Počasie Nitra tu
 
 

Rybárske preteky Jelenecký kapor 2020

Preteky jednotlivcov

Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia 

Parkové nábrežie 29,  949 01  NITRA

Jelenecký Kapor 2020

16.5.2020
 

Podmienky pretekov:

 • Dátum konania:  16.5. 2020 

 • Miesto konania: Jelenec , revír 2-4860-1-1 Jelenec II

 • Organizátor: MsO SRZ NITRA 

 • Organizačný výbor:

 • Riaditeľ pretekov: Marian Plevka

 • Štartovné:   10,- €

 • Uzávierka prihlášok:  11.5.2020

 

Podmienky pretekov:

 

1. Informácia o mieste konania pretekov a účastníkov:
a/ Miesto konania pretekov je revír číslo 2-4860-1-1 OR Jelenec II . Revír sa nachádza v katastrálnom území obce Jelenec v smere od Nitry na Zlaté Moravce  a naopak. Rovnomerné dno revíru bez podvodného a vodného porastu s malou pobrežnou vegetáciou. Revír je každoročne zarybnený násadou ušľachtilých rýb a taktiež pred pretekom bude zarybnenie min. jedným bodovaným druhom rýb (kapor,amur)


b/ Účastník pretekov môže byť len člen SRZ, ktorý dovŕšil min. 15 rokov veku.

2. Losovanie miesta lovu:
Účastníci pretekov v poradí ako zaplatili štartovné si budú losovať miesta lovu spôsobom, že losujúci si môže prvé vylosované číslo miesta lovu ponechať, alebo v prípade nezáujmu o toto miesto zlosovací lístok vrátiť do zlosovacieho zariadenia v rovnakom stave ako pred vylosovaním a vylosuje si nové miesto lovu, toto nové v poradí druhé vylosované miesto lovu už nemôže vrátiť do zlosovacieho zariadenia a musí si ho ponechať a počas pretekov bude loviť v takto ponechanom vylosovanom mieste. Pre všetkých účastníkov preteku musia byť zabezpečené rovnaké podmienky možnosti výmeny vylosovaného miesta lovu.

3. Spôsob lovu rýb počas pretekov
Každý pretekár môže loviť maximálne na dve udice s rybárskym navijákom. Každá udica na lov počas pretekov môže byť opatrená len jednym jednoduchým háčikom. Loví sa spôsobom „chyť a pusť“, t.j. bez možnosti privlastnenia si ulovenej ryby. Ulovená ryba musí byť bezodkladne pustená späť do vody revíru hneď po tom, ako ju rozhodca zmeria  a zapíše do pretekárskeho prehľadu o úlovkoch.
 
Dovolený spôsob lovu:
a/ na ťažko – s možnosťou používať kŕmitko
b/ na féeder
c/povinnost´použit´podložku pri manipulacii s ulovenou rybou

 

4. Hodnotenie.
Hodnotia sa len dva druhy rýb. Kapor vrátane 45 cm dĺžky a vyššie a amur vrátane 60 cm dĺžky a vyššie. Uznáva sa len ten úlovok, ktorý zapíše rozhodca do pretekárskeho prehľadu o úlovkoch a jeho správnosť potvrdí podpisom min. jeden člen vedľajšieho pretekára.
Systém bodovania: 1cm ulovenej ryby = 1 bod

5. Vyhodnotenie pretekov
Konečné poradie pretekov určuje najviac bodov pretekára, za súčet bodov rovnajúci sa súčtu  dlžok všetkých ulovených bodovaných rýb,väčší počet ulovených rýb.

Ocenené budu prvé 3 miesta  /vecne ceny/

 

Ocenený bude aj pretekár, ktorý uloví najdlhšiu ulovenú bodovanú rybu.

 

V prípade rovnosti bodov po celkovom súčte bodov všetkých ulovených bodovaných rýb, rozhoduje v prospech vyššie umiestneného pretekára, väčši počet ulovených rýb.
 

6. Nástrahy a návnady. 
Môžu sa používať všetky druhy návnad a nástrah okrem návnad a nástrah zákonom zakázaných. Hmotnosť návnady /krmiva/ a nástrahy  je neobmedzená.

7. Povinná výbava teamu.
Podberák, podložka pod úlovok, vyťahovač háčikov alebo pean, prechovávací vak.

8. Časový rozpis pretekov:

  16.5.2020 05.30 - 6.30 hod. predaj listkov na mieste konania pretekov

 • 16.5.2020     06,00 - 06,30 hod. -  Prezentácia, losovanie čísiel

 • 16.5.2020     06,30 hod        - Presun na vylosované miesta 

 • 16.5.2020     07,00 hod   - Kŕmenie počas celého lovu 

 • 16.5.2020     07.00 hod     - Začiatok pretekov

 • 16.5.2020     15.00 hod   - Koniec pretekov

 • 16.5.2020     15,30 - 16.00 hod - Slávnostné ukončenie pretekov, vyhlásenie výsledkov.

 

9. Záverečné ustanovenia

 • Akákoľvek činnosť súvisiaca s lovom a vnadením môže byť vykonávaná len z brehu, zo    

           svojho lovného miesta.

 • Zavážanie návnad a nástrah zavážacou loďkou alebo člnom sa nepovoľuje.

 • Zákaz používať sonar.

 • Pri zdolávaní ryby nesmie súťažiaci opustiť svoje lovné miesto, okrem prípadu kedy ryba nebude môcť bezpečne vylovená a hrozí jej zdravotné poškodenie alebo zamotanie a poškodenie lovného náradia pretekárom v susednom sektore. Na vylovenie ryby v susednom sektore musia dať rozhodcovi súhlas súťažiaci v sektore v ktorom sa ryba bude vylovovať. V prípade nesplnenia predchádzajúcich ustanovení tohto bodu nebude ryba hodnotená!

 • Ak pretekári definitívne opustia lovné miesto pred oficiálnym ukončením pretekov (zbalia vystroj a odídu z pretekov), bude to považované za odstúpenie zo súťaže. Ich výsledok nebude započítaný do hodnotenia a stratia nárok na prípadnú cenu, to neplatí v prípade opustenia sektoru z vylosovaného miesta zo závažných rodinných alebo zdravotných skutočností, ktoré posúdi 3-členná komisia na to operatívne určená organizátorom pretekov.

 • Pretekov sa môže zúčastniť maximálne 60 pretekárov. Pretekári budú zaradení a zapísaní do štartovej listiny súťaže postupne podľa termínu a času zaplatenia štartovného.

 • Nárok na vrátenie plnej výšky štartovného má pretekár, ktorý svoju neúčasť na preteku oznámi najneskôr 15 dní pred dňom konania pretekov. V prípade, že pretekár svoju neúčasť oznámi v termíne kratšom ako 15 dní pred začiatkom pretekov, najneskôr do 11. 5. 22020 bude mu vrátené 50% štartovného. Pretekar, ktorý neoznámi svoju neúčasť na pretekoch, alebo sa nedostaví na miesto konania pretekov dňa 16. 5. 2020 do štartu pretekov, bude z pretekov vylúčený,  nebude vrátené štartovné ktoré v plnej výške prepadne v prospech MsO SRZ Nitra a táto suma bude použitá na zarybnenie. Na jeho miesto bude zaradený do pretekov nový náhradný účastník po zaplatení poplatku za preteky.

 • V prípade nekonania pretekov, ktoré musí byť včas oznámené účastníkom pretekov bude pretekárom štartovné vrátené v plnej výške do 15 dní odo dňa oznámenia.

 • Vstup iných osôb do priestoru vyhradeného pre súťažiaceho (lovné miesto) je zakázaný. Tento zákaz neplatí pre organizačný výbor pretekov a rozhodcov.

 • Protesty účastníkov sa vybavujú priebežne, posledný termín na podanie protestu je 15 min po ukončení pretekov. Poplatok za protest je 30,-€. Pri uznanom proteste bude poplatok vrátený protestujúcemu.

 • Každý loví na vlastné nebezpečenstvo!!!

 • V prípade búrky hlavný rozhodca rozhodne o prerušení pretekov na čas nevyhnutný pre bezpečnosť pretekára.

 • V prípade že sa na preteky neprihlási minimálne 40 pretekárov, budú preteky zrušené.
   

spôsob platby:


- V hotovosti na rybárskom dome počas stránkových hodín od 5. 2. 2020  12,00 hod.

a na mieste konania pretekov /VN Jelenec II/ - 16. 5. 2020  od 5.30- 6.30 hodKontakt : Plevka Marian 0907126650

           Tel. Rybársky dom: 037/7721077

e-mail : mail@srznitra.sk 


 

counter

13
Posledná úprava: 04.Aug.2020 03:08:07 
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk