Počasie Nitra tu
 
 
Pripravujeme


PROMO VIDEO

Zápisnica č.3/2015

SRZ MsO Nitra, Parkové nábrežie 29, 949 01  NITRA
Zápisnica č. 3/2015 z riadneho zasadnutia Výboru SRZ MsO Nitra
zo dňa 23. 3. 2015

Prítomní: pp. Dušan Janovič, Katarína Tothová,  Andrej Píš, Marek Andraško,  Stanislav Žákovič,  Štefan Benedik, Ján Uhrín, Vladimír Hupka, Malián Plevka, Vladimír Kóša
Ospravedlnení: pp.  Imrich Čaládi, Milan Zelovič

Kontrolná komisia: p. Jaroslav Kahala

Program:
1. Otvorenie
2. Došlá pošta
3. Kontrola plnenia uznesenia
4. Návrh opatrení KK
5. Efektívnosť a rentabilita našich chovných zariadení
6. Zarybnenie
7. Rôzne
8. Záver

1. Zasadnutie Výboru zahájil predseda MsO Dušan Janovič, privítal prítomných, v krátkosti zhrnul priebeh MK a poďakoval za účasť na MK. Predniesol program zasadnutia, ktorý prítomní schválili.
2. Došlou poštou informovala Katarína Tothová :
- SRZ RADA Žilina – Zaslanie prehľadov o úlovkoch iných ZO za r. 2014
- SVP Nitra – Oznámenie o termínoch zníženia hladiny na rieke Nitra: VD Krškany – 14.9. – 20.9. 2015, VD Nitra 8. 6. – 14. 6. 2015, VD Jelšovce – 7. 9. – 13. 9. 2015.
- Okresná prokuratúra Topoľčany – Prokurátorka zrušila uznesenie OO PZ Nitrianska Blatnica a vrátila spis na doplnenie – prizvanie znalca z odboru ochrany životného prostredia odvetvie čistota vôd
- Vestník – Pripomienky k zmene Zákona o rybárstve, Vyhlášky MŽP SR a Stanov SRZ je potrebné doručiť na Radu SRZ Žilina do 30. 4.
- Časopis Slovenský rybár ponúka spoluprácu
- SRZ RADA Žilina – Oznámenie o usporiadaní pretekov LRU-P divízia v dňoch 6. a 7. 6. 2015 – naša organizácia je poverená usporiadaním
- MV SR nás oslovili so žiadosťou o súčinnosť pri výlove Zoborského jazierka. Hospodár sa ujal riešenia, jazierko bolo zlovené /cca 200 kg rýb/.
SVP Nitra – Objednávka na čistenie lovnej a sedimentačnej jamy na VN Cabaj – po výlove uvedeného revíru.
-       Mesto Nitra – Žiadosť o povolenie parkovania v mestskom parku počas detských pretekov 1. 5. 2015.
3.      Kontrola plnenia uznesení
-splnené: a/ b/ c/ e/ f/ g/ h/ j/ l/ m/ n/ o/ p/
- plní sa: d/ i/ k
4. Výbor berie na venomie návrh opatrení KK
5. Efektívnosť a rentabilita chovných zariadení. V tomto smere bude potrebné znížiť náklady na chov rýb v našich chovných revíroch, t.j. nakupovať hlavne krmivo čo najlacnejšie a na kŕmenie využívať služobné vozidlo
6. Jarné zarybnenie by malo prebehnúť po veľkonočných sviatkoch vo štvrtok alebo v piatok, termín preberania rýb bude upresnený dodávateľom 7. 4. vo večerných hodinách.
7. Rôzne
- Dušan Janovič – majetok organizácie bude potrebné evidovať po obvodoch, RS a hospodár z dôvodu zodpovednosti za jeho stav. Je potrebné urobiť tlakové skúšky na hasiace prístroje, v prípade nefunkčnosti zakúpiť nové. Detský krúžok – máme sponzora na financovanie detského krúžku, na už v minulosti rozoberanú tému sa nikto neprihlásil na vedenie krúžku. Vyčíslenie škody súdnym znalcom – do dvoch týždňov je potrebné súdnemu znalcovi dodať relevantné doklady na priame náklady na likvidáciu škody pri úhyne rýb v rieke Radošinka. Čo sa týka návrhov na zmenu Zákona o rybárstve, vyhlášky a Stanov SRZ, zo strany členskej základne prišiel 1 návrh. Oprava auta Fiat Ducato – Museli sa kúpiť dve pneumatiky, bol narazený disk a prerazená jedna pneumatika.
- Obvod I – Marián Plevka – Upozornil p. Libaja, aby nemanipuloval so stavidlami na OR Veľká a Malá Hangócka. Va VN Jelenec sa bude konať dňa 28. 4. 2015 brigáda, na ktorú žiada o poskytnutie služobného vozidla.
- Marek Andraško navrhuje zakúpenie prsačiek na obvody
- Vladimír Kóša si prevzal batériu k motoru na čln, informoval že OR Čechynce sú vyčistené od popadaných stromov a náletových drevín, bude brigáda aj v Krškanoch. Služobné auto žiada cez týždeň na odvoz smetí po brigáde. Informoval, že už majú v obci menovaného starostu, ktorý mu vydá povolenie na osadenie unimo bunky
- Katarína Tothová – upozornila p. Kóšu, že je potrebný písomný súhlas na osadenie unimo bunky na revír Branč – Ivánka, skôr aby bunku neosádzali
- Vladimír Kóša žiada vyčlenenie finančných prostriedkov na zakúpenie 6 kusov OSB dosiek cca 60,- - 100,-€
- Obvod III – Stanislav Žákovič žiada zakúpenie navijaku k služobnému vozidlu Nisan. Je potrebná konkréna ponuka. Zaujímal sa o dodávku veľkých kaprov do OR Ľudovítová II.
- Hospodár Andrej Píš informoval, že zubáčie hniezda sú v revíroch, priebežne sa budú kontrolovať. Na zubáčie hniezda bol zakúpený umelý trávnik v hodnote 230,-€
- Prihlášky za nového člena 49 /minulý mesiac 33/
- Žiadosť o dočasné prerušenie členstva – 32 /minulý mesiac 22/ + členovia, ktorí prechádzajú z minulého roku, spolu za rok 150 členov
- Žiadosť o prestup do našej organizácie: pp. M. Šalát a I. Chlebec – nemenia trvalé bydlisko
Uznesenie č. 3/2015 z riadneho zasadnutia Výboru zo dňa 23. 3. 2015

a/ Výbor schválil služobnú cestu do Maďarska na preberanie rýb do lovných a chovných revírov
T: 4/2015                                                                Z: predseda, tajomník, hospodár

b/ Výbor schválil rozpísať majetok organizácie z dôvodu zodpovednosti za jeho stav na obvod I, II, III, hospodár a RS
T: ihneď                                                                Z: Tothová

c/ Výbor schválil zadať vykonanie tlakových skúšok hasiacich prístrojov, v prípane nefunkčnosti zakúpenie nových
T: ihneď                                                               Z: Plevka

d/ Výbor schválil opravu narazeného disku a zakúpenie dvoch pneumatík na služobné vozidlo Fiat Ducato
T: ihneď                                                              Z: Janovič

e/ Výbor schválil zakúpenie čižiem – prsačiek na obvody: Obvod II – 2 kusy, Obvod I – 1 kus, Obvod III – 1 kus
T: ihneď                                                             Z: predsedovia obvodov

f/ Výbor schválil úhradu umelého trávnika na výrobu zubáčích hniezd
T: ihneď                                                           Z: Tothová

g/ Výbor schvaľuje prijatie nových členov – po úspešnom absolvovaní skúšok
T: ihneď                                                          Z: Tothová

h/ Výbor schválil prestup do našej organizácie pre pp. M. Šaláta a I. Chlebca so zápisným – nemenia trvalé bydlisko
T: ihneď                                                         Z: Tothová

Posledná úprava: 20.Sep.2023 01:09:24
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk