Počasie Nitra tu
 
 

Memoriál Milana Orlíka 2015

48-hodinový no-stop pretek

MEMORIÁL  MILANA  ORLÍKA  2015
8.-10.5.2015
 
Boiliesový 48-hodinový non-stop pretek jednotlivcov.

Propozície pretekov

 
1. Všeobecné informácie:
 
Dátum konania : 8.-10.5.2015
 
Miesto konania : Ľudovítová ,revír 2-1750-1-4 Ľudovítová 2 -revír bez možnosti privlastnenia si úlovku

Organizátor : MsO SRZ NITRA,obvod č. 3
 
Organizačný výbor : Riadiťel preteku : Stanislav Žákovič
                                    Tajomník preteku : Imrich Čaládi
                                    Hlavný rozhodca preteku : Ján Uhrin
 
Štartovné : 60,-€ predaj od 25.2.2015
 
Uzávierka prihlášok : 15.apríla 2015
 
 
2. Špecifikácia miesta konania pretekov a účastníkov:
 
a/ Miesto konania pretekov je revír číslo 2-1750-1-4 OR Ľudovítová II.
Obec Ľudovítová sa nachádza asi 14 km od Nitry. Revír Ľudovítová 2 je staré rameno rieky Nitra s rozlohou cca 3 ha. Revír s osobitným režimom sa nachádza v katastrálnom území obce Ľudovítová v smere od Nitry na Topoľčany a naopak. Rovnomerné dno revíru s prekážkami spadnutých stromov bez podvodného a vodného porastu s bohatou pobrežnou vegetáciou. Revír je každoročne zarybnený. Výskyt rýb: kapor, amur, zubáč, šťuka, jeseter, všetky druhy bielej ryby
b/ Účastníkmi pretekov môžu byť len členovia SRZ s platným rybárskym lístkom a budú súťažiť ako jednotlivci, nakoľko sa bude pretekať 48 non stop, je možnosť použitia plnohodnotného náhradníka
 
3. Spôsob lovu rýb počas pretekov :
Každý zúčastnený jednotlivec môže loviť maximálne na dve udice bez alebo s rybárskym navijákom. Každá udica na lov počas pretekov môže byť opatrená len jedným jednoduchým háčikom. Loví sa spôsobom “chyť a pusť” , t.j. bez možnosti privlastnenia si úlovku. Ulovená ryba musí byť bezodkladne a čo najšetrnejšie pustená späť do revíru hneď po tom, ako ju rozhodca odváži, odmeria a zapíše do pretekárskeho prehľadu o úlovkoch.
 
Dovolený spôsob lovu:
a/ na ťažko – s možnosťou používať krmítko,
b/ na feeder
c/ na plávanú
 
4. Losovanie miesta lovu:
Účastníci pretekov v poradí ako zaplatili štartovné si najskôr vylosujú poradové čísla a potom si v tomto poradí si vylosujú lovné miesta. Pre všetkých účastníkov pretekov musia byť zabezpečené rovnaké podmienky.
 
5. Hodnotenie
Hodnotí sa len ulovený kapor /40 cm dĺžky vrátane a vyššie/ a amur /60 cm dĺžky vrátane a vyššie/. Uznáva sa len ten úlovok, ktorý odváži a zapíše rozhodca do pretekárskeho prehľadu o úlovkoch a jeho správnosť potvrdí podpisom vedľa loviaci pretekár. Víťazom sa stáva pretekár s najvyšším súčtom maximálne troch najťažších ulovených rýb. Víťaz získa okrem pohára za 1. miesto sumu 500,- EUR, ktoré je pretekár povinný individuálne zdaniť.
 
6. Nástrahy a návnady
Ako nástrahy sa môžu používať boilies a pelety. Pri použití inej nástrahy ako boilies alebo peleta bude pretekár vylúčený z preteku bez možnosti vrátenia štartovného.
Na vnadenie /kŕmenie/ sa môže používať krmítková zmes, partiklové krmivo, pelety a boilies. Hmotnosť návnady /krmiva/ je neobmedzená. Používanie zavážacích lodiek, člnov, kŕmnych raketiek a iných pomôcok na kŕmenie je počas pretekov zakázané, povolené je iba použitie praku, kobry, krmítka a PVA materiálov. Kŕmenie je možné jedine z brehu a to len lovného miesta.
 
7. Povinná výbava teamu
Podberák, podložka pod úlovok, uvoľňovač háčikov alebo pean, prechovávací vak /v prípade neprítomnosti rozhodcu/.
 
8. Časový rozpis pretekov:
 
8.5.2015 – od 8.00 – 8,30 h – prezentácia
                    od 8,30 – 9,00 h - losovanie
                    od  9,00 – presun na vylosované miesta lovu, stavanie bivakov, preskúmanie   
                                     dna a vodnej plochy v mieste lovu
                    od 9,30 – 10,00 h - kŕmenie
                    10.00 -  Začiatok pretekov
10.5.2015 – 10.00 h   - Koniec pretekov
11,00 h - Slávnostné ukončenie pretekov, vyhlásenie výsledkov                                          
                  
                                                                                                                
9. Záverečné ustanovenia :
1. Je zakázané používať sonar, ako aj podvodnú kameru.
2. Preteku sa môže zúčestniť maximálne 15 jednotlivcov, ktorí budú k losovniu stanovíšť pristupovať podľa dátumu úhrady štartovného /pri bankovom prevode je podstatný dátum, kedy bola platba pripísaná na účet/.
3. V prípade úhrady štartovného po naplnení limitu /15 jednotlivcov/ bude štartovné vrátené do 15 dní odo dňa oznámenia uvedenej skutočnosti v plnej výške.
4 . Nárok na vrátenie štartovného v plnej výške má aj prihlásený, ktorý svoju neúčasť
     oznámi najneskôr 15 dní pred konaním preteku. V prípade že prihlásený oznámi svoju neúčasť v  termíne kratšom ako 15 dní,  bude mu vrátené 50% štartovného. Štartovné toho kto neoznámi svoju neúčasť na preteku v termíne kratšom ako 7 dní,  alebo sa na pretek nedostaví 8.5. 2015  do 8,30 h,  prepadá v prospech MsO SRZ Nitra a suma bude použitá na zarybnenie revíru.
5 . V prípade nekonania sa preteku bude štartovné vrátené do 15 dní odo dňa oznámenia v plnej výške.
6 . Vstup iných osôb do priestoru vyhradeného pre pretekára je zakázaný.Tento zákaz
     neplatí pre organizačný výbor pretekov a rozhodcov.
7 . Protesty sa vybavujú priebežne počas preteku,  posledný termín na podanie protestu
     je 10 minút po ukončení preteku. Protesty rieši a vyhodnocuje organizačný výbor preteku.  Poplatok za protest je 30 EUR. Pri uznanom proteste bude poplatok vrátený protestujúcemu.
8 . Každý pretekár loví na vlastné nebezpečie !!!
9 . Účasť na preteku je podmienená členstvom v SRZ.

 
 
 
 
 

Info :  Stanislav  Žákovič, tel : 0905 543 692
                  e-mail : stanislavzakovic@mail.t-com.sk
    
    
Kontakt :  MsO SRZ Nitra, Parkové nábrežie 29,  949 01 NITRA
                   tel : 037 / 7721077,
                   www.srznitra.sk
                   mail@srznitra.

 

Prihláška na stiahnutie


 

Posledná úprava: 16.Nov.2019 06:11:37
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk