Počasie Nitra tu
 
 

Preteky jednotlivcov Ludovítová II.

21. - 22.5. 2022

Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia
Parkové nábrežie 29,  949 01  NITRA
Preteky jednotlivcov 2022
24-hodinový non - stop rybársky pretek
P r o p o z í c i e     p r e t e k o v :


1.)  Všeobecné informácie:  

 • Dátum konania pretekov:  21. – 22. 5. 2022
 • Miesto konania pretekov:  Revír  SRZ MsO  Nitra číslo 2-1750-1-4          OR Ľudovítová II,
 • Organizátor: MsO SRZ NITRA  obvod č.3
 • Organizačný výbor:
 
 • Riaditeľ preteku: Stanislav Žákovič
 • Tajomník preteku : Imrich Čaládi
 • Hlavný rozhodca:
 • Rozhodcovská komisia: org. výbor preteku
 • Štartovné:   100,- € 
 • Uzávierka prihlášok: 30. 4. 2022
 • Úhrada štartovného: najneskôr do 9. 5. 2022
 • Počet účastníkov :  12 jednotlivcov
 
2.)  Špecifikácia miesta konania pretekov a účastníkov:  
a) Miesto konania pretekov:  revír číslo 2-1750-1-4 Ľudovítová 2 - je staré rameno rieky Nitra s rozlohou cca 3 ha. Revír s osobitným režimom sa nachádza v katastrálnom území obce Ľudovítová, v smere od Nitry na Topoľčany a naopak. Nerovnomerné dno revíru s prekážkami spadnutých stromov bez podvodného a vodného porastu s bohatou pobrežnou vegetáciou.
 
b)  Výskyt rýb: kapor, amur, zubáč, šťuka, sumec, všetky druhy bielej ryby.
c)  Účastníci pretekov:  Účastníci pretekov môžu byť iba členovia SRZ, ktorí dovŕšili min. 15. rok veku /členská známka mládež 15+/ s platným rybárskym lístkom.
3.) Spôsob lovu rýb počas pretekov:
Dovolený spôsob lovu:  
a) na položenú – s možnosťou používať kŕmitko,
b) na plávanú
Každý zúčastnený pretekár môže loviť maximálne na dve udice s rybárskym navijakom. Každá udica na lov počas pretekov môže byť opatrená len jedným jednoduchým háčikom s protihrotom. Loví sa  spôsobom "chyť a pusť", t.j. bez možnosti privlastnenia si ulovenej ryby.
Každá ulovená ryba musí byť bezodkladne pustená späť do vody revíru ihneď po tom, ako ju rozhodca alebo susedný pretekár odváži, zapíše a podpisom osvedčí správnosť údajov do  prehľadu o úlovkoch pretekára.
4.)  Losovanie  miesta lovu :
Losovanie miesta lovu je dvojkolové. Účastníkom pretekov v poradí ako zaplatili štartovné bude na prihláške pridelené poradové číslo zaplatenia štartovného.
V prvom kole podľa poradia tak ako bolo pridelené číslo zaplatenia štartovného si pretekári vylosujú poradie v akom si účastníci budú losovať  lovné miesta.
V druhom kole podľa poradia vylosovaného v prvom kole, si pretekár vylosuje číslo bez možnosti výmeny tohto čísla a toto číslo bude miestom lovu pretekára počas preteku (lovné miesto).
5.)  Hodnotenie.
 • Hodnotenou rybou počas preteku je kapor a amur.
           (kapor nad 45 cm  a  amur nad 60 cm vrátane).
 
 • Do poradia súťaže sa započítavajú  max. tri najťažšie  hodnotené ryby (kaprov  alebo amurov alebo ich kombinácia). Poradie pretekárov súťaže po ukončení pretekov určuje  najvyšší súčet hmotnosti max. 3 kusov hodnotených rýb.
 
 • Ryba zdolávaná alebo vylovená iným ako zapísaným pretekárom  nesmie byť započítaná do výsledku.
 
 • V prípade rovnosti bodov medzi pretekármi rozhoduje najťažšia ulovená hodnotená ryba pretekára, v prípade aj tejto rovnosti rozhoduje druhý najťažší hodnotený úlovok. V prípade aj tejto rovnosti rozhodne losovanie.
 
 • Uznáva sa len ten úlovok, ktorý odváži, zapíše a podpíše do  prehľadu o úlovkoch pretekára a jeho správnosť potvrdí podpisom  min. jeden privolaný susedný pretekár,  alebo dvoch susedných loviacich pretekárov.
 
 • Pokiaľ dôjde k omylu v zápise ulovenej ryby, riadok sa vyškrtne v celej dĺžke a správny zápis sa vykoná v nasledujúcom riadku. Obidva riadky musia byť overené podpismi tak, ako je uvedené v propozíciách pretekov. Prepisovaný údaj v hmotnosti sa nezapočíta do výsledku.
 
 • Prehľad o úlovku pretekára bude počas preteku v držbe u pretekára. Po ukončení preteku rozhodca zozbiera od pretekajúcich prehľady o úlovkoch a doručí ich  rozhodcovskej komisii na určenie výsledku preteku. Ak sa zistí nezrovnalosť v prehľade o úlovku, že bodovaná ryba nemá splnené všetky administratívne náležitosti zápisu v zmysle propozícií preteku (t.j. zapísaný  druh, hmotnosť a požadovaný počet podpisov) nebude takáto zapísaná hodnotená ryba započítaná do celkového hodnotenia.
 
 • Pri vážení ulovenej hodnotenej ryby musí vždy byť prítomný min. jeden susedný loviaci a svojim  podpisom musí overiť druh a hmotnosť hodnotenej ryby na prehľade úlovkov pretekára, ktorý hodnotenú rybu ulovil. V prípade, že je na daný  úsek trate pridelený rozhodca, potvrdzuje svojim podpisom druh a hmotnosť úlovku spolu so susedným loviacim.
 
 • Pretekár, ktorý uloví hodnotenú rybu hmotnosti nad 13 kg /s vážiacim sakom/ je povinný okamžite privolať hlavného rozhodcu a na potvrdenie správnosti  druhu a hmotnosti hodnotenej ryby aj min. jedného susedného loviaceho.
 
 • Ulovené ryby je prísne zakázané prenášať do sektoru susedného alebo iného pretekára  mimo zdolávania ryby.   Ak by nastala takáto situácia, obaja pretekári sú zo súťaže vylúčení.
 
 • Váženie bude vykonávané v čo najkratšom čase po vylovení ryby. Váži a zapisuje sa každá ryba  osobitne.
 
 • Ulovená hodnotená ryba sa započítava do hodnotenia aj v tom prípade, ak záber takejto ryby prišiel pred  zaznením zvukového signálu, ktorý ukončil súťaž a zdolávanie hodnotenej ryby skončí po zaznení zvukového signálu, ktorý ukončil súťaž. Maximálna doba zdolávania po zaznení signálu ukončenia súťaže je max. 30 minút. Po uplynutí tejto doby sa táto ryba nebude započítavať do hodnotenia.
 
 • Vstup členov teamu do vody je možný iba vo svojom sektore, a to iba na nevyhnutnú dobu /podobratie ryby, vyčistenie natrhaných silónov a pod./.
 
 • Zákaz lovu rybárskymi šnúrami mimo nadväzca.
 
6.)   Cena pre víťaza:
       Peňažná výhra: 1.000,- €
7.)   Nástrahy a návnady.
 Návnady a nástrahy sa môžu používať všetky v zmysle platného Zákona o rybárstve – okrem živej nástrahy a návnady a jej napodobenín.   Hmotnosť návnady (krmiva)  je neobmedzená. 
 
 • Vnadenie možno prevádzať len z brehu zo svojho sektora.
 
 • Vnadenie možno prevádzať: rukou, lopatkou, kobrou alebo prakom. Iné spôsoby a pomôcky na vnadenie sú zakázané !!!
 
 • Obaľovacie cestá, pasty, dipy a boostre sú povolené.
 
 • Pri použití zakázanej nástrahy alebo návnady alebo nedovoleného spôsobu vnadenia bude pretekár vylúčený z preteku bez možnosti vrátenia štartovného.
 
 
8.)   Povinná výbava pretekára počas preteku.
Podberák, vanička pod úlovok, vyťahovač háčikov alebo peán,  prechovávací vak.
Povinná výbava bude usporiadateľom skontrolovaná osobne pred začiatkom pretekov. V prípade, že pretekár nebude mať fyzicky v poriadku všetky predmety povinnej výbavy nebude môcť začať rybolov do času kedy fyzicky predloží usporiadateľovi všetky predmety povinnej výbavy.    
9.)   Časový rozpis pretekov:
 • 21. 5. 2022       14:00 - 14:15 hod. - Prezentácia, losovanie štartovných čísel a lovných miest,
 •        21. 5. 2022     14.15 - 14.45 hod. - Presun na vylosované miesta lovu ,stavanie  bivakov, preskúmanie dna vodnej plochy v mieste lovu
 • 21. 5. 2022       14.45 – 15.00 hod  - Kŕmenie.
 • 21. 5. 2022       15.00  hod  - Začiatok pretekov
        22. 5. 2022       15.00 hod - Koniec pretekov
 • 22. 5. 2022      16.00 hod - Slávnostné ukončenie pretekov, vyhlásenie výsledkov.
10.)     Záverečné ustanovenia:
 
 1. Počas preteku  je zakázané používať akýkoľvek sonar, čln, zavážaciu loďku  ako aj akúkoľvek podvodnú kameru.
 
 1. Preteku sa môže zúčastniť maximálne 12 jednotlivcov, ktorí budú pristupovať k losovaniu poradového čísla ako si budú losovať lovné miesta  podľa dátumu a času úhrady štartovného.
 
 1. V prípade úhrady štartovného niektorým teamom po naplnení limitu /12 jednotlivcov/,  bude tento evidovaný ako náhradník a ak nenahradí niektorého pretekára počas preteku, bude mu štartovné vrátené do 5 dní odo dňa ukončenie preteku v plnej výške.
 
 1. V prípade neúčasti niektorého pretekára, tento je povinný zabezpečiť za seba náhradu.
 
 1. V prípade nekonania sa preteku bude štartovné vrátené všetkým prihláseným pretekárom do 15 dní odo dňa oznámenia v plnej výške.
 
 1. Vstup iných osôb počas preteku do priestoru vyhradeného pre pretekajúcich je zakázaný.
     
 1. Protesty sa vybavujú priebežne pred aj počas  preteku, posledný termín na podanie protestu je 10 minút po ukončení preteku. Poplatok za protest počas preteku je 30,- EUR. Po uznanom proteste bude poplatok vrátený protestujúcemu. Po neuznanom proteste bude poplatok použitý na zarybnenie revíru.
 
 1. Povinnosť každého zúčastneného pretekára je zúčastniť sa vyhodnotenia preteku. Neodôvodnená neúčasť bude sancionovaná odmietnutím účasti na pretekoch organizovaných SRZ MsO Nitra v nasledujúcich ročníkoch.
 
 1. V prípade technickej poruchy zariadenia na určenie hmotnosti úlovkov platí navážená hmotnosť, pretekár je povinný túto skutočnosť okamžite nahlásiť hlavnému rozhodcovi. Hlavný rozhodca každý deň súťaže preverí funkčnosť zariadení.
 
 1. Každý pretekár loví na vlastné nebezpečenstvo   !!!!!

 
 
Zodpovedný: Stanislav Žákovič, tel.: 0905 543 692
 
Kontakt: SRZ MsO Nitra, Parkové nábrežie 29,  949 01  NITRA
               Tel: 0904 139 313
mail@srznitra.sk
 
Úhradu bankovým prevodom si dohodnete e-mailom /mail@srznitra.sk/, kde Vám bude uvedené číslo účtu a variabilný symbol platby.
 
Úhradou štartovného súťažiaci súhlasí so všetkými bodmi uvedenými v týchto propozíciách pretekov, ktoré potvrdí svojim podpisom o prevzatí propozícií.
 
V prípade akejkoľvek zmeny budú súťažiaci informovaní telefonicky, alebo e-mailom.
 
 
Výbor SRZ MsO Nitra
Dňa 25. 2. 2022

Posledná úprava: 10.May.2023 05:05:13
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk