Počasie Nitra tu
 
 

Návrh na úpravu stanov SRZ

Návrh na úpravu Stanov SRZ
 
Na základe metodického pokynu pre konanie členských schôdzí a mestských konferencií predkladáme súhrnne spracované návrhy k zmene platných Stanov SRZ, ktoré budú predložené na schválenie na Mestskej konferencii, ktorá sa bude konať dňa 7. 4. 2018.
 
SRZ MsO Nitra spločne so SRZ MsO Šaľa vypracovali tento návrh na úpravu Stanov SRZ:
 
§ 1
1.Slovenský rybársky zväz a jeho organizačné zložky sú právnickými osobami /ZO SRZ SA a NR navrhujú doplniť: a vystupujú ako samostatný právny subjekt/. Do ich postavenia a činnosti môžu orgány verejnej správy zasahovať len v medziach zákona.
§ 3
ods. 7
ZO SRZ SA a NR navrhujú vypustiť časť vety: s výnimkou vkladu nehnuteľného majetku ako nepeňažného vkladu a podieľať sa na ich riadení
ods. 8
ZO SRZ SA a NR navrhujú doplniť: môže
 
§ 5
Ods. 1 písm. d/
ZO SRZ SA a NR navrhujú doplniť: na úseku rybárstva a životného prostredia
ods. 7
ZO SRZ SA a NR: ...ktorý je občan EU
ods. 8
ZO SRZ SA a NR: jedného alebo dvoch rokov po zaplatení udržiavacieho poplatku
ods. 10
ZO SRZ SA a NR: V čase prerušenia clenstva nie je možné členstvo obnoviť
 
§ 6
ods. 2 písm. i/
ZO SRZ SA a NR: dňom dovŕšenia veku 18 rokov
ods. 2 písm. j/
ZO SRZ SA a NR navrhujú prehodnotiť vo vzťahu k ostatným platným zákonom
 
§ 7
ods. 3
ZO SRZ SA a NR navrhujú upraviť smernicu a kategorizovať odmeny z hľadiska funkcie a počtu členov a určiť limity. Odmeňovanie v rozsahu kompetencií Výboru organizácie
 
§8
ods. 2 písm. e/
ZO SRZ SA a NR navrhujú vypustiť písmeno e/
ods. 2.1. písm. d/
ZO SRZ SA a NR navrhujú: Rozhodnutie Výboru ako odvolacieho orgánu je konečné
ods. 4 MsO SRZ Košice  - § 8 ods.4 upraviť text na : „ Disciplinárne konanie sa začína na podnet orgánov činných v trestnom konaní, na základe podnetu člena rybárskej stráže , na  návrh predsedníctva výboru základnej organizácie, alebo z vlastného podnetu disciplinárneho orgánu.
ZO SRZ SA a NR navrhujú doplniť text MsO Košice: ... a KK.
ZO SRZ SA a NR navrhujú vypustiť písmeno c/
ods. 7
ZO SRZ SA a NR navrhujú vypustiť v prvej vete: V ktorej sú organizovaní.
Doplniť: o previneniach vlastných členov a funkcionárov a zárovň aj o členoch iných ZO ktorí sa dopustili previnenia pri výkone rybárskeho práva
ods. 13
   ZO SRZ SA a NR navrhujú text: Dospelý člen SRZ s platným povolením na rybolov, ktorý vykonáva dozor nad loviacim dieťaťom od 3 do 14 rokov /15/, zodpovedá za previnenie dieťaťa a môže byť disciplinárne stíhaný za previnenie dieťaťa. /poznámka organizácie: v tejto veci by bolo vhodné porozmýšľať nad úpravou Záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch pre deti vo veku od 3 do 14 /15/ rokov, kde by bolo uvedené aj meno sprevádzajúcej osoby
 
§ 10
 
ods. 1 písm.c/
ZO SRZ SA a NR navrhuje doplniť písmeno c/: Závažnosť dôvodov posudzuje výbor ZO
ods. 3
ZO SRZ SA a NR navrhujú vypustiť: dočasné vylúčenie
 
§ 11
ods. 7.1.
ZO SRZ SA a NR: neprítomnosť = dočasne nemôže vykonávať svoju funkciu
ods. 10
ZO SRZ SA a NR navrhujú vypustiť v prvej vete: ... a Rada zväzu. Navrhujeme doplniť: ... v zmysle Stanov SRZ
ods. 12
ZO SRZ SA a NR navrhujú vypustiť: ... 350 záujemcov ... a nahradiť text: 500 členov SRZ
 
§12
ods. 1
ZO SRZ SA a NR- doplniť: s právnou subjektivitou
 
§ 14
ods. 7 písm. e/
ZO SRZ SA a NR navrhuje doplniť text: ... z radov štatutárov
 
§ 15
ods. 2
ZO SRZ SA a NR: hospodár by mal byť automaticky členom výboru
ods. 10
ZO SRZ SA a NR .... a iných poplatkov vyberaných organizáciou
ods. 11
ZO SRZ SA a NR navrhujú vypustiť časť vety: ... a upresňuje Organizačný poriadok MO /MsO/
ods. 12
ZO SRZ SA a NR navrhujú zmeniť a doplniť na: ... viac ako 3 po sebe idúce mesiace bez riadneho písomného ospravedlnenia
 
§ 16
ods. 3
ZO SRZ SA a NR navrhuje vypustiť: ... na schválenie ...
ods. 5
ZO SRZ SA a NR navrhujú 5 – 9 a 5 - 11
 
§ 20
ods. 2
ZO SRZ SA a NR navrhujú: ... oznamuje najmenej 6 mesiacov pred jeho konaním ...
ods. 3.1.
ZO SRZ SA a NR navrhujú doplniť: ... z radov štatutárov ...
ZO SRZ SA a NR: ... na princípe pomerného zastúpenia v pomere 1/500
ods. 3.4. písm. b/
ZO SRZ SA a NR navrhujú vypustiť: ... tajným hlasovaním...
 
§ 21
ods. 2 písm. k/
ZO SRZ SA a NR navrhujú vypustiť: ... ktoré sú základné organizácie povinné odvádzať Rade na úhradu nákladov spojených s plnením jej úloh a úloh organizačných zložiek. Uvedené rieši smernica
ods. 2 písm. n/
ZO SRZ SA a NR: Vo vzťahu k čomu?
ods. 2 písm. o/
ZO SRZ SA a NR navrhujú vypustiť: ... a predkladať návrhy na udelenie iných vyznamenaní,
ods. 2 písm. q/
MsO SRZ Michalovce - Tu stanoviť , aby to bola povinnosť každého člena RADY za jednotlivé kraje , aby organizovali pracovné stretnutia s ZO  SRZ ich kraja za ktorý boli zvolený , minimálne dva krát do roka a zároveň o týchto pracovných stretnutiach a ich výsledkoch  informovali RADU  .Rada by mala z prvej ruku čo ZO trápi a mohla to urgentne riešiť.
ZO SRZ SA a NR doplniť MsO SRZ Michalovce: ... pred každým zasadnutím Rady
ods. 2 písm. r/
ZO SRZ SA a NR navrhujú vypustiť: pre základné organizačné zložky, ak to vyžaduje organizačno- riadiaca, kontrolná, plánovacia, ekonomická činnosť zväzu ako celku alebo všeobecne záväzné právne predpisy,
ods. 2 písm t/
ZO SRZ SA a NR navrhujú vypustiť: ... ZO ..
ods. 2 písm. u/
ZO SRZ SA a NR navrhujú vypustiť: ...Rady ... a doplniť ...akcionárov..
ods. 2 písm. w/
ZO SRZ SA a NR navrhujú doplniť: o majetkovom vstupe Rady
ods. 3
ZO SRZ SA a NR navrhujú vypustiť poslednú vetu: V prípade potreby zvoláva Radu najstarší viceprezident.
ods. 5
ZO SRZ SA a NR navrhuvú vypustiť: ...majú ..  a nahradiť: ...sú povinní ...
ods. 11
ZO SRZ SA a NR navrhujú ponechať znenie prvej vety odseku, zvyšok vypustiť
 
§ 22
ZO SRZ SA a NR navrhuje presunúť bod č. 9 ako bod č. 1
ods. 1
ZO SRZ SA a NR navrhujú vypustiť: ak si Rada v organizačnom poriadku nevyhradí inak
ods. 8
ZO SRZ SA a NR: Navrhujeme celý bod presunúť do § 21 RADA
 
§ 23
ods. 6
ZO SRZ SA a NR navrhujú doplniť: výlučne na základe podnetu KK príslušnej základnej organizácie
ods. 10
ZO SRZ SA a NR navrhujú: ... viac ako 3 po sebe idúce mesiace bez riadneho písomneho ospravedlnenia
 
§ 24
ods. 1
ZO SRZ SA a NR navrhujú znenie odstavca: Rada na plnenie svojich úloh zriaďuje sekretariát zväzu so sídlom v Žiline. Sekretariát riadi a zodpovedá tajomník Rady, ktorý je pracovníkom zväzu. V organizačných a pracovných otázkach pracovníkov zväzu sa tajomník riadi Organizačným poriadkom sekretariátu Rady.
 
§ 26
ods. 2
ZO SRZ SA a NR navrhujú vypustiť vetu: Spôsob a účel, akým sa majetok zväzu zveruje do správy základným organizačným zložkám, určujú opatrenia Rady zväzu
V ďalšej vete vypustiť: .. mimo obvyklé hospodárenie..
ods. 4
ZO SRZ SA a NR navrhujú vypustiť poslednú vetu odstavca
ods. 8
ZO SRZ SA a NR: ...sú zväz...   nahradiť  ...je zväz...
ods. 9
ZO SRZ SA a NR navrhujú: .... môžu zakladať obchodné spoločnosti,..
ods. 10
Zo SRZ SA a NR navrhujú znenie: Pri zrušení základnej organizačnej zložky likvidáciou sa riadiť Občianskym zákonníkom.
ods. 12
ZO SRZ SA a NR navrhujú ods. 12 vypustiť
ods. 14
ZO SRZ SA a NR navrhujú - vypustiť v prvej vete:  Členské ... a slovo .. výlučne.., v druhej vete vypustiť ... členských...
 
§ 27
ods. 1
ZO SRZ SA a NR navrhujú vypustiť druhú vetu a nahradiť ju textom: Žiadna organizačná zložka alebo orgán nezodpovedá za záväzky inej organizačnej zložky.
ods. 2
ZO SRZ SA a NR navrhujú nahradiť spojenie:  týchto stanov spojením Stanov SRZ
ods. 3
ZO SRZ SA a NR navrhujú text písmena b/ vypustiť a nahradiť ho textom v zmysle štatistického registra organizácií: Slovenský rybársky zväz – Mestská /Miestna/ organizácia
 
§ 29
ods. 1
ZO SRZ SA a NR navrhujú zmeniť text odstavca takto: Pravidelnú informovanosť členstva zabezpečuje Rada, príp. Prezídium Rady zväzu podľa potreby pred zasadnutím Rady, aktívy predsedov a tajomníkov, príp. iných funkcionárov základných organizačných zložiek zväzu.
ods. 2
ZO SRZ SA a NR navrhujú vypustiť: ... listami, správami, obežníkmi a iným vhodným... a nahradiť ...dostupným...
 
§ 30
ods. 1
ZO SRZ SA a NR navrhujú doplniť ... všetkých prítomných delegátov...
ods. 2
ZO SRZ SA a NR navrhujú ... zväzu... nahradiť:  ... Rady SRZ...
ods. 4
ZO SRZ SA a NR navrhujú:  ...majetku zväzu. Nahradiť:  majetku Rady SRZ
 
§ 31
ZO SRZ SA a NR navrhujú doplniť poslednú vetu ... v znení neskorších predpisov.
 

Posledná úprava: 16.Oct.2019 10:10:07
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk