Počasie Nitra tu
 
 

Rybárske preteky Nitriansky kapor 2020

Branč - Gergelová

                Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia 

                          Parkové nábrežie 29, 949 01 Nitra 

            Nitriansky Kapor 2020

                02.05. – 03.05.2020 

 

Podmienky pretekov:

 

Dátum konania       : 02.05. – 03.05. 2020   24-hodinové preteky

Miesto konania       : Branč - Gergelová, revír číslo 2-3030-1-1

Organizátor            : SRZ  MsO NITRA

 

Organizačný výbor : Riaditeľ pretekov : Vladimír Kóša

                                  : Róbert Lörincz, Ladislav Varga, Milan Zelovič, 

                                    Ing. Martin Nemky, Marek Martiš

 

Hlavný rozhodca     : Jaroslav Kahala 

 

Štartovné                 : 100,- € / Team / – zahŕňa občerstvenie pre       

                                    2 - členný team, a to 1x teplá večera 1x teplé raňajky, 

                                    1x 2l voda, káva 

Úhrada štartovného: od 5. 2. 2020 

 

Maximálny počet teamov:  25

Minimálny počet temov:  22

 

Uzávierka prihlášok do     : 14. 04. 2020

 

Podmienky pretekov         : 

 

1) Informácia o mieste konania pretekov a účastníkov :

 
 1. Miesto konania pretekov je revír číslo 2-3030-1-1 Branč Gergelová. Revír sa nachádza v katastrálnom území obci Branč a Ivánka pri Nitre. Jedná sa o štrkovisko s rozlohou 17 ha bez podvodného porastu s pobrežnou vegetáciou. 

 2. Účastníkmi pretekov musia byť členovia SRZ, ktorí dovŕšili min.15. rok života.

 

2)   Losovanie miesta lovu: losovanie miesta lovu je dvojkolové. Účastníkom pretekov        v poradí ako zaplatili štartovné bude na prihláške pridelené poradové číslo zaplatenia štartovného . V takomto poradí si budú žrebovať (v prvom kole) poradie do druhého žrebovania v ktorom si už vyžrebujú svoje lovné miesta na ktorých budú loviť počas preteku.

 


 

3) Dovolený spôsob lovu:

 
 1. na ťažko – s možnosťou používať krmítko

 2. na feeder

 3. na plávanú

 

4) Hodnotenie:

 

Hodnotí sa len kapor vrátane 45cm dĺžky a vyššie. Uznáva sa len ten úlovok, ktorý odmeria a zapíše rozhodca do pretekárskeho prehľadu o úlovkoch a jeho správnosť potvrdí podpisom min. jeden člen vedľajšieho teamu. 

 

Systém bodovania: 1cm hodnotenej ulovenej ryby = 1 bod 

 

5) Vyhodnotenie pretekov :

 

Ocenené budú prvé 3 miesta s najvyšším dosiahnutým súčtom bodov.

V prípade rovnosti bodov po celkovom súčte bodov všetkých bodovaných rýb, rozhoduje v prospech vyššie umiestneného pretekára väčší počet ulovených rýb.

 

6) Nástrahy a návnady:

 

Môžu sa používať všetky druhy návnad a nástrah okrem návnad a nástrah zákonom zakázaných. Hmotnosť návnady (krmiva) a nástrahy je neobmedzená. Vnadenie je povolené výhradne z brehu v danom sektore a to kobrou, prakom alebo raketou.

 

7) Povinná výbava:

 

Podberák, rybárska podložka pod úlovok, vyťahovač háčikov alebo pean, prechovávací vak, lampa, čelovka (osvetlenie lovného miesta v noci) 

Pre vlastné pohodlie odporúčame bivak alebo stan.

 

8) Časový rozpis pretekov:

 

02.05. 2020 

 

07:00 - 07:15    - prezentácia 

07:15 - 08:00    – losovanie

08:00 - 10:00    – presun na lovné miesta, kŕmenie je povolené 15min pred začiatkom pretekov !!!

 

             10:00    – začiatok pretekov /zvukový signál/

 

03.05. 2020

 

             10:00   – koniec pretekov /zvukový signál/

10:00 – 11:00   – vyhodnotenie výsledkov

11:00 – 12:00   - slávnostné ukončenie pretekov a vyhlásenie výsledkov.

 

9) Ceny pre víťazov :

 

1. miesto – 2x Pohár + finančná hotovosť   2x350€

2. miesto – 2x Pohár + finančná hotovosť   2x250€

3. miesto – 2x Pohár + finančná hotovosť   2x150€

 

10) Záverečné ustanovenia:

 
 1. Akákoľvek činnosť súvisiaca s lovom a vnadením môže byť vykonávaná len z brehu a vo vytýčenom sektore nijak inak !!!

 2. Zavážanie návnad a nástrah zavážiacou loďkou, člnom či inak sa nepovoľuje.

 3. Zákaz používať sonar.

 4. Súťažiaci budú zaradení a zapísaní  do štartovnej listiny súťaže postupne podľa termínu a času zaplatenia štartovného na  rybárskom dome.                                           

 5. Pri zdolávaní ryby nesmie súťažiaci opustiť svoj sektor, okrem prípadu kedy ryba nebude môcť byť bezpečne vylovená a hrozí jej zdravotné poškodenie alebo zamotanie a poškodenie lovného náradia pretekárom v susednom sektore. Na vylovenie ryby v susednom sektore musí dať rozhodcovi súhlas súťažiaci v sektore, v ktorom sa ryba bude vylovovať. V prípade nesplnenia predchádzajúcich ustanovení tohto bodu nebude ryba hodnotená !!!

 
 1. Ak pretekári definitívne opustia lovné miesto pred ukončením pretekov (zbalia výstroj a odídu z pretekov), bude to považované za odstúpenie zo súťaže. Ich výsledok nebude započítaný do hodnotenia a stratia nárok na prípadnú cenu, to neplatí v prípade opustenia sektoru a vylosovaného miesta zo závažných rodinných alebo zdravotných skutočností, ktoré posúdi 3 členná komisia na to operatívne určená organizátorom pretekov...

 
 1. Nárok na vrátenie štartovného v plnej výške má iba team, ktorý svoju neúčasť oznámi najneskôr 10 dní pred konaním pretekov. V prípade, že team svoju neúčasť oznámi v termíne 9 – 5 dní  pred začiatkom pretekov bude mu vrátené 50% z výšky štartovného. Team, ktorý oznámi svoju neúčasť v termíne 4 dni a menej, príp. neoznámi svoju neúčasť na pretekoch, alebo sa nedostaví na miesto konania pretekov dňa 02.05.2020 do ukončenia prezentácie teamov, bude z pretekov vylúčený bez nároku na vrátenie štartovného, a to prepadne v prospech MsO SRZ Nitra a nevrátená suma bude požitá na zarybnenie.

 
 1. V prípade nekonania pretekov, ktoré musí byť oznámené účastníkom pretekov t.j pretekárom, bude štartovné vrátené v plnej výške do 15 dní odo dňa oznámenia.

 
 1. Vstup iných osôb do priestoru vyhradeného pre súťažný team je zakázaný. Tento zákaz neplatí pre organizačný výbor pretekov a rozhodcov.

 
 1. Protesty účastníkov sa vybavujú priebežne, posledný termín na podanie protestu je 

 

15 min po ukončení pretekov. Poplatok za protest je 30,- €. Pri uznanom proteste bude poplatok vrátený protestujúcemu.

 
 1. Každý účastník pretekov loví na vlastné nebezpečenstvo.

 
 1. Organizátor m8 právo vylúčiť pretekára : v prípade porušenia podmienok súťaže alebo nevhodného správania sa, či už voči organizátorom alebo ostatným súťažiacim ( napr. nadmerné požitie alkoholu atd ...)
 

Kontakt: Vladimír Kóša, tel. 0905 396 979   

       e-mail: mail@srznitra.sk

       Tel. rybársky dom 037/7721077

SRZ MsO Nitra, Parkové nábrežie 29, Nitra 949 01

 

Deň a čas zaplatenia poplatku.............................................................................

 

Poradové číslo............................... 

 

Nitriansky Kapor 2019

 

02.05.2020- 03.05.2020

 

PRIHLÁŠKA

 

Názov teamu:.............................................................................................

 
 1. člen teamu

Meno a priezvisko:...............................................................................................

 

Trvalé bydlisko:....................................................................................................

 

Mesto a PSČ:........................................................................................................

 

Telefónny kontakt:................................................................................................

 
 1. člen teamu

Meno a priezvisko:...............................................................................................

 

Trvalé bydlisko:....................................................................................................

 

Mesto a PSČ:........................................................................................................

 

V ...................................          dňa.................................

 

Štartovné 100,- € uhraďte do termínu 14.04.2020 v hotovosti na rybárskom dome.

 

SRZ MsO Nitra

Parkové nábrežie 29

Nitra                                                                                                                                                                 

counter

13
Posledná úprava: 04.Aug.2020 03:08:07 
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk