Počasie Nitra tu
 
 

Carp Maratón Štrkovisko Branč - Gergelová

Termín preteku 05.05.2023 – 08.05.2023

     Propozície Carp Maratón Štrkovisko Branč – Gergelová

                                             2. ročník
 

                      Termín preteku je 05.05.2023 – 08.05.2023
 

Pretek bude organizovaný usporiadateľom SRZ MsO Nitra

Opis rybárskeho revíru: Staré štrkovisko s rozhohou vodnej plochy cca 17 ha, s veľkým množstvom ostrovov, polostrovov a výrazných dnových depresií. Rybia osádka je tvorená nížinnými druhmi pri najväčšom zastúpení kaprovytých druhov rýb. Revír je vybavený suchými toaletami.

Rozhodcovská komisia: Marek Martiš, Hanus Jakub a členovia rozhodcovských skupín

Hlavný rozhodca pretekov: Kóša Vladimír – 0905 396 979

Maximálny počet prihlásených teamov je 25. Minimálny počet teamov pre organizovanie preteku je 20 prihlásených teamov. Každý z členov teamu (aj pomocník) musí byť členom SRZ. Loví sa systémom chyť a pusť, t.j. bez privlastnenia si úlovku.

Stretnutie a prezentácia je na štrkovisku Branč - Gergelová, revírne číslo 2-3030-1-1 od 7:00 – 8:00 hod. pri rybárskom prístrešku.

Losovanie pre zaprezentované teamy sa začína najneskôr o 8:30 hod., pričom na losovaní musí byť prítomný minimálne jeden člen teamu, ktorý team riadne zaprezentuje.

V prípade všetkých nahlásených a zaprezentovaných teamov na preteku, je možné začať s losovaním aj skôr a to dostavením sa posledného prihláseného teamu na uvedenú prezentáciu a splnenia si potrebných náležitostí.

V prípade neprítomnosti niektorého zaregistrovaného teamu, alebo jeho člena na losovaní v čase neprítomnosti po 8,30 h., losuje za neho jeho splnomocnený zástupca v tejto veci, prípadne zástupca organizátora súťaže (funkcionár) MsO SRZ Nitra (aby sa predišlo zdĺhavému čakaniu na jeho príchod). Preto prosíme pretekárov o dodržanie časového harmonogramu a dochvíľnosť v zmysle týchto propozícií.

Preteky začínajú 05.05.2023 o 12:00 a končia 08.05.2023 o 12:00 hod.

Spracovanie a vyhodnotenie výsledkov bude uskutočnené po ukončení súťaže. Vyhodnotenie prebehne pri rybárskom prístrešku, pričom je potrebné, aby sa ho zúčastnili všetky súťažné teamy.

Súťažiť sa bude o vysokú hotovosť, poháre pre víťazov a vecné ceny!

1.miesto: Hotovosť 3000 eur + 2x pohár

2.miesto: Hotovosť 2000 eur + 2x pohár
3.miesto: Hotovosť 1000 eur + 2x pohár

Prémiová cena : najťažšia bodovaná ulovená ryba – 500 eur + 1 x pohár

Sektor A – vecné ceny

Sektor B – vecné ceny

Systém hodnotenia:

 • bodovaná ryba je kapor rybničný od dĺžky 50 cm a amur biely od dĺžky 60 cm (minimálna dĺžka rýb, pre ich zváženie rozhodcom)

 • do konečného poradia sa budú započítavať maximálne 3 kusy najťažších bodovaných rýb každého teamu

 • v prípade rovnosti bodov medzi teamami rozhoduje najťažšia ulovená hodnotená ryba teamu, v prípade aj tejto rovnosti rozhoduje druhý najťažší hodnotený úlovok. V prípade aj tejto rovnosti rozhodne losovanie

Priebeh losovania:

1. kolo losovania:
– losovanie poradia, v ktorom si bude team losovať lovné miesto – poradie podľa poradia zaplatenia štartovného.

2. kolo losovania:
– losovanie o lovné miesto bez možnosti obmeny vylosovaného lovného miesta!

Do štartovacej listiny pretekov sa jednotlivé prihlásené teamy registrujú podľa dátumu a času uhradenia štartovného v pokladni SRZ MsO Nitra, alebo prijatím platby na bankový účet SRZ MsO Nitra.

Pravidlá pretekov:

 1. Preteky sú teamové, 72-hodinové, na preteky sa odosielajú prihlášky na MsO SRZ Nitra (scan podpísanej prihlášky mailom, poštou, alebo osobne). Štartovné sa uhrádza podľa aktuálnych možností v čase platby formou bankového prevodu, poštovou poukážkou alebo osobným vyplatením v pokladni na rybárskom dome počas stránkových hodín. Po podaní prihlášky je potrebné do piatich dní uskutočniť platbu za pretek. Posledné podanie prihlášky je možné max. do 31.03.2023. Prihlášky je možné podávať a zároveň uhradiť štartovné je možné od 13. 2. 2023.

 2. Štartovné za team: 400 Eur. Storno prihlášky už za riadne zaplatený pretek nie je možný. Zaplatené štartovné sa nevracia. Po riadnom prihlásení sa a zaplatení je možná len zmena členov teamu, ktorú nahlási kapitán teamu usporiadateľovi najneskôr v deň súťaže do 8 00 h rannej.

 3. Lov je povolený len metódou na ťažko bez možnosti použiť krmítko akéhokoľvek druhu.

 4. Lov je možný iba na boilies a pelety od 10 mm veľkosti.

 5. Metoda Zig Rig je povolená s minimálnou nástrahou o veľkosti 10 mm (len plávajúci boilies a peleta).

 6. Na jednej udici je možné mať len jeden nadväzec s jedným jednoduchým háčikom.

 7. Počet členov v teame môžu byť 2 členovia /príp. + 1 pomocník/, v prípade lovu iba jedného člena /jednotlivec / pretekár/ bude team chytať len na 2 udice (v zmysle právnej úpravy zákona o rybárstve)!!!

 8. Team pozostáva z 2 rybárov + možnosť mať 1 pomocníka. Pomocník má rovnaké práva ako prvý a druhý člen tímu (nakoľko môže manipulovať s rybárskym prútom musí byť aj členom SRZ). Team loví spolu na 4 ks rybárskych udíc.

 9. Pri zaplatení štartovného súhlasíte s kontrolou montáže počas preteku organizátorom. Porušenie sa bude brať ako hrubé porušenie pravidiel a vylúčením z pretekov bez nároku na vrátenie štartovného !!!

 10. Po vylosovaní si lovného miesta sa team presunie na svoje lovné miesto a môže si začať chystať všetko potrebné pre lov a samotný pretek, ako aj začať sondovať (sonarovať) svoj lovný sektor a osadiť si jednu tyčovú bójku.

 11. Použitie pomocných H-bójok a podobných dočasných označovacích bójok je možné iba vo vyhradenom vylosovanom sektore a do začiatku preteku. Tieto bójky musia byť do začiatku odstránené a počas trvania súťaže je ich zakázané používať.

 12. Zavážacia loďka (prípadne aj so sonarom), nahadzovací sonar, sonar na člne, márker sú pre každý team dovolené počas celej súťaže, ale iba vo svojom sektore!!!

 13. Jeden čln (prípadne aj vybavený so sonarom) pre jeden team je povolený používať počas celej súťaže, iba vo svojom sektore, mimo zdolávania úlovku (keby zdolávaná ryba zašla do susedného sektoru) je možné ju tam zdolať a môže byť riadne hodnotená (v prípade dosiahnutia hodnotených parametrov).

 14. Z člna o maximálnej dĺžke 3,20 m je možné kŕmenie, zavážanie návnad a nástrah, osadenie jednej tyčovej bójky, kotvičkovanie zachytenej ryby a montáže, ukladanie pomocných H – bójok a ich odstránenie pred samotným začatím súťaže a zdolávanie úlovku.

 15. Pri zdolávaní úlovku z člna je potrebné používať podberák a v člne podložku pod rybu.

 16. Na čln je možné použiť iba nehlučný elektromotor, alebo veslá.

 17. Do sektoru je možné použiť a osadiť iba jeden kus bójky – tyčovej, ktorá musí byť osadená do začiatku pretekov t. j. do 12 00 h a s ktorou sa už počas súťaže nesmie manipulovať.

 18. Pri použití člna odporúčame používať záchranné vesty vzhľadom na hĺbku vody.

 19. Kŕmenie lovných miest sa môže začať hodinu pred začiatkom pretekov – bude to oznámené zvukovým efektom o 11 00 h, rovnako ako aj začiatok a koniec pretekov.

 20. Pre kŕmenie je možné použiť prak, lopatku, čln, zavážaciu loďku, kŕmnu raketu, kobru alebo zakŕmenie rukou.

 21. Je zakázané používať pletenú šnúru ako kmeňovú alebo ako šokovú. Splietanú šnúru je možné použiť iba ako nadväzec.

 22. Chytať a kŕmiť je povolené len na boilies a pelety o minimálnej veľkosti 10 mm.

 23. Povolené množstvo návnad a nástrah je neobmedzené.

 24. Drvené boilies a pelety je povolené použiť len do PVA pančuchy alebo sáčkov s uchytením na koncovú montáž.

 25. Obaľovacie pasty je možné použiť iba na nástrahu. Dipy, práškové atraktory a boostre sú povolené na návnadu ako aj na nástrahu.

 26. Je prísne zakázané používať partikel (kukurica, pšenica, tigrý orech a pod.), method mix, krmitkové zmesi a podobnú čiastočkovú návnadu. Po zistení tejto skutočnosti rozhodcom, alebo usporiadateľom bude toto považované za hrubé porušenie pravidiel a team bude zo súťaže okamžite vylúčený bez možnosti vrátenia štartovného.

 27. Každý team bude loviť iba na svojom vyhradenom lovnom mieste. Lovné miesta (sektory) budú viditeľne označené.

 28. Každý team musí mať váhu, vážiaci sak a minimálne 3 kusy prechovávacích sakov na ryby!!! Odporúčame každému teamu priniesť si trojnožku – na vlastné preváženie ulovenej ryby.

 29. Zasakované ryby si každý team sám prevažuje a podľa potreby obmieňa v zmysle hodnotených troch najťažších rýb (kapor rybničný, amur biely).

 30. Zaseknutú rybu môže podobrať: druhý člen teamu, pomocník teamu, rozhodca alebo člen susedného teamu.

 31. Každý team musí mať bezpečnú kolísku alebo dostatočne hrubý odháčkovací matrac pod rybu, rovnako aj odháčkovací matrac v člne!!! Taktiež je potrebný veľký kaprový podberák s dĺžkou ramien aspoň 80 cm .

 32. Ak chytený úlovok uhynie v prechovávacom saku, nepočíta sa do bodovania!

 33. Váženie bude prebiehať priebežne rozhodcami podľa potreby.

 34. Počas váženia a zapisovania do úlovkového formulára musí byť prítomný rozhodca aj minimálne jeden člen (pomocník) vedľajšieho teamu, ktorý svojimi podpismi po zvážení potvrdia správnosť údajov a rybu pustia späť do revíru.

 35. Údaje o bodovaných rybách zaznamená rozhodca na: Záznam o bodovaných úlovkoch so svojim podpisom a podpisom zúčastneného člena (alebo pomocníka) vedľajšieho teamu.

 36. Od začiatku do konca pretekov je nutné udržiavať poriadok a nehlučné správanie!!!

 37. V prípade nepriaznivého počasia (extrémny vietor, búrka a pod.) môže byť pretek prerušený, prípadne ukončený. O priebehu rozhodne rozhodcovská komisia.

 38. Hlasné správanie, nadmerné požitie alkoholu a neprispôsobivé správanie, nehumánne zaobchádzanie s rybou, vytváranie prehnanej hlučnosti pretekárom, nedodržiavanie propozícií sa trestá možným vylúčením z pretekov bez náhrady – prejedná a rozhodne organizátor preteku a rozhodcovská komisia po prípadnom prvom napomenutí (podľa závažnosti).

 39. Stanovisko teamu je vyhradené vylosovaným sektorom.

 40. Zakazuje sa vstup iným osobám do priestoru vyhradeného pre preteky motorovým vozidlom /okrem organizačného teamu pretekov/. Na tento účel bude vyznačená parkovacia plocha.

 41. Každý team súhlasí s týmito propozíciami preteku svojim zaplatením štartovného.

 42. Každý loví na vlastnú zodpovednosť. Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu pravidiel, po odsúhlasení súťažiacimi pred štartom súťaže.

 43. Ryba zaseknutá pred koncom preteku musí byť nahlásená teamom telefonicky hlavnému rozhodcovi do 12:01 a následne musí byť zdolaná do podberáku do 12:20 hod. tohto dňa, inak nebude započítaná do bodovacej listiny.

 44. Počas preteku môže ktorýkoľvek team vzniesť protest (forma iba listinná s podpisom) voči porušeniu týchto propozícii, maximálne však do 12 30 h po ukončení preteku.

 45. Podanie protestu bude podmienené zložením zálohy usporiadateľovi v sume 50 EUR. V prípade zistenia oprávnenosti podaného protestu bude záloha v sume 50 EUR vrátená. Toto rozhodnutie je konečné.

 46. Pokiaľ nie je v propozíciách uvedené inak loví sa podľa platného zákona o rybárstve č. 216/2018 Z. z. a vykonávacej vyhlášky č. 383/2018 Z. z.

 47. Organizátor má právo odmietnuť team bez udania dôvodu! Usporiadateľ po uhradení štartovného a uplynutí doby určenej v týchto propozíciách (01.04.2023) zostaví listinu štartujúcich súťažných teamov.

 48. Lov prebieha systémom non – stop a v duchu fair – play.

 49. Organizátor súťaže nezabezpečuje stravu pri konaní tejto súťaže.

 50. Každý zaregistrovaný pretekár udeľuje súhlas na spracovanie osobných údajov v súlade so všetkými platnými predpismi v rámci SR.

 51. V prípade, že budú v čase konania preteku platné opatrenia týkajúce sa napr. kovidovej situácie, je nutné ich v plnej miere dodržiavať.

 52. V prípade nekonania sa súťaže bude štartovné vrátené súťažiacim späť.

Upozornenie: Usporiadateľ vytvorí lovné miesta aj na poloostrove za prístupovým mostom, preto nedoporučujeme súťažiacim mať iba pojazdné prenocovacie zariadenie /karavan, obytný príves/.

Kontaktná adresa: SRZ MsO Nitra

P.O. Box 35/F

Parkové nábrežie 29

949 01 Nitra

mail@srznitra.sk


 

IBAN pre bezhotovostný prevod po zaslaní Prihlášky:

SK43 0900 0000 0000 3123 8273

Do poznámky uvediete: Carp maratón 2023 + meno a priezvisko kapitána teamu.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

P R I H L Á Š K A

na pretek CARP MARATÓN Štrkovisko Branč – Gergelová

Termín preteku: 5. 5. 2023 – 8. 5. 2023

Usporiadateľ: SRZ MsO Nitra

Názov teamu: ................................................................................................................

Meno a priezvisko kapitána teamu: ..............................................................................

Adresa: .........................................................................................................................

Tel. kontakt:.....................................................

e-mail: .............................................................


 

Člen teamu:

Meno a priezvisko: .........................................................................................................

Adresa: ...........................................................................................................................

Tel. kontakt: .........................................................

e-mail: ..................................................................


 

Pomocník teamu:

Meno a priezvisko: ...........................................................................................................

Adresa: ..............................................................................................................................

Tel. kontakt: .......................................................

e-mail: ................................................................

Dolupodpísaný .............................................. ako kapitán teamu: .................................... týmto prehlasujem, že všetci prihlásení členovia teamu sú členmi Slovenského rybárskeho zväzu a v roku 2023 majú riadne uhradenú členskú známku.

Vlastnoručný podpis kapitána teamu: .........................................................

counter

13
Posledná úprava: 30.Mar.2023 04:03:17 
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk