Počasie Nitra tu
 
 

Vyjadrenie hospodára k stavu hladiny na rieke Nitra

Zmeny a regulácie výšky hladín v korytách vodných tokov
 
Stanovisko rybárskeho hospodára MsO SRZ Nitra:
              Na základe neoficiálnych podnetov zo strany rybárov je vydané nasledovné stanovisko SRZ MsO Nitra zo strany rybárskeho hospodára.
Regulácia prietokov, úpravy a zmeny výšky hladín v korytách vodných tokov v každom ročnom období, sú v intenciách príslušných vodohospodárov - teda správcov vodných tokov (na našom úseku rieky Nitry je to Slovenský vodohospodársky podnik š. p., OZ Piešťany, Správa povodia dolnej Nitry).
Správcovia vodných tokov sú oprávnené osoby, ktoré môžu manipulovať s výškou hladiny a teda priamo ovplyvňovať prietoky v telesách vodných útvarov. Samozrejme sú povinní riadiť sa a postupovať v zmysle aktuálne platnej legislatívy t. j. osobitných predpisov, manipulačných poriadkov, strategických a koncepčných dokumentov a na úseku vodného hospodárstva v Slovenskej republike.
Správcovia vodných tokov hospodária s vodou (čo zahŕňa aj manipuláciu s kinetickou energiou povrchovej vody) pretekajúcou jednotlivými riečnymi profilmi, v prípade povodňových stavov sa starajú o prevedenie povodňovej vlny z daného územia, udržiavajú pobrežné pozemky, inundačné a zaplavované územia v dobrom stave a vykonávajú podobné a potrebné činnosti za účelom ochrany zdravia a majetku ľudí.
Správcovia vodných tokov (vodohospodári) sú podľa zákona č. 7/2010 Z. z. (zákon o ochrane pred povodňami) a zákona č. 364/2004 Z. z. (zákon o vodách) spolu s ich príslušnými vykonávacími vyhláškami povinní pri manipulovaní s vodnými stavbami (napr. MVE, hate na riekach a pod.) dodržiavať a riadiť sa vypracovaným a schváleným manipulačným poriadkom pre jednotlivé vodné stavby, kde sú zadefinované všetky potrebné náležitosti k prevádzke týchto vodných stavieb.
Konkrétne základné povinnosti vlastníka alebo prevádzkovateľa vodnej stavby sú uvedené najmä v nasledovnom legislatívnom a paragrafovom znení:
z hľadiska vodného zákona:

 • § 48 Správa vodných tokov
 • § 49 Oprávnenia pri správe vodných tokov
 • § 50 Povinnosti vlastníkov pobrežných pozemkov
 • § 53 Povinnosti vlastníka vodnej stavby
 • § 55 Ochrana vodných stavieb
 • § 56 Odborný technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami
 
z hľadiska manipulácie s vodou v rámci vodných stavieb:
 • § 57 Manipulačný poriadok vodnej stavby v zmysle zákona o vodách a osobitný predpis ktorým sa vykonáva uvedená litera vodného zákona  » Vyhláška č. 457/2005 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach manipulačného poriadku vodnej stavby
z hľadiska zákona ochrany pred povodňami:
 • § 3 Ochrana pred povodňami
 • § 4 Opatrenia na ochranu pred povodňami
 • § 17 Povodňové zabezpečovacie práce
 • § 18 Povodňové záchranné práce
 • § 22 Riadenie a zabezpečovanie ochrany pred povodňami
 • § 36 Správca vodohospodársky významných vodných tokov a správca drobného vodného toku
 • § 37 Vlastník, správca a užívateľ stavieb, objektov alebo zariadení

 
Zjednodušene zhrnuté z vyššie uvedeného legislatívneho znenia:
Správcovia vodných tokov (vodohospodári) ako bolo už vyššie uvedené sú povinný v prvom rade ochraňovať zdravie a majetok ľudí všetkými dostupnými opatreniami a prostriedkami, nakoľko sú zodpovední za možné škody spôsobené vodou (príp. jej kynetickou energiou a vodnou eróziou). Súčasne sú povinní zabezpečiť minimálny biologický zostatkový prietok Qm (podľa aktuálne platnej legislatívy na úseku vodného hospodárstva), t. z., že v telese toku musí byť zachovaný taký prietok vody, ktorý ešte umožňuje všeobecné užívanie povrchových vôd a zabezpečuje funkcie vodného toku a zachovanie vodných ekosystémov v ňom (tzv. minimálny zostatkový prietok).
Vodohospodári dávajú na vedomie včas (pokiaľ je to možné a naplánované) informáciu o vykonaní revízie, opravách a údržbe vodných stavieb (hlavne pri malých vodných elektrárňach, hatiach a pod.) základným mestským organizáciám SRZ a iným priamo dotknutým organizáciám (napr. organizáciám pre splavovanie vodných tokov a pod.) len pri plánovaných prácach, resp. údržbách vodných stavieb.
Z rybárskeho hľadiska pokiaľ neprišlo k porušeniu platných vyššie uvedených predpisov zo strany správcov vodných tokov – ako zabezpečený minimálny zostatkový biologicky prietok Qm je potrebné vykonávať pravidelné terénne merania za zistením fyzikálno-chemických vlastností vody, prípadne pobrežných pozemkov a dnových sedimentov a predchádzať možnému úhynu rybej populácie nachádzajúcej sa v danej ohrozenej zóne.
V prípade predchádzania úhynom, resp. minimalizácii úhynu dotknutá MsO SRZ rozhodne o postupe v danej ohrozenej oblasti a určí postup (napr. udržiavanie rybej osádky pri základných životných funkciách formou granulovaného peruhličitanu- granulovaný kyslík, príp. využitie vzduchového aerátora a pod.), alebo lovnou skupinou odloví a presunie rybie spoločenstvo do vhodných podmienok.
Pri vykonávaných krátkodobých poklesoch hladín zo zabezpečením dostatočného (aj keď len minimálneho Qm) zostatkového biologického prietoku v jarných a jesenných mesiacoch toto nemá zásadný dopad na rybie spoločenstvo reofilných druhov rýb, nakoľko nedochádza k prehrievaniu vody a s tým spojenému znižovaniu obsahu rozpusteného kyslíka vo vodnom stĺpci prístupného pre vodné organizmy. V období letnom môže nastať mimoriadna situácia aj pri krátkodobom znížení hladiny a je potrebné častejšie monitorovať situáciu priamo v teréne a v prípade ohrozenia rybej osádky použiť vhodnú alternatívu riešenia tejto mimoriadnej situácie.
V prípade vzniku mimoriadnej situácie na voľných vodách - teda v rybárskych revíroch, je potrebné informovať základnú organizáciu MsO SRZ, ktorej sa táto situácia týka, riadne a oficiálne, alebo bezodkladne kontaktovať rybárskeho hospodára, ktorý vykoná tvaromiestnu ohliadku a určí ďalší potrebný postup.
 
 
 
V Nitra, dňa: 26. 02. 2017                                     
 
 
                                                                                               Ing. Andrej Píš
                                                                                  rybársky hospodár, MsO SRZ Nitra 

Posledná úprava: 16.Oct.2019 10:10:07
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk