Počasie Nitra tu
 
 
Pripravujeme


PROMO VIDEO

NITRIANSKY KAPOR 2015

Propozície na pretek Nitriansky kapor 2015 + prihláška

Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia 

Parkové nábrežie 29,  949 01  NITRA

NITRIANSKY KAPOR 2015

2 . – 3 . 5 2015


 
Podmienky pretekov:
•       Dátum konania: 2 . – 3 . 5 2015, 24 hod  preteky
•       Miesto konania: Jelenec , revír 2-4860-1-1 Jelenec II
•       Organizátor: MsO SRZ NITRA
•       Organizačný výbor:
•       Riaditeľ pretekov: Marian Plevka
•       Štartovné:   100,- € / team - zahŕňa stravu + občerstvenie pre 2-členný team}
•       Uzávierka prihlášok:  27.04.2015
 
Podmienky pretekov:
 
1. Informácia o mieste konania pretekov a účastníkov:
a/ Miesto konania pretekov je revír číslo 2-4860-1-1 OR Jelenec II . Revír sa nachádza v katastrálnom území obce Jelenec v smere od Nitry na Zlaté Moravce  a naopak. Rovnomerné dno revíru  bez podvodného a vodného porastu s malou pobrežnou vegetáciou. Revír je každoročne zarybnený násadou ušľachtilých rýb a taktiež pred pretekom bude zarybnenie min jedným bodovaným druhom rýb (kapor,amur)

b/ Účastníkmi pretekov môžu byť členovia SRZ, ktorí dovŕšili min. 15 rokov veku a budú súťažiť ako dvojčlenné teamy pretekárov z ktorých každý musí mať svoj názov

2. Losovanie miesta lovu:
Účastníci pretekov v poradí ako zaplatili štartovné si budú losovať miesta lovu spôsobom, že losujúci si môže prvé vylosované číslo miesta lovu ponechať, alebo v prípade nezáujmu o toto miesto zlosovací lístok vrátiť do zlosovacieho zariadenia v rovnakom stave ako pred vylosovaním a vylosuje si nové miesto lovu, toto nové v poradí druhé vylosované miesto lovu už nemôže vrátiť do zlosovacieho zariadenia a musí si ho ponechať a počas pretekov bude loviť v takto ponechanom vylosovanom mieste. Pre všetkých účastníkov preteku musia byť zabezpečené rovnaké podmienky možnosti výmeny vylosovaného miesta lovu.

3. Spôsob lovurýb počas pretekov
Každý člen dvojčlenného teamu môže loviť maximálne na dve udice s rybárskym navijákom. Každá udica na lov počas pretekov môže byť opatrená len jednym jednoduchým háčikovm. Loví sa spôsobom „chyť a pusť“, t.j. bez možnosti privlastnenia si ulovenej ryby. Ulovená ryba musí byť bezodkladne pustená späť do vody revíru hneď po tom, ako ju rozhodca odváži  a zapíše do pretekárskeho prehľadu o úlovkoch.
 
Dovolený spôsob lovu:
a/ na ťažko – s možnosťou používať kŕmitko
b/ na féeder


4. Hodnotenie.
Hodnotia sa len dva druhy rýb. Kapor vrátane 40 cm dĺžky a vyššie a amur vrátane 60 cm dĺžky a vyššie. Uznáva sa len ten úlovok, ktorý zmeria rozhodca do pretekárskeho prehľadu o úlovkoch a jeho správnosť potvrdí podpisom min. jeden člen vedľajšieho pretekajúceho teamu.
Systém bodovania: 1gram hmotnosti hodnotenej ulovenej ryby = 1 bod
Víťazom sa stáva team, ktorý získa najviac bodov. Pri prvej ulovenej bodovanej rybe každého teamu zapíše okrem hmotnosti aj čas ulovenia tejto ryby.

5. Vyhodnotenie pretekov
Konečné poradie pretekov určuje najviac bodov pretekajúceho dvojčlenného teamu za súčet bodov rovnajúci sa súčtu  hmotnosti všetkých ulovených bodovaných rýb.

Ocenených bude 5 teamov s najvyšším dosiahnutým súčtom bodov.
 
Ocenený bude aj pretekár, ktorý uloví najťažšiu ulovenú bodovanú rybu.
V prípade rovnosti bodov po celkovom súčte bodov všetkých ulovených bodovaných rýb , rozhoduje v prospech vyššie umiestneného teamu hmotnosť prvej ulovenej bodovanej ryby a v prípade rovnosti aj tohto parametru v prospech vyššie umiestneného teamu rozhoduje v prospech vyššie umiestneného teamu hmotnosť najťažšej ulovenej bodovanej ryby.

6. Nástrahy a návnady. 
Môžu sa používať všetky druhy návnad a nástrah okrem návnad a nástrah zákonom zakázaných. Hmotnosť návnady /krmiva/ a nástrahy  je neobmedzená.

7. Povinná výbava teamu.
Podberák, podložka pod úlovok, vyťahovač háčikov alebo pean, prechovávací vak.

8. Časový rozpis pretekov:
•       2. 5. 2015     8,00 – 9,00    - Prezentácia, losovanie čísiel
•       2. 5. 2015    9.00 - 10.00 - Presun na vylosované miesta ,stavanie bivakov, preskúmanie dna vodnej plochy v mieste lovu,
•       2. 5. 2015    9,00– 9,30 - Kŕmenie  
•       2. 5. 2015  10.00 hod - Začiatok pretekov
•       3. 5. 2015   10.00 hod - Koniec pretekov
•       3. 5. 2015   11.30 hod - Slávnostné ukončenie pretekov, vyhlásenie výsledkov.
9.Ceny pre víťazov:
•       1. miesto -  2 x Pohár  + peňažná poukážka  2x 330 EUR  
•       2. miesto – 2 x Pohár  + peňažná poukážka  2x 200 EUR    
•       3. miesto – 2 x Pohár  + peňažná poukážka 2x 100 EUR   
•       4. miesto – vecná odmena v hodnote 2 x 70 EUR
•       5. miesto – vecná odmena v hodnote 2 x 50 EUR


Cena za najťažšiu ulovenú bodovanú rybu počas preteku
 
•       Vecná cena v hodnote 100 EUR + soška
 
10. Záverečné ustanovenia
•       Akákoľvek činnosť súvisiaca s lovom a vnadením môže byť vykonávaná len z brehu.
•       Zavážanie návnad a nástrah zavážou loďkou alebo člnom sa nepovoľuje.
•       Zákaz používať sonar.
•       Pri zdolávaní ryby nesmie súťažiaci opustiť svoje lovné miesto, okrem prípadu kedy ryba nebude môcť bezpečne vylovená a hrozí jej zdravotné poškodenie alebo zamotanie a poškodenie lovného náradia pretekárom v susednom sektore. Na vylovenie ryby v susednom sektore musia dať rozhodcovi súhlas súťažiaci v sektore v ktorom sa ryba bude vylovovať. V prípade nesplnenia predchádzajúcich ustanovení tohto bodu nebude ryba hodnotená!
•       Ak pretekári definitívne opustia lovné miesto pred oficiálnym ukončením pretekov (zbalia vystroj a odídu z pretekov), bude to považované za odstúpenie zo súťaže. Ich výsledok nebude započítaný do hodnotenia a stratia nárok na prípadnú cenu, to neplatí v prípade opustenia sektoru a vylosovaného miesta zo závažných rodinných alebo zdravotných skutočností, ktoré posúdi 3-členná komisia na to operatívne určená organizátorom pretekov.
•       Pretekov sa môže zúčastniť maximálne 35 teamov pokiaľ nebude min. 15 dní pred začiatkom pretekov účastníkom oznámená zmena počtu účastníkov. Teamy budú zaradené a zapísané do štartovej listiny súťaže postupne podľa termínu a času zaplatenia štartovného.
•       Nárok na vrátenie plnej výšky štartovného má  team, ktorý svoju neúčasť na preteku oznámi najneskôr 10 dní pred dňom konania pretekov. V prípade, že team svoju neúčasť oznámi v termíne kratšom ako 10 dní pred začiatkom pretekov, bude mu vrátené 50% štartovného. Teamu, ktorý neoznámi svoju neúčasť na pretekoch, alebo sa nedostaví na miesto konania pretekov dňa 2.5.2015 do štartu pretekov, bude z pretekov vylúčený,  nebude vrátené štartovné ktoré v plnej výške prepadne v prospech MsO SRZ Nitra a na jeho miesto bude zaradený do pretekov nový náhradný účastník po zaplatení poplatku za preteky.
•       V prípade nekonania pretekov, ktoré musí byť včas oznámené účastníkom pretekov bude pretekárom štartovné vrátené v plnej výške do 15 dní odo dňa oznámenia.
•       Vstup iných osôb do priestoru vyhradeného pre súťažný team ( lovné miesto ) je zakázaný. Tento zákaz neplatí pre organizačný výbor pretekov a rozhodcov.
•       Protesty účastníkov sa vybavujú priebežne, posledný termín na podanie protestu je 15 min po ukončení pretekov. Poplatok za protest je 30,-€. Pri uznanom proteste bude poplatok vrátený protestujúcemu.
•        Každý loví na vlastné nebezpečenstvo!!!
•       V prípade búrky hlavný rozhodca rozhodne o prerušení pretekov na čas nevyhnutný pre bezpečnosť pretekára.
•       V prípade že sa na preteky neprihlási minimálne 25 teamov do 27.4.2015 budú preteky zrušené.

     Kontakt : Plevka Marian 0907126650
           e-mail : mail@srznitra.sk
           Tel.rybársky dom : 037/7721077
 

PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE

Posledná úprava: 20.Sep.2023 01:09:24
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk