď sa minulý výbor hlasovalo o poste predsedu a bolo to nerozhodné, že keby Milan Zelovič zahlasoval za seba, je predseda. Nepáči sa mi, že jedna strana nekomunikuje s druhou. Dušan otvoril komunikáciu, hovoril o všetkom, dal hlasovať o všetkom, zápisnice za minulých predsedov boli úplne iné ako za posledného 1,5 roka. Čo sa týka transparentnosti, keď sa prerábal RD, sám som si všetky bloky tejto prerábky prešiel. Dušan Janovič a Katarína Tothová, vtedy ešte aj Milan Zelovič sa do toho vložili, len je mi záhadou, prečo sa s ním prestalo komunikovať – samozrejme len niektorí, lebo obvod III sa s ním bavili normálne, obvod I a II – komunikácia viazla. Povedzte, čo ste voči nemu mali. To čo sa udialo, bolo úzko naviazané na Katarínu Tothovú, ona nebude o tom takto otvorene hovoriť. Keď sa s ľuďmi nezačnete baviť otvorene, potom sa ten človek zavre a dovidenia.
Ja som sa zhrozil, ja som videl, že tento výbor  ide k zániku, lebo tu je x komunikačných vecí a organizačných vecí, ktoré sú naviazané na Katarínu Tothovú, ktorá má celé        know-how tejto organizácie, to sú všetky stretnutia, prípravy podkladov pre DK, príprava podkladov pre výbory, pre členskú schôdzu, pre rozpočty... Ono sa to vidí, že sú to jednoduché veci, ale za tým je kopu roboty, príprava výlovov, Maďarsko, to chce celú obetu, voľno... Ja si neviem predstaviť, že to po nej nahradí človek, ktorý je zamestnaný, to nemá šancu. Keď sa opýtate okolitých organizácií na Nitru, povie, že Nitra šlape. Nitra, ako taká, zarybnenie, posledné roky perfektné, starostlivosť o vody perfektná, prístupové cesty, kupujú sa pozemky. Niektoré organizácie sú 15 rokov za nami, oni nevedia, čo je to vykúpený hektár pod vodnou plochou, nevedia, čo je to vybudovanie cesty k vode, nevedia čo je to prehľadnosť, nevedia, čo je to voda chyť a pusť, nevedia čo sú preteky, tu sa robí 5 pretekov na relatívne vysokej úrovni. Mám dojem, že niekto mal potrebu prestať s niekým komunikovať. Keďže Vás všetkých dobre poznám a myslím si, že ste ľudia otvorení, tak sa bavte otvorene. V minulosti sa vždy všetko dalo do poriadku a našlo sa riešenie. Zastávam názor, že kto robí, robí aj chyby. Kto nič nerobí, ani chybu neurobí. Vždy sa nachádzajú chyby na človeku na ktorom je naválané. Braňo Bojda ešte prítomným prečítal stanovisko KK ktoré si vyžiadal Dušan Janovič k správnosti postupu členov RS pri výkone kontroly.
 
Katarína Tothová odmietla späťvzatie podaných písomností s odôvodnením, že sa už ďalej nenechá urážať, osočovať, ohovárať
 
Nakoľko nikto z členov Výboru nevedel navrhnúť model fungovania organizácie, členovia Výboru sa dohodli na mimoriadnom zasadnutí výboru na deň 4. 11. 2015, kde bude kooptovanie nového člena výboru a voľba funkcií predsedu a tajomníka.
 
Uznesenie č. 9/2015 z riadneho zasadnutia Výboru zo dňa 26. 10. 2015
 
a/ Výbor schválil vydávanie celoročných hosťovacích povolení v počte max. 15 kusov – prednostne pre tých, ktorí si toto povolenie pravidelne kupujú za cenu miestneho povolenia 46,- € + dobrovoľný príspevok na zarybnenie 46,- €. Záujemca písomne požiada o vydanie takéhoto povolenia a každú žiadosť bude Výbor posudzovať individuálne.
T: trvalý                                                            Z: Výbor
 
b/ Výbor schválil úhradu súdnych poplatkov 477,50 € Okresnému súdu Nitra
T: ihneď                                                           Z: Tothová
 
c/ Výbor schválil úhradu ubytovania vodiča z Maďarska v hodnote 43,- €
T: ihneď                                                          Z: pokladník
 
d/ Výbor schválil návrh, aby ČS zrušila uznesenie bod 9 – poplatok 10,- € za neúčasť na ČS a zároveň, kto sa nemôže zúčastniť ČS 2016, môže svoju neúčasť ospravedlniť
T: konanie ČS                                                 Z: Výbor
 
e/ Výbor schválil zväzové povolenie pre p. Riegela
T: rok 2016                                                     Z: pracovník výdaja povoleniek
 
f/ Výbor schválil zakúpenie modemu
T: ihneď                                                         Z: Tothová

Posledná úprava: 20.Sep.2023 01:09:24
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk