Počasie Nitra tu
 
 

Rybárske preteky Memoriál Milana Orlíka 2016

Propozície

Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia

Parkové nábrežie 29, 949 01 NITRA

Memoriál Milana ORLÍKA 2016

48-hodinové non - stop rybárske preteky teamov

P r o p o z í c i e p r e t e k o v :

1.) Všeobecné informácie:

Dátum konania pretekov: 06

.5. -08.5. 2016,

Miesto konania pretekov: Revír SRZ MsO Nitra číslo 2-1750-1-4 Ľudovítová II,

Organizátor: MsO SRZ NITRA obvod č.3

Organizačný výbor:

Riaditeľ preteku: Stanislav Žákovič

Tajomník preteku : Imrich Čaládi

Hlavný rozhodca: Ján Uhrín

Rozhodcovská komisia: org. výbor preteku

Štartovné: 130,- € - zahŕňa ( štartovné + stravu + občerstvenie)

Uzávierka prihlášok: 20.04. 2016

Počet účastníkov : 12 teamov

2.) Špecifikácia miesta konania pretekov a účastníkov:

a) Miesto konania pre

tekov: revír číslo 2-1750-1-4 Ľudovítová 2 - je staré rameno rieky Nitra s rozlohou cca 3 ha. Revír s osobitným režimom sa nachádza v katastrálnom území obce Ľudovítová, v smere od Nitry na Topoľčany a naopak. Nerovnomerné dno revíru s prekážkami spadnutých stromov bez podvodného a vodného porastu s bohatou pobrežnou vegetáciou.

b) Výskyt rýb: kapor, amur, zubáč, šťuka, sumec, jeseter, všetky druhy bielej ryby.

c) Účastníci pretekov: Účastníci pretekov sú teamy menovite určené pred pretekom, ktoré budú súťažiť ako dvoj až trojčlenné teamy, pričom bodovanú rybu môže uloviť, zdolať a vyloviť ktorýkoľvek z evidovaných členov teamu. Všetci členovia teamu musia byť pred začiatkom preteku menovite nahlásený rozhodcom. Každý z členov teamu musí byť aj členom

SRZ.

3.) Spôsob lovu rýb počas pretekov:

Dovolený spôsob lovu:

a) na položenú – bez možnosti používať kŕmitko,

b) na plávanú

Každý zúčastnený team môže loviť maximálne na štyri udice s rybárskym navijakom. Každá udica na lov počas pretekov môže byť opatrená len jedným jednoduchým háčikom s protihrotom. Loví sa spôsobom "chyť a pusť" , t.j. bez možnosti privlastnenia si ulovenej ryby.

Každá ulovená ryba musí byť bezodkladne pustená späť do vody revíru ihneď po tom, ako ju rozhodca odváži, zapíše a podpismi osvedčí správnosť údajov do prehľadu o úlovkoch pretekajúceho teamu. V situácii kedy rozhodca nie je okamžite dostupný, je možnosť prechovania ulovenej ryby do príhodu rozhodcu v prechovávacom vaku.

4.) Losovanie miesta lovu :

Losovanie miesta lovu je dvojkolové. Účastníkom pretekov v poradí ako zaplatili štartovné bude na prihláške pridelené poradové číslo zaplatenia štartovného.

V prvom kole podľa poradia tak ako bolo pridelené číslo zaplatenia štartovného si členovia súťažného teamu poradie v akom si účastníci budú losovať lovné miesta.

V druhom kole podľa poradia vylosovaného teamom v prvom kole si team vylosuje číslo bez možnosti výmeny tohto čísla a toto číslo bude miestom lovu teamu počas preteku ( lovné miesto ).

5.) Hodnotenie.

Hodnotenou rybou počas preteku je kapor a amur.

( kapor nad 40 cm a  amur nad 60cm vrátane).

Do poradia súťaže sa započítava len päť najťažších hodnotených rýb ( kaprov alebo amurov alebo ich kombinácia ). Poradie teamov súťaže po ukončení pretekov určuje najvyšší súčet hmotnosti max. 5 kusov hodnotených rýb. Ryba zdolávaná alebo vylovená iným ako zapísaným členom teamu nesmie byť započítaná do výsledku teamu.

Uznáva sa len ten úlovok, ktorý odváži, zapíše a podpíše rozhodca alebo rozhodcovia do prehľadu o úlovkoch teamu a jeho správnosť potvrdí podpisom min. jeden člen zo susedného chytajúceho teamu alebo dvoch susedných chytajúcich teamov.

Prehľad o úlovku súťažného teamu bude počas preteku v držbe u súťažného teamu. Po ukončení preteku zozbiera od pretekajúcich teamov prehľady o úlovkoch a doručí ich rozhodcovskej komisii na určenie výsledku preteku. Ak sa zistí nezrovnalosť v prehľade o úlovku, že bodovaná ryba nemá splnené všetky administratívne náležitosti zápisu v zmysle propozícií preteku ( t.j. zapísaný druh, hmotnosť a požadovaný počet podpisov ) nebude takáto zapísaná hodnotená ryba započítaná do celkového hodnotenia.

Pri vážení ulovenej hodnotenej ryby musí vždy byť prítomný min. jeden rozhodca a min. jeden člen zo susedného teamu a svojimi podpismi musia overiť druh a hmotnosť hodnotenej ryby na prehľade úlovkov teamu, ktorý hodnotenú rybu ulovil.

Súťažný team, ktorý uloví hodnotenú rybu hmotnosti nad 10 kg je povinné okamžite privolať hlavného rozhodcu a sektorového rozhodcu na potvrdenie správnosti druhu a hmotnosti hodnotenej ryby aj min. jedného člena z dvoch susedných teamov

Ulovené ryby je prísne zakázané prenášať do sektoru susedného alebo iného súťažného teamu.

Ak by nastala takáto situácia, oba teamy sú zo súťaže vylúčené.

Váženie bude vykonávané priebežne počas celého trvania súťaže.

Ulovená hodnotená ryba sa započítava do hodnotenia aj v tom prípade, ak záber takejto ryby prišiel pred zaznením zvukového signálu, ktorý ukončí súťaž a zdolávanie hodnotenej ryby skončí po zaznení zvukového signálu, ktorý ukončí súťaž.

6.) Ceny pre víťazov:

1. miesto - 2 x Pohár + peňažná výhra 2x 250 EUR + vecná cena

2. miesto – 2 x Pohár + peňažná výhra 2x 200 EUR + vecná cena

3. miesto –

2 x Pohár + peňažná výhra 2x 150 EUR + vecná cena

V prípade získania sponzorských, reklamných alebo iných darov, bude udelených viac cien.

7.) Nástrahy a návnady.

Môžu sa používať nástrahy a návnady prípustné zákonom č. 139/2002 Z.z. a vykonávacou vyhláškou k tomuto zákonu, okrem živej a mŕtvej rybky, ktoré sú na tomto preteku výslovne zakázané.

Na vnadenie ( kŕmenie ) sa môže používať kŕmitková zmes ( metod mix. ), partiklové krmivo, pelety boilies atď. Hmotnosť návnady ( krmiva ) je neobmedzená. Použitie PVA materiálov na vnadenie je povolené.

Vnadenie možno prevádzať len z brehu zo svojho sektora a ak to hlavný rozhodca a prístup po brehu dovoľuje aj z brehu druhej strany svojho sektora.

Vnadenie možno prevádzať: rukou, lopatkou, kobrou alebo prakom. Iné spôsoby a pomôcky na vnadenie sú zakázané !!!

Na chytanie ako nástraha sa môže používať len tigrí orech, peleta alebo boilies ako aj ich umelé napodobeniny.

Obaľovacie cestá, pasty, dipy a boostre sú povolené.

Pri použití zakázanej nástrahy alebo návnady alebo nedovoleného spôsobu vnadenia bude celý pretekajúci team vylúčený z preteku bez možnosti vrátenia štartovného.

8.) Povinná výbava teamu počas preteku.

Podberák, podložka pod úlovok, vyťahovač háčikov alebo peán, prechovávací vak.

Povinná výbava bude teamovým rozhodcom skontrolovaná osobne pred začiatkom pretekov. V prípade, že team nebude mať fyzicky v poriadku všetky predmety povinnej výbavy nebude môcť začať rybolov do času kedy fyzicky predloží rozhodcovi všetky predmety povinnej výbavy.

9.) Časový rozpis pretekov:

06.5.2016 09:30 - 10:00 hod. - Prezentácia, losovanie štartovných čísel a lovných miest,

06.5.2016 10.00 - 10.45 hod. - Presun na vylosované miesta lovu ,stavanie bivakov, preskúmanie dna vodnej plochy v mieste lovu

06.5.2016 10.45 – 11.00 h od - Kŕmenie.

06.5.2016 11.00 hod - Začiatok pretekov

08.5.2016 11.00 hod - Koniec pretekov

08.5.2016 12.00 hod - Slávnostné ukončenie pretekov, vyhlásenie výsledkov.

10.) Záverečné ustanovenia:

Počas preteku je zakázané používať akýkoľvek sonar, čln, zavážaciu loďku ako aj akúkoľvek podvodnú kameru.

Preteku sa môže zúčastniť maximálne 12 teamov, ktorí budú pristupovať k losovaniu poradového čísla ako si budú losovať lovné miesta, podľa dátumu a času úhrady štartovného.

V prípade úhrady štartovného niektorým teamom po naplnení limitu /12 teamov/ bude tento team evidovaný ako náhradný team a ak nenahradí niektorý team počas preteku, bude mu štartovné vrátené do 5 dní odo dňa ukončenie preteku v plnej výške.

Nárok na vrátenie štartovného v plnej výške má aj prihlásený team, ktorý svoju neúčasť oznámi najneskôr 15 dní pred konaním preteku a tiež team ktorý v termíne kratšom ako 15 dní zabezpečí za seba náhradný team s okamžitým zaplatením štartovného. V prípade, že prihlásený team oznámi svoju neúčasť v termíne kratšom ako 15 dní a nezabezpečí za seba náhradný team, bude mu vrátené 50% štartovného. Štartovné toho, kto neoznámi svoju neúčasť na preteku, alebo sa na pretek nedostaví, prepadá v prospech SRZ MsO Nitra a nevrátená suma bude použitá na zarybnenie revíru.

V prípade nekonania sa preteku bude štartovné vrátené všetkým prihláseným teamom do 15 dní odo dňa oznámenia v plnej výške.

Vstup iných osôb počas preteku do priestoru vyhradeného pre pretekajúci team je zakázaný. Tento zákaz neplatí pre členov organizačného výboru pretekov, rozhodcov a osoby menovite schválené organizačným výborom na možnosť účasti v mieste lovu pretekajúceho teamu (napr. manželka , deti, priateľka a pod. ).

Protesty sa vybavujú priebežne pred aj počas preteku, posledný termín na podanie protestu je 10 minút po ukončení preteku. Poplatok za protest počas preteku je 30,- EUR. Po uznanom proteste bude poplatok vrátený protestujúcemu. Po neuznanom proteste bude poplatok použitý na zarybnenie revíru.

Každý pretekár loví na vlastné nebezpečenstvo !!!!!

Info: Stanislav Žákovič, tel.: 0905 543 692

e-mail:  HYPERLINK "mailto:stanislavzakovic@mail.t-com.sk"stanislavzakovic@mail.t-com.sk

Kontakt: SRZ MsO Nitra, Parkové nábrežie 29, 949 01 NITRA

Tel: 037 / 7721077

 HYPERLINK "http://www.srznitra.sk/"www.srznitra.sk

 HYPERLINK "mailto:mail@srznitra.sk"mail@srznitra.sk

P R I  H L Á Š K A

P O R A D O V É Č Í S L O : .

NA RYBÁRSKE PRETEKY

Memoriál Milana ORLÍKA 2016

revír s osobitným režimom č 2-1750-1-4 Ľudovítová II

v dňoch 06. – 08.05. 2016

Názov teamu :

Kapitán teamu - meno a priezvisko:

Člen teamu č. 1 – meno a priezvisko:

Člen teamu č. 2 – meno a priezvisko:

Telef. kontakt:

V Nitre, dňa :

Štartovné 130,- € uhraďte v termíne do 20. 04. 2016 v hotovosti do pokladne rybárskeho domu, alebo

na účet v SLSP číslo SK43 0900 0000 0000 3123 8273, kde do poznámky uvediete Vaše meno a MMO - Ľ2 pre lepšiu identifikáciu Vašej platby.

Vyplnenú prihlášku a fotokópiu dokladu o zaplatení zašlite na adresu :

Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia

P.O. BOX 35/F

Parkové nábrežie 29

949 01 NITRA

Posledná úprava: 14.Nov.2019 03:11:04
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk