Počasie Nitra tu
 
 

Množstvo úlovkov a ich evidencia

Výklad §14

MNOŽSTVO ÚLOVKOV A ICH EVIDENCIA


1. Aký počet pstruha dúhového, sivoňa potočného, podustvy severnej,
nosáľa sťahovavého (každý druh zvlášť) si môže rybár privlastniť, ak si
v rovnaký deň neprivlastnil žiadnu inú ry-bu?
Pokiaľ vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 381/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o
rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„vyhláš-ka“) ustanovila, že k úlovkom rýb uvedeným v prvej časti § 14
ods. 2 písm. a) je možné privlas-tniť si taký počet pstruha dúhového,
sivoňa potočného, podustvy severnej alebo nosáľa sťaho-vavého, aby
celkový počet privlastnených rýb neprekročil počet štyri kusy a celková
hmotnosť nepresiahla 5 kg, vyjadroval sa tým úmysel nestanoviť pre
menovanú skupinu 4 druhov rýb „prísnejšiu“ kvótu vyjadrenú v počte
jedného, resp. dvoch úlovkov na deň. Stanovená kvóta uvedená v § 14 ods.
2 písm. a) kombinuje ukazovateľ spočívajúci v počte ulovených rýb s
hmotnostným ukazovateľom.
Ak by sme ustanovenie vykladali izolovane spôsobom, ktorý sa zakladá
výlučne na gra-matickej interpretácií, teda že vyššie uvedené štyri
druhy rýb je možné loviť iba doplnkovo – t. j. iba vtedy, ak si loviaci
predtým privlastní aspoň minimálnu kvótu pre konkrétny druh ryby
stanovenú vo vete pred bodkočiarkou – strácala by právna úprava
akúkoľvek logiku, spôsobu-júc neopodstatnenú reguláciu. Správny výklad §
14 ods. 2 písm. a) vyhlášky, ktorý zohľadňuje jeho predmet a účel, by
teda mal byť taký, že kategóriu rýb uvedenú za bodkočiarkou možno loviť
aj samostatne, pričom tieto ryby si možno privlastniť v počte maximálne
štyri kusy a zároveň množstvo takto privlastnených rýb nesmie presiahnuť
stanovený hmotnostný limit 5 kg (osobitné pravidlá pre aplikovanie
hmotnostného limitu na úlovky ustanovuje § 14 ods. 5 a 6 vyhlášky). Ak
si loviaci v daný deň privlastní povolený počet úlovkov z kategórie rýb
uvedených pred bodkočiarkou, povolené množstvo (počet a hmotnosť)
privlastnených rýb uvedených za bodkočiarkou sa o takýto úlovok poníži.

2. Je možné kombinovať privlastnenie si „ušľachtilých“ druhov rýb medzi
sebou? Napríklad kapor + šťuka, kapor + zubáč... atď?
Kombinácia druhov rýb, ktoré sa v § 14 ods. 2 písm. a) vyhlášky uvádzajú
v časti vety pred bodkočiarkou, možná je, aj keď sa tak z použitej
slovnej formulácie explicitne nejaví.  Kombinovať privlastnenie
jednotlivých druhov z uvedenej skupiny rýb sa však musí riadiť
prin-cípom maximálneho početného úlovku pre jedného loviaceho na jeden
deň tak, ako je stano-vený v prvej a druhej časti vety § 14 ods. 2 písm.
a). Ak si teda loviaci privlastní napr. jeden kus jesetera sibírskeho
alebo iný druh ryby, pre ktorý sa určuje početný limit najviac na jeden
kus na deň, v daný deň môže svoj úlovok rozšíriť o maximálne tri kusy
(výhradne) z kategórie rýb uvedených za bodkočiarkou, nie však v takom
množstve, ktoré presahuje hmotnostný limit 5 kg. Ak si loviaci v daný
deň privlastní napr. jeden kus úhora európskeho, má možnosť privlastniť
si ešte jeden kus úlovku z kategórie druhov, u ktorých sa pre jeden deň
stanovuje početný limit najviac dva kusy (teda napr. kapor rybničný
alebo šťuka severná), resp. tieto úlovky ešte dopl-niť aj o niektoré
druhy uvedené v časti vety za bodkočiarkou pri dodržaní ustanovených
počet-ných a hmotnostných limitov. Treba dodať, že takýto výklad
zohľadňuje záujem štátu na zacho-vaní zostatku regulovaných druhov rýb
pre daný rybársky revír, pričom však nevytvára neopod-statnené faktické
prekážky pre výkon rybárskej činnosti.
  3. Je možné po privlastnení si napríklad dvoch kaprov pokračovať v love
a privlastniť si na-príklad ďalšie dva kusy pstruhy dúhového? Alebo
ulovením povoleného počtu ušľachtilých rýb končí lov?
Kvóty stanovené v § 14 ods. 2 písm. a) sa v zmysle úvodnej vety
ustanovenia určujú na jeden deň lovu, bez ohľadu na počet rybárskych
revírov, v ktorých loviaci v daný deň uskutoč-ňuje lov rýb. Ak si teda
loviaci privlastní v daný deň – ako spomínate – dva kusy kapra
rybnič-ného (môže ísť aj o iný druh ryby, pre ktorý sa v § 14 ods. 2
písm. a) vo vete pred bodkočiarkou určuje početná kvóta, a to v
povolenom množstve úlovkov), v love môže pokračovať a privlastniť si
ďalšie ryby z kategórie druhov uvedených za bodkočiarkou daného
ustanovenia, pri dodržaní celkového početného a hmotnostného limitu pre
daný deň.
Pre úplnosť uvádzame, že hmotnostná kvóta 5 kg stanovená pre úlovky
podľa § 14 ods. 2 písm. b) vyhlášky na jeden deň lovu sa uplatňuje pre
všetky „ostatné“ druhy rýb, teda také druhy rýb, pre ktoré vyhláška
neustanovuje prísnejšiu právnu úpravu v § 14 ods. 2 písm. a).

V nadväznosti na vyššie uvedené uvádzame aj niekoľko príkladných
kombinácií jednotlivých druhov rýb v maximálnom počte 4 ks, ktoré si
loviaci v rámci povolenia vydaného príslušným užívateľom môže počas
jedného dňa lovu, aj keď loví vo viacerých rybárskych revíroch,
po-nechať a po privlastnení ktorých sa denný lov končí, t. j. loviaci po
privlastnení si povoleného počtu rýb nemôže v love pokračovať ani
spôsobom „chyť a pusť“:
-       1 ks jesetera malého a 3 ks pstruha dúhového
-       1 ks jesetera sibírskeho, 1 ks pstruha dúhového, 1 ks sivoňa potočného
a 1 ks podustvy sever-nej
-       1 ks nosáľa sťahovavého, 2 ks podustvy severnej a 1 ks sumca veľkého
-       1 ks kapra rybničného, 1 ks zubáča veľkoústeho a 2 ks pstruha dúhového
-       2 ks šťuky severnej a 2 ks nosáľa sťahovavého
-       2 ks pstruha potočného a 2 ks pstruha dúhového
-       1 ks pstruha potočného, 1 ks lipňa tymiánového, 1 ks sivoňa potočného
a 1 ks podustvy se-vernej

Zakázané kombinácie privlastnenia si jednotlivých druhov rýb (príklady):
-       1 ks jesetera malého, 1 ks úhora európskeho a  2 ks pstruha potočného
-       1 ks kapra rybničného, 1 ks šťuky severnej, 1 ks zubáča veľkoústeho a
1 ks nosáľa sťahovavé-ho
-       2 ks kapra rybničného a 1ks jesetera sibírskeho
-       1 ks sumca veľkého a 1 ks kapra rybničného
-       2 ks mreny severnej, 1 ks úhora európskeho
-       2 ks pstruha potočného a 2 ks lipňa tymiánového
-       1 ks pstruha potočného, 1ks lipňa tymiánového, 1ks pstruha jazerného a
1 ks pstruha dúho-vého

Denný lov musí loviaci ukončiť aj prípade, že si neprivlastnil maximálny
počet 4 kusov rýb alebo jeho úlovok nepresiahol 5 kg, ale prvou, druhou
alebo treťou privlastnenou rybou do-siahol maximálny počet stanovených
druhov rýb určený užívateľom, ktoré si je možné pri-vlastniť na jedno
povolenie (§ 14 ods. 7). Maximálny počet 4 kusov rýb si nie je možné
pri-vlastniť, ak prvou, druhou alebo treťou privlastnenou rybou úlovok
presiahne 5 kg a v takom prípade privlastnením si takejto ryby denný lov
končí, pričom nezáleží na tom, v akom poradí sú jednotlivé druhy rýb
privlastňované. V prípade, že prvá privlastnená ryba presahuje hmotnosť
5 kg, obmedzuje sa denný úlovok len na tento jeden kus (§ 14 ods. 6); ak
druhou, treťou alebo až štvrtou privlastnenou rybou dôjde k presiahnutiu
celkového úlovku (max. 5 kg) o akúkoľvek hmotnosť, loviaci si môže okrem
predchádzajúcich privlastnených rýb pri-vlastniť aj tento kus ryby (§ 14
ods. 5).

Posledná úprava: 14.Nov.2019 03:11:04
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk