Počasie Nitra tu
 
 

Pozvánka na členskú schôdzu

29.09.2021

SRZ MsO Nitra, Parkové nábrežie 29, 949 01 NITRA
P O Z V Á N K A
Výbor SRZ MsO Nitra v zmysle Stanov SRZ a uznesenia Rady SRZ o konaní Členských schôdzí
zvoláva na deň 29. 9. 2021 – streda v čase o 17,00 hod.
v CVČ Domino, Štefánikova trieda 63, Nitra

ČLENSKÚ SCHÔDZU SRZ MsO Nitra

P R O G R A M :
 

1. Zahájenie,  schválenie programu ČS, spomienka na zosnulých členov SRZ MsO Nitra
2. Voľba komisií /voľba skrutátora, pracovného predsedníctva, návrhovej, mandátovej komisie/
3. Správa o činnosti a čerpanie rozpočtu SRZ MsO Nitra za rok 2020, správa hospodára, kontrola plnenia uznesenia z predošlej členskej schôdze
4. Správa Disciplinárnej komisie za rok 2020
5. Správa kontrolnej komisie pri SRZ MsO Nitra za rok 2020
6. Návrh rozpočtu na rok 2021, plán hlavných úloh na rok 2021
7. Diskusia
8. Správa mandátovej a návrhovej komisie, uznesenie
9. Záver
(v rámci bodu č. 7 – diskusia – je možné vystúpiť s maximálne 5-minútovým príspevkom, resp. návrhom)

UPOZORNENIE: Vstup do priestorov CVČ Domino je možný iba s prekrytím horných dýchacích ciest rúškom alebo šatkou
Na základe aktuálne platnej Vyhlášky ÚVZ SR sa Členskej schôdze môže zúčastniť člen, ktorý sa preukáže:
 - plným zaočkovaním /14 dní od aplikácie druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID 19       s dvojdávkovou schémou, 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID 19     s jednodávkovou schémou, 14 dní po aplikácii očkovacej látky proti ochoreniu COVID 19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID 19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID 19/, alebo
- negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID 19 /v prípade PCR a LAMP testu nie starší ako 72 hodín, v prípade Antigénového testu nie starší ako 48 hodín/, alebo
- potvrdením o prekonaní ochorenia COVID 19 v období pred nie viac ako 180 dňami.
V prípade zmeny Vyhlášky ÚVZ SR,  zmeny zverejníme v ozname.
V Nitre, dňa 14. 9. 2021


Dušan Janovič  - predseda SRZ MsO Nitra
 

counter

13
Posledná úprava: 09.May.2022 11:05:01 
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk