Počasie Nitra tu
 
 

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu

21.3. 2015 Sobota

MsO SRZ Nitra, Parkové nábrežie 29, 949 01 NITRA

Výbor MsO SRZ Nitra v zmysle § 14, ods. 2 Stanov SRZ 

zvoláva na deň

21. 3. 2015 – sobota

v čase od 8,00 hod. v zasadačke MsÚ Nitra

 MESTSKÚ KONFERENCIU

SRZ MsO Nitra


P R O G R A M :

1. Zahájenie, schválenie programu ČS, spomienka na zosnulých členov MsO SRZ Nitra 

2. Voľba komisií /voľba skrutátora, pracovného predsedníctva, návrhovej a mandátovej    

            komisie/

3. Správa o činnosti a čerpanie rozpočtu SRZ MsO Nitra za rok 2014, správa hospodára, kontrola    

            plnenia uznesenia z predošlej mestskej konferencie

4. Správa Disciplinárnej komisie za rok 2014

5. Správa kontrolnej komisie pri SRZ MsO Nitra za rok 2014

6. Návrh rozpočtu na rok 2015, plán hlavných úloh na rok 2015

7. Diskusia

8. Uznesenie

(v rámci bodu č. 7 – diskusia – je možné vystúpiť s maximálne 3-minútovým príspevkom, resp. návrhom)
 

V Nitre, dňa 19. 12. 2014  

Dušan Janovič
predseda MsO SRZ Nitra

Posledná úprava: 13.Oct.2019 09:10:40
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk