Počasie Nitra tu
 
 

Letný pretek 2021 - propozície

OR Ludovítová II.

Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia
Parkové nábrežie 29,  949 01  NITRA
Letný pretek 2021
72-hodinový non - stop rybársky pretek teamov
 

P r o p o z í c i e     p r e t e k o v :
 

1.)  Všeobecné informácie:  

 • Dátum konania pretekov:  29 . 7. -1. 8. 2021
 • Miesto konania pretekov:  Revír  SRZ MsO  Nitra číslo 2-1750-1-4 Ľudovítová II,
 • Organizátor: MsO SRZ NITRA  obvod č.3
 • Organizačný výbor:
 
 • Riaditeľ preteku: František Teplanský
 • Tajomník preteku :
 • Hlavný rozhodca: Milan Čentéš
 • Rozhodcovská komisia: org. výbor preteku
 • Štartovné:   150,- €  - zahŕňa (štartovné + stravu)  
 • Uzávierka prihlášok: 19. 07. 2021  
 • Počet účastníkov :  12 teamov
 
2.)  Špecifikácia miesta konania pretekov a účastníkov:  
a) Miesto konania pretekov:  revír číslo 2-1750-1-4 Ľudovítová 2 - je staré rameno rieky Nitra s rozlohou cca 3 ha. Revír s osobitným režimom sa nachádza v katastrálnom území obce Ľudovítová, v smere od Nitry na Topoľčany a naopak. Nerovnomerné dno revíru s prekážkami spadnutých stromov bez podvodného a vodného porastu s bohatou pobrežnou vegetáciou.
 
b)  Výskyt rýb: kapor, amur, zubáč, šťuka, sumec, všetky druhy bielej ryby.
c)  Účastníci pretekov:  Účastníci pretekov sú teamy menovite určené pred pretekom, ktoré budú súťažiť ako dvoj až trojčlenné teamy, pričom bodovanú rybu môže uloviť, zdolať a vyloviť ktorýkoľvek z evidovaných členov teamu.  Všetci členovia teamu musia byť pred začiatkom preteku menovite nahlásení rozhodcom. Každý z členov teamu musí byť aj členom SRZ.
3.) Spôsob lovu rýb počas pretekov:
Dovolený spôsob lovu:  
a) na položenú – bez  možnosti používať kŕmitko,
b) na plávanú
Každý zúčastnený team môže loviť maximálne na štyri udice s rybárskym navijakom. Každá udica na lov počas pretekov môže byť opatrená len jedným jednoduchým háčikom s protihrotom. Loví sa  spôsobom "chyť a pusť", t.j. bez možnosti privlastnenia si ulovenej ryby.
Každá ulovená ryba musí byť bezodkladne pustená späť do vody revíru ihneď po tom, ako ju rozhodca alebo susedný team odváži, zapíše a podpismi osvedčí správnosť údajov do  prehľadu o úlovkoch pretekajúceho teamu.
4.)  Losovanie  miesta lovu :
Losovanie miesta lovu je dvojkolové. Účastníkom pretekov v poradí ako zaplatili štartovné bude na prihláške pridelené poradové číslo zaplatenia štartovného.
V prvom kole podľa poradia tak ako bolo pridelené číslo zaplatenia štartovného si členovia súťažného teamu poradie v akom si účastníci budú losovať  lovné miesta.
V druhom kole podľa poradia vylosovaného teamom v prvom kole si team vylosuje číslo bez možnosti výmeny tohto čísla a toto číslo bude miestom lovu teamu počas preteku (lovné miesto).
5.)  Hodnotenie.
 • Hodnotenou rybou počas preteku je kapor a amur.
           (kapor nad 45 cm  a  amur nad 60 cm vrátane).
 
 • Do poradia súťaže sa započítava  max. päť najťažších  hodnotených rýb (kaprov  alebo amurov alebo ich kombinácia). Poradie teamov súťaže po ukončení pretekov určuje  najvyšší súčet hmotnosti max. 5 kusov hodnotených rýb. Ryba zdolávaná alebo vylovená iným ako zapísaným členom teamu  nesmie byť započítaná do výsledku teamu.
 
 • V prípade rovnosti bodov medzi teamami rozhoduje najťažšia ulovená hodnotená ryby teamu, v prípade aj tejto rovnosti rozhoduje druhý najťažší hodnotený úlovok. V prípade aj tejto rovnosti rozhodne losovanie.
 
 
 • Uznáva sa len ten úlovok, ktorý odváži, zapíše a podpíše do  prehľadu o úlovkoch teamu a jeho správnosť potvrdí podpisom  min. jeden člen zo susedného chytajúceho teamu alebo dvoch susedných loviacich teamov.
 
 • Pokiaľ dôjde k omylu v zápise ulovenej ryby, riadok sa vyškrtne v celej dĺžke a správny zápis sa vykoná v nasledujúcom riadku. Obidva riadky musia byť overené podpismi tak, ako je uvedené v propozíciách pretekov. Prepisovaný údaj v hmotnosti sa nezapočíta do výsledku.
 
 • Prehľad o úlovku súťažného teamu bude počas preteku v držbe u súťažného teamu. Po ukončení preteku zozbiera od pretekajúcich teamov prehľady o úlovkoch a doručí ich  rozhodcovskej komisii na určenie výsledku preteku. Ak sa zistí nezrovnalosť v prehľade o úlovku, že bodovaná ryba nemá splnené všetky administratívne náležitosti zápisu v zmysle propozícií preteku (t.j. zapísaný  druh, hmotnosť a požadovaný počet podpisov) nebude takáto zapísaná hodnotená ryba započítaná do celkového hodnotenia.
 
 • Pri vážení ulovenej hodnotenej ryby musí vždy byť prítomný min. jeden člen zo susedného teamu a svojim  podpisom musí overiť druh a hmotnosť hodnotenej ryby na prehľade úlovkov teamu, ktorý hodnotenú rybu ulovil. V prípade, že je nadaný  úsek trate pridelený rozhodca, potvrdzuje svojim podpisom druh a hmotnosť úlovku spolu s členom susedného teamu.
 
 • Súťažný team, ktorý uloví hodnotenú rybu hmotnosti nad 10 kg je povinný okamžite privolať hlavného rozhodcu na potvrdenie správnosti  druhu a hmotnosti hodnotenej ryby aj min. jedného člena z dvoch susedných loviacich teamov
 
 • Ulovené ryby je prísne zakázané prenášať do sektoru susedného alebo iného súťažného teamu
        mimo zdolávania ryby.   Ak by nastala takáto situácia, oba teamy sú zo súťaže vylúčené.
 
 • Váženie bude vykonávané priebežne počas celého trvania súťaže v čo najkratšom čase po   
        vylovení ryby. Váži a zapisuje sa každá ryba osobitne.
 
 • Ulovená hodnotená ryba sa započítava do hodnotenia aj v tom prípade, ak záber takejto ryby prišiel pred  zaznením zvukového signálu, ktorý ukončil súťaž a zdolávanie hodnotenej ryby skončil po zaznení zvukového signálu, ktorý ukončil súťaž.
 
 • Vstup členov teamu do vody je možný iba vo svojom sektore, a to iba na nevyhnutnú dobu /podobratie ryby, vyčistenie natrhaných silónov a pod./.
 
 • Zákaz lovu rybárskymi šnúrami mimo nadväzca.
 
 • V prípade vyhodnotenia najťažšej ulovenej ryby sa započítava aj iná ryba ako kapor a amur.
 
6.)   Ceny pre víťazov:
       1. miesto -  2 x Pohár  + peňažná výhra 2x 250 EUR + vecná cena 
       2. miesto – 2 x Pohár  + peňažná výhra 2x 200 EUR  + vecná cena   
       3. miesto – 2 x Pohár  + peňažná výhra 2x 150 EUR  + vecná cena  
        V prípade získania sponzorských, reklamných alebo iných darov, bude udelených viac cien.
7.)   Nástrahy a návnady.
 
 • Na vnadenie (kŕmenie) sa môžu používať IBA pelety a boilies.   Hmotnosť návnady (krmiva)  je neobmedzená.  Použitie PVA materiálov na vnadenie je povolené iba upnutím na koncovú montáž.
 
 • Vnadenie možno prevádzať len z brehu zo svojho sektora.
 
 • Vnadenie možno prevádzať: rukou, lopatkou, kobrou alebo prakom. Iné spôsoby a pomôcky na vnadenie sú zakázané !!!
 
 • Na chytanie ako nástraha sa môže používať peleta alebo boilies ako aj ich umelé napodobeniny.
 
 • Obaľovacie cestá, pasty, dipy a boostre sú povolené.
 
 • Pri použití zakázanej nástrahy alebo návnady alebo nedovoleného spôsobu vnadenia bude celý pretekajúci team vylúčený z preteku bez možnosti vrátenia štartovného.
 
8.)   Povinná výbava teamu počas preteku.
Podberák, vanička pod úlovok, vyťahovač háčikov alebo peán,  prechovávací vak.
Povinná výbava bude usporiadateľom skontrolovaná osobne pred začiatkom pretekov. V prípade, že team nebude mať fyzicky v poriadku všetky predmety povinnej výbavy nebude môcť začať rybolov do času kedy fyzicky predloží usporiadateľovi všetky predmety povinnej výbavy.    
 
9.)   Časový rozpis pretekov:
 • 29. 7. 2021      9:30 - 10:00 hod. - Prezentácia, losovanie štartovných čísel a lovných miest,
 • 29. 7. 2021     10.00 - 10.45 hod. - Presun na vylosované miesta lovu ,stavanie  bivakov, preskúmanie dna vodnej plochy v mieste lovu
 • 29. 7. 2021      10.45 – 11.00 h od  - Kŕmenie.
 • 29. 7. 2021      11.00  hod  - Začiatok pretekov
       1. 8. 2021         11.00 hod - Koniec pretekov
     1. 8. 2021         12.00 hod - Slávnostné ukončenie pretekov, vyhlásenie výsledkov.

10.)     Záverečné ustanovenia:
 
 1. Počas preteku  je zakázané používať akýkoľvek sonar, čln, zavážaciu loďku  ako aj akúkoľvek podvodnú kameru.
 
 1. Preteku sa môže zúčastniť maximálne 12 teamov, ktorí budú pristupovať k losovaniu poradového čísla ako si budú losovať lovné miesta,  podľa dátumu a času úhrady štartovného.
 
 1. V prípade úhrady štartovného niektorým teamom po naplnení limitu /12 teamov/  bude tento team evidovaný ako náhradný team a ak nenahradí niektorý team počas preteku, bude mu štartovné vrátené do 5 dní odo dňa ukončenie preteku v plnej výške.
 
 1. V prípade neúčasti niektorého teamu, tento je povinný zabezpečiť za seba náhradu a tento team bude pretekať pod názvom temu, ktorý nahradil, alebo sa konkrétneho kola nezúčastní s tým, že štartovné musí uhradiť v plnej výške.
 
 1. V prípade nekonania sa preteku bude štartovné vrátené všetkým prihláseným teamom do 15 dní odo dňa oznámenia v plnej výške.
 
 1. Vstup iných osôb počas preteku do priestoru vyhradeného pre pretekajúci team je zakázaný. Tento zákaz neplatí pre členov organizačného výboru pretekov, rozhodcov a osoby menovite schválené organizačným výborom na možnosť účasti v mieste lovu pretekajúceho teamu.
        
 1. Protesty sa vybavujú priebežne pred aj počas  preteku, posledný termín na podanie protestu je 10 minút po ukončení preteku. Poplatok za protest počas preteku je 30,- EUR. Po uznanom proteste bude poplatok vrátený protestujúcemu. Po neuznanom proteste bude poplatok použitý na zarybnenie revíru.
 
 1. Povinnosť každého zúčastneného pretekára je zúčastniť sa vyhodnotenia preteku. Neodôvodnená neúčasť bude sancionovaná diskvalifikáciou daného teamu.
 
 1. V prípade technickej poruchy zariadenia na určenie hmotnosti úlovkov platí navážená hmotnosť, team je povinný túto skutočnosť okamžite nahlásiť hlavnému rozhodcovi. Hlavný rozhodca každý deň súťaže preverí funkčnosť zariadení.
 
 1. Člen teamu, ktorý súťaží v kaprovej lige /Memoriál Milana Orlíka, Memoriál Jozefa Teplanského, Letný pretek/ nemôže byť členom teamu v kvalifikačnom preteku a opačne.
 
 
 1. Každý pretekár loví na vlastné nebezpečenstvo   !!!!!
 
 1. Na základe Vestníka vlády SR zverejneného 25. 6. 2021, Vyhlášky č. 223 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniu prevádzok a hromadných podujatí,
 
Vás žiadame dodržiavať tieto opatrenia:
 
 • Neumožniť vstup iných osôb ako účastníkov hromadného podujatia na miesto konania vyššie uvedeného hromadného podujatia = revír 2-1750-1-4 OR Ľudovítová II.
 
 • Všetci účastníci hromadného podujatia musia v dobe začiatku hromadného podujatia jednorázovej povahy budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénoveho testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín, alebo výsledok testu je možné nahradiť potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach:
 
a/ ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu Covid-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 
b/ ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 
c/ ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 
d/ ktoré sú  najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 
e/ osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.
 
Organizátor hromadného podujatia je oprávnený požiadať od osoby vstupujúcej do priestorov hrmoadného podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý prukazuje niektorú z horeuvedených skutočností, do tohto dokladu je organizátor hromadného podujatia oprávnený nahliadnuť.
 
 •  Vstup a pobyt na mieste hromadného podujatia – len s prekrytými hornými dýchacími cestami počas celej doby trvania hromadného podujatia.
 
 • V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia /napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie/ je osoba povinná ostať v domácej izolácii.
 
 • Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia.
 
 • Zákaz podávania rúk !!!!!!

 
V prípade, že Úrad verejného zdravotníctva do doby konania Letného preteku vydá novú vyhlášku a zverejnia nové pravidlá k obmedzeniu hromadných podujatí, budeme Vás o týchto informovať prostredníctvom e-mailu.
 
Tento pretek je zároveň prvým kolom 2-kolového preteku /leto, jeseň/ NITRA CUP 2020, ktorý bude vyhodnotený po poslednom /druhom/ kole. Súčasne pri celkovom vyhodnotení loviaci, ktorí sa umiestnia na 10., 11. a 12. mieste Nitra CUP-u vypadávajú a nahradia ich prví traja z postupového preteku konaného v dňoch 28. – 30. 5. 2021 pre Nitra CUP 2022. Vypadávajúci majú prednostné právo úhrady štartovného na nasledujúci Postupový pretek. V prípade nezáujmu niektorého z postupujúcich teamov Nitra cup 2021, získavajú toto právo nasledujúce teamy v celkovom poradí.
 
 
Zodpovedný riaditeľ pretekov:  František Teplanský, tel.: 0911 716 537
 
Kontakt: SRZ MsO Nitra, Parkové nábrežie 29,  949 01  NITRA
               Tel:  0904 139 313
mail@srznitra.sk
 
 
Úhradu bankovým prevodom si dohodnete e-mailom /mail@srznitra.sk/, kde Vám bude uvedené číslo účtu a variabilný symbol platby.
 
Úhradou štartovného súťažný team súhlasí so všetkými bodmi uvedenými v týchto propozíciách pretekov, ktoré potvrdí svojim podpisom o prevzatí propozícií.
 
V prípade akejkoľvek zmeny budú súťažné tamy informované telefonicky, alebo e-mailom.
 
Výbor SRZ MsO Nitra
Dňa 28. 6. 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

counter

13
Posledná úprava: 07.Nov.2021 05:11:29 
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk