Počasie Nitra tu
 
 
Pripravujeme


PROMO VIDEO

Uznesenie z členskej schôdze

U Z N E S E N I E

z Členskej schôdze SRZ MsO Nitra, konanej v Nitre
dňa 22. 4. 2023 v zasadačke CVČ DOMINO v Nitre


Členská schôdza Slovenského rybárskeho zväzu Mestskej organizácie v Nitre z predložených
správ predsedu, rybárskeho hospodára, účtovníčky, predsedu Kontrolnej komisie
a diskusných príspevkov konštatuje, že činnosť a uložené úlohy kladené na Výbor SRZ MsO
Nitra boli v prevažnej miere splnené.
Pre samotné skvalitnenie práce a plnenie úloh na rok 2023 na úseku výchovnom,
spoločenskom a hospodárskom prijíma Členská schôdza nasledovné uznesenie:
S C H V A Ľ U J E:
1. Správu o činnosti Výboru SRZ MsO Nitra a Plán hlavných úloh
2. Čerpanie rozpočtu za rok 2022
3. Rozpočet SRZ MsO Nitra na rok 2023
4. Rybárske preteky pre členov SRZ:
- Detské rybárske preteky na OR Veľká Hangócka – 1. 5. 2023
- Zvláštne preteky – Memoriál Milana Orlíka na OR Ľudovítová II – 12.-14.5.23
- Zvláštne preteky - Postupový pretek na OR Ľudovítová II – 19.-21. 5. 2023
- Zvláštne preteky – Carp maratón na štrkovisku Ivánka – 5.-8. 5. 2023
- Obyčajné preteky – VN Jelenec – 13. 5. 2023
- Preteky Senior cup – na OR Veľká Hangócka 11. 5. 2023
- Zvláštne preteky – Letný pretek na OR Ľudovítová II – 4. – 6. 8. 2023
- Zvláštne preteky – Memoriál Jozefa Teplanského na OR Ľudovítová II – 15.-17.5.23
- Preteky funkcionárov Nitrianskeho kraja pri príležitosti 100. výročia založenia našej
organizácie – 27. 5. 2023 na OR Veľká Hangócka
5. Správu návrhovej komisie ako celok – Uznesenie z ČS
6. Správu Kontrolnej komisie za rok 2022
7. Splniť si brigádnickú povinnosť v rozsahu 15 – 62 rokov
8. Rozsah brigádnickej povinnosti mládeže /študentov/ v rozsahu 5 hodín.
9. Požiadať o zavedenie hornej lovnej miery sumca veľkého na 150 cm.

Berie na vedomie:
1. Správu o hospodárení SRZ MsO Nitra za rok 2022
2. Správu rybárskeho hospodára SRZ MsO Nitra za rok 2022
3. Správu Disciplinárnej komisie SRZ MsO Nitra za rok 2022
4. Uznesenie z ČS zo dňa 23. 4. 2022
5. Správu mandátovej komisie zo dňa 22. 4. 2023 – 48 prítomných členov SRZ MsO
Nitra

counter

13
Posledná úprava: 11.Oct.2023 06:10:46 
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk