Počasie Nitra tu
 
 

OZNAM

Zatvorená kancelária SRZ MsO Nitra

O Z N A M

 

Na základe Uznesenia vlády SR č. 808 z 31. 12. 2020 s platnosťou od 1. 1. 2021 bude kancelária SRZ MsO Nitra pre verejnosť  
Z A T V O R E N Á   do 24. 1. 2021
 

Do uvedeného termínu nebude možné osobné odovzdanie povolenia na rybolov za rok 2020, ani zakúpenie povolenia na rybolov na        rok 2021, nebudú vybavované ani prestupy členov.
 
Riadne vypísaný prehľad o úlovkoch môžete poslať poštou – najlepšie doporučene. Nevyplnený, alebo chybne vyplnený prehľad nebude akceptovaný a bude Vám zaslaný späť.
Vyplniť prehľad je potrebné aj v prípade, že namáte privlastnený žiaden úlovok.
Odovzdať prehľad musíte aj v prípade, že ste nemali žiadnu vychádzku, alebo ste si nezakúpili známku povolenia na rybolov        /v prípade úhrady iba členskej známky/.
 
Termín možného osobného odovzdania prehľadu o úlovkoch sa vzhľadom na aktuálne platné Uznesenie vlády predbežne                                  posúva na termín 25. 1. 2021 – 8. 2. 2021.
Termín možného odovzdania prehľadu o úlovkov poštovou zásielkou je možný do 8. 2. 2021.
 
Vzhľadom na aktuálnu situáciu umožňujeme našim členom úhradu prevodom na bankový účet s nasledovným postupom:

  • e-mailom /mail@srznitra.sk/ nahlásite záujem o úhradu prevodom na bankový účet organizácie, v ktorom POVINNE uvediete  /body 1 – 6 musia byť splnené/:
1. vaše meno, priezvisko a dátum narodenia
2. číslo telefónu
3. o aké povolenie máte záujem /miestne, zväzové/
4. brigáda odpracovaná / neodpracovaná / čiastočne odpracovaná
     5. V prípade, ak poberáte starobný, invalidný dôchodok, ste ZŤP,   
         uvediete aj  túto skutočnosť /pre urýchlenie práce/
 6. Ak ste počas roku zmenili adresu alebo máte nový občiansky   
     preukaz, uvediete aj túto skutočnosť.
 
  • spätne Vám bude oznámená suma na úhradu a číslo účtu
  • pri platbe bankovým prevodom uvediete do poznámky pre prijímateľa Vaše meno, priezvisko a rok narodenia
  • doklady rybára: členský preukaz, Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch za rok 2020 a brigádnický preukaz pošlete najlepšie doporučene na adresu:
                                          SRZ MsO Nitra
                                          Parkové nábrežie 29
                                          P.O.  BOX 35/F
                                          949 01  NITRA
    Študenti – denná forma štúdia do 25. roku veku doložia písomné    
     čestné prehlásenie o návšteve školy.
  • Po overení platby a jej správnej výšky Vám budú vystavené doklady poslané doporučene s doručenkou na adresu trvalého bydliska, príp. na Vami uvedenú doručovaciu adresu.
  • Pokiaľ príde k elektronickému vybaveniu dokladov, za podanie na pošte Vám bude účtovaná paušálna suma 3,- €

 
Upozorňujeme našich členov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali aj platnoť „štátneho“ rybárskeho lístka.
 
Osobné vybavovanie dokladov v kancelárii rybárskeho domu bude umožnené hneď, ako to umožní pandemická situácia a stránkové hodiny Vám budú včas oznámené.
 
O prípadných zmenách vo vydávaní povolení na rybolov budete informovaní.
 
Prihlášky /nový dospelý člen/ posielajte výlučne e-mailom
do 31. 3. 2021
 
UPOZORNENIE: Do obálky s dokladmi nevkladajte iné, ako požadované doklady,  v žiadnom prípade peniaze v hotovosti.
 
Za pochopenie ďakujeme
 
                                                                  Výbor SRZ MsO Nitra

counter

13
Posledná úprava: 31.May.2021 09:05:36 
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk