Počasie Nitra tu
 
 

Memoriál Milana Orlíka 2018

04.05. - 06.05.2018

Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia
Parkové nábrežie 29,  949 01  NITRA
Memoriál Milana Orlíka 2018
48-hodinový non - stop rybársky pretek teamov
P r o p o z í c i e     p r e t e k o v :

1.)  Všeobecné informácie:  

 • Dátum konania pretekov:  4. 5. -6. 5. 2018
 • Miesto konania pretekov:  Revír  SRZ MsO  Nitra číslo 2-1750-1-4 Ľudovítová II,
 • Organizátor: MsO SRZ NITRA  obvod č.3
 • Organizačný výbor:
 
 • Riaditeľ preteku: Stanislav Žákovič
 • Hlavný rozhodca: Imrich Čaládi
 • Rozhodcovská komisia: org. výbor preteku
 • Štartovné:   130,- €  - zahŕňa ( štartovné + stravu + občerstvenie)  
 • Uzávierka prihlášok: 23. 4. 2018
 • Počet účastníkov :  12 teamov
 
2.)  Špecifikácia miesta konania pretekov a účastníkov:  
a) Miesto konania pretekov:  revír číslo 2-1750-1-4 Ľudovítová 2 - je staré rameno rieky Nitra s rozlohou cca 3 ha. Revír s osobitným režimom sa nachádza v katastrálnom území obce Ľudovítová, v smere od Nitry na Topoľčany a naopak. Nerovnomerné dno revíru s prekážkami spadnutých stromov bez podvodného a vodného porastu s bohatou pobrežnou vegetáciou.
 
b)  Výskyt rýb: kapor, amur, zubáč, šťuka, sumec, jeseter, všetky druhy bielej ryby.
c)  Účastníci pretekov:  Účastníci pretekov sú teamy menovite určené pred pretekom, ktoré budú súťažiť ako dvoj až trojčlenné teamy, pričom bodovanú rybu môže uloviť, zdolať a vyloviť ktorýkoľvek z evidovaných členov teamu.  Všetci členovia teamu musia byť pred začiatkom preteku menovite nahlásení rozhodcom. Každý z členov teamu musí byť aj členom SRZ.
3.) Spôsob lovu rýb počas pretekov:
Dovolený spôsob lovu:  
a) na položenú – bez  možnosti používať kŕmitko,
b) na plávanú
Každý zúčastnený team môže loviť maximálne na štyri udice s rybárskym navijakom. Každá udica na lov počas pretekov môže byť opatrená len jedným jednoduchým háčikom s protihrotom. Loví sa  spôsobom "chyť a pusť" , t.j. bez možnosti privlastnenia si ulovenej ryby.
Každá ulovená ryba musí byť bezodkladne pustená späť do vody revíru ihneď po tom, ako ju rozhodca odváži, zapíše a podpismi osvedčí správnosť údajov do  prehľadu o úlovkoch pretekajúceho teamu. V situácii kedy rozhodca nie je okamžite dostupný, je možnosť prechovania ulovenej ryby do príhodu rozhodcu v prechovávacom vaku.
4.)  Losovanie  miesta lovu :
Losovanie miesta lovu je dvojkolové. Účastníkom pretekov v poradí ako zaplatili štartovné bude na prihláške pridelené poradové číslo zaplatenia štartovného.
V prvom kole podľa poradia tak ako bolo pridelené číslo zaplatenia štartovného si členovia súťažného teamu poradie v akom si účastníci budú losovať  lovné miesta.
V druhom kole podľa poradia vylosovaného teamom v prvom kole si team vylosuje číslo bez možnosti výmeny tohto čísla a toto číslo bude miestom lovu teamu počas preteku ( lovné miesto ).
5.)  Hodnotenie.
 • Hodnotenou rybou počas preteku je kapor a amur.
           ( kapor nad 40 cm  a  amur nad 60cm vrátane).
 
 • Do poradia súťaže sa započítava  len päť najťažších  hodnotených rýb ( kaprov  alebo amurov alebo ich kombinácia ). Poradie teamov súťaže po ukončení pretekov určuje  najvyšší súčet hmotnosti max. 5 kusov hodnotených rýb. Ryba zdolávaná alebo vylovená iným ako zapísaným členom teamu  nesmie byť započítaná do výsledku teamu.
 
 • Uznáva sa len ten úlovok, ktorý si súťažiaci odváži a zapíše do  prehľadu o úlovkoch teamu a jeho správnosť potvrdí podpisom  min. jeden privolaný člen zo susedného loviaceho teamu alebo dvoch susedných chytajúcich teamov.
 
 • Prehľad o úlovku súťažného teamu bude počas preteku v držbe u súťažného teamu. Po ukončení preteku zozbiera od pretekajúcich teamov prehľady o úlovkoch a doručí ich  rozhodcovskej komisii na určenie výsledku preteku. Ak sa zistí nezrovnalosť v prehľade o úlovku, že bodovaná ryba nemá splnené všetky administratívne náležitosti zápisu v zmysle propozícií preteku ( t.j. zapísaný  druh, hmotnosť a požadovaný počet podpisov ) nebude takáto zapísaná hodnotená ryba započítaná do celkového hodnotenia.
 
 • Pri vážení ulovenej hodnotenej ryby musí vždy byť prítomný min. jeden člen zo susedného loviaceho teamu a svojimi  podpismi musia overiť druh a hmotnosť hodnotenej ryby na prehľade úlovkov teamu, ktorý hodnotenú rybu ulovil.
 
 • Súťažný team, ktorý uloví hodnotenú rybu hmotnosti nad 10 kg je povinný okamžite privolať hlavného rozhodcu a  na potvrdenie správnosti  druhu a hmotnosti hodnotenej ryby aj min. jedného člena z dvoch susedných teamov
 
 • Ulovené ryby je prísne zakázané prenášať do sektoru susedného alebo iného súťažného teamu.
       Ak by nastala takáto situácia, oba teamy sú zo súťaže vylúčené.
 
 • Váženie bude vykonávané v čo najkratšom čase po vylovení ryby. Váži a zapisuje sa každá ryba osobitne.
 
 • Ulovená hodnotená ryba sa započítava do hodnotenia aj v tom prípade, ak záber takejto ryby prišiel pred  zaznením zvukového signálu, ktorý ukončí súťaž a zdolávanie hodnotenej ryby skončí po zaznení zvukového signálu, ktorý ukončí súťaž.
 
6.)   Ceny pre víťazov:
       1. miesto -  2 x Pohár  + peňažná výhra 2x 250 EUR + vecná cena 
       2. miesto – 2 x Pohár  + peňažná výhra 2x 200 EUR  + vecná cena   
       3. miesto – 2 x Pohár  + peňažná výhra 2x 150 EUR  + vecná cena  
          
       V prípade získania sponzorských, reklamných alebo iných darov, bude udelených viac cien.
7.)   Nástrahy a návnady.
 
 • Na vnadenie ( kŕmenie ) sa môže používať IBA pelety a boilies.   Hmotnosť návnady ( krmiva )  je neobmedzená.  Použitie PVA materiálov na vnadenie je povolené.
 
 • Vnadenie možno prevádzať len z brehu zo svojho sektora.
 
 • Vnadenie možno prevádzať: rukou, lopatkou, kobrou alebo prakom. Iné spôsoby a pomôcky na vnadenie sú zakázané !!!
 
 • Na chytanie ako nástraha sa môže používať peleta alebo boilies ako aj ich umelé napodobeniny.
 
 • Obaľovacie cestá, pasty, dipy a boostre sú povolené.
 
 • Pri použití zakázanej nástrahy alebo návnady alebo nedovoleného spôsobu vnadenia bude celý pretekajúci team vylúčený z preteku bez možnosti vrátenia štartovného a bude vylúčený z NITRA CUP-u v aktuálnom roku.
 
8.)   Povinná výbava teamu počas preteku.
Podberák, vanička pod úlovok, vyťahovač háčikov alebo peán,  prechovávací vak.
Povinná výbava bude teamovým rozhodcom skontrolovaná osobne pred začiatkom pretekov. V prípade, že team nebude mať fyzicky v poriadku všetky predmety povinnej výbavy nebude môcť začať rybolov do času kedy fyzicky predloží rozhodcovi všetky predmety povinnej výbavy.    
9.)   Časový rozpis pretekov:
 • 4. 5. 2018        09:30 - 10:00 hod. - Prezentácia, losovanie štartovných čísel a lovných miest,
 •        4. 5. 2018           10.00 - 10.45 hod. - Presun na vylosované miesta lovu ,stavanie          bivakov, preskúmanie dna vodnej plochy v mieste lovu
 • 4. 5. 2018               10.45 – 11.00 h od  - Kŕmenie.
 • 4. 5. 2018               11.00  hod  - Začiatok pretekov
         6. 5. 2018               11.00 hod - Koniec pretekov
 • 6. 5. 2018              12.00 hod - Slávnostné ukončenie pretekov, vyhlásenie výsledkov.
10.)     Záverečné ustanovenia:
 
 1. Počas preteku  je zakázané používať akýkoľvek sonar, čln, zavážaciu loďku  ako aj akúkoľvek podvodnú kameru.
 
 1. Preteku sa môže zúčastniť maximálne 12 teamov, ktorí budú pristupovať k losovaniu podľa poradového čísla ako si budú losovať lovné miesta,  podľa dátumu a času úhrady štartovného.
 
 1. V prípade úhrady štartovného niektorým teamom po naplnení limitu /12 teamov/  bude tento team evidovaný ako náhradný team a ak nenahradí niektorý team počas preteku, bude mu štartovné vrátené do 5 dní odo dňa ukončenie preteku v plnej výške.
 
 1. Nárok na vrátenie štartovného v plnej výške má aj prihlásený team, ktorý svoju neúčasť oznámi najneskôr 7 dní pred konaním preteku a tiež team ktorý v termíne kratšom ako 7 dní zabezpečí za seba náhradný team s okamžitým zaplatením štartovného. V prípade, že prihlásený team oznámi svoju neúčasť v termíne kratšom ako 5 dní a nezabezpečí za seba náhradný team, bude mu vrátené 50% štartovného. Štartovné toho, kto neoznámi svoju neúčasť na preteku, alebo sa na pretek nedostaví, prepadá v prospech SRZ MsO Nitra a nevrátená suma bude použitá na zarybnenie revíru.
 
 1. V prípade nekonania sa preteku bude štartovné vrátené všetkým prihláseným teamom do 15 dní odo dňa oznámenia v plnej výške.
 
 1. Vstup iných osôb počas preteku do priestoru vyhradeného pre pretekajúci team je zakázaný. Tento zákaz neplatí pre členov organizačného výboru pretekov, rozhodcov a osoby menovite schválené organizačným výborom na možnosť účasti v mieste lovu pretekajúceho teamu (napr. manželka , deti, priateľka a pod. ).
         
 1. Protesty sa vybavujú priebežne pred aj počas  preteku, posledný termín na podanie protestu je 10 minút po ukončení preteku. Poplatok za protest počas preteku je 30,- EUR. Po uznanom proteste bude poplatok vrátený protestujúcemu. Po neuznanom proteste bude poplatok použitý na zarybnenie revíru.
 
 
 1. Každý pretekár loví na vlastné nebezpečenstvo   !!!!!

 
 
Tento pretek je zároveň prvým kolom 3-kolového preteku /jar, leto, jeseň/ NITRA CUP, ktorý bude vyhodnotený po poslednom kole. Súčasne pri celkovom vyhodnotení loviaci, ktorí sa umiestnia na 10., 11. a 12. mieste z Nitra CUP-u vypadávajú a nahradia ich prví traja z postupového preteku konaného 11. – 13. 5. 2018 pre NITRA CUP 2019.
 
Info: Stanislav Žákovič, tel.: 0905 543 692
         e-mail: stanislavzakovic@mail.t-com.sk

 
Kontakt: SRZ MsO Nitra, Parkové nábrežie 29,  949 01  NITRA
               Tel: 037 / 7721077
www.srznitra.sk
mail@srznitra.sk

 

Posledná úprava: 14.Nov.2019 03:11:04
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk