Počasie Nitra tu
 
 
Pripravujeme


PROMO VIDEO

Pozvánka na členskú schôdzu

22.04.2023 - sobota

SRZ  MsO   Nitra,  Parkové nábrežie 29,   949 01  NITRA
 
P O Z V Á N K A
 
Výbor  SRZ   MsO   Nitra v zmysle Stanov SRZ
 
zvoláva na deň
 
22. 4. 2023 – sobota
v čase o 9,00 hod. vo veľkej zasadačke  
CVČ DOMINO
 
  ČLENSKÚ SCHÔDZU
SRZ MsO Nitra

 
 
P R O G R A M :
 

  1. Zahájenie, schválenie programu ČS,
            spomienka na zosnulých členov SRZ MsO Nitra
  1. Voľba komisií /voľba skrutátora, pracovného predsedníctva, návrhovej, mandátovej/
  2. Správa o činnosti a čerpanie rozpočtu SRZ MsO Nitra za rok 2022, správa hospodára, kontrola
            plnenia uznesenia z predošlej členskej schôdze
  1. Správa Disciplinárnej komisie za rok 2022
  2. Správa kontrolnej komisie pri SRZ MsO Nitra za rok 2022
  3. Návrh rozpočtu na rok 2023, plán hlavných úloh na rok 2023
  4. Diskusia
  5. Správa mandátovej,  návrhovej a volebnej komisie, uznesenie
  6. Záver

 
 (v rámci bodu č. 7 – diskusia – je možné vystúpiť s maximálne 3-minútovým príspevkom, resp. návrhom)
 
 
 
 
V Nitre, dňa 29. 3. 2023
 
 
 
 
       Dušan Janovič
predseda SRZ MsO Nitra
 

counter

13
Posledná úprava: 20.Sep.2023 01:09:24 
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk