Počasie Nitra tu
 
 
Pripravujeme


PROMO VIDEO

Zápisnica č.8/2014

SRZ MsO Nitra, Parkové nábrežie 29, 949 01  NITRA
Zápisnica č. 8/2014 z riadneho zasadnutia Výboru SRZ MsO Nitra
zo dňa 29. 9. 2014

Prítomní: pp. Dušan Janovič, Katarína Tothová, Andrej Píš, Marek Andraško, Vladimír Kóša, Štefan Benedik, Ján Uhrín, Stanislav Žákovič,
Ospravedlnení: pp. Milan Zelovič, Imrich Čaládi, Vladimír Hupka, Marián Plevka
Kontrolná komisia: pp. Branislav Bojda, Juraj Šumichrast, Martin Nemky, Jaroslav Kahala, Svätoslav Hluchý

Program:
1. Otvorenie
2. Došlá pošta
3. Kontrola plnenia uznesenia
4. Čerpanie rozpočtu
5. Voľba inventarizačnej komisie
6. Rôzne
7. Záver

1. Zasadnutie Výboru zahájil predseda MsO Dušan Janovič, privítal prítomných. Predniesol program zasadnutia, ktorý prítomní schválili.
2.  Došlou poštou informovala Katarína Tothová:
-  VšZP Nitra – ročné zúčtovanie – bez rozdielov
- Dôvera ZP – ročné zúčtovanie – bez rozdielov
- Domena – školenie – Zákon o ochrane osobných údajov
- Pozvánka na pracovnú poradu štatutárov – predsedov a tajomníkov + delegátov na Snem SRZ
3. Kontrola plnenia uznesenia:
- splnené: a/ b/ c/ d/ f/
- plní sa: e/ g/ h/ i/ j/ k/
4. O čerpaní rozpočtu informovala Katarína Tothová.
Vo výdavkovej časti máme prekročenú položku Odvod rade – čakáme dobropis z vyúčtovania cenín. Prekročená je aj položka Krmivo, vápno, liečivá a položka Školenie.
Ostatné položky vo výdavkovej časti rozpočtu nie sú prekročené. Príjmová časť rozpočtu sa ovplyvniť nedá – záleží od počtu platiacich členov.
5. Voľba inventarizačnej komisie. Inventarizáciu je potrebné vykonať ku dňu 31. 12. 2014. Návrh na členov inventarizačnej komisie: pp. Ján Uhrín, Stanislav Žákovič, Katarína Tothová
6. Rôzne.
- Dušan Janovič spolu s hospodárom Andrejom Píšom informovali o úhyne rýb a záchrane preživších rýb v časti Nitra – Krškany – Stará Nitra /pod mlynom/. Z dôvodu plánovaného zníženia vodnej hladiny - revízie a opráv VD Krškany sa ryby na tomto úseku začali dusiť. Bolo nutné vykonať odlov živých rýb a uhynuté ryby vyzbierať a odviesť do Kafilérie na likvidáciu. Hospodár Andrej Píš bol sklamaný z prístupu našich členov – neochota pomáhať pri mimoriadnej situácii. Zachránen é bolo cca 1.000 kg rýb, ostatné ryby, ktoré nebolo možné odloviť sa udržiavali pri živote pomocou aplikácie aktívneho kyslíka. Ďalšia mimoriadna situácia bola nahlásená na rieke Radošinka. Šetrením bolo zistené, že do vody vteká tmavá hustá tekutina – digestát – čo je odpad z bioplynovej stanice. Je pravdepodobné, že digestát spôsobil zalepenie žiabier rýb a tým k ich úhynu. Privolaní boli: Polícia, Inšpekcia ŽP, pracovníci SVP, konateľ Poľnohospodárskeho družstva, konateľ bioplynovej stanice, starosta obce. Vyšetrovateľ Polície zdokumentoval prípad,  odobral vzorky digestátu z pôdy, vzorky vody, uhynuté ryby. Všetky vzorky následne Polícia zašle na rozbor do Štátneho veterinárneho úradu v Dolnom Kubíne. Bolo podané trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, nakoľko priama škoda bola ichtiológom SRZ Ing. Martinom Farským vyčíslená na sumu 10.620,-€. Škoda je spoločná s MO SRZ Topoľčany, nakoľko z 20 km úseku rieky Radošinka Topoľčanom prislúcha 5 km a našej organizácii 15 km úsek. O výsledku vyšetrovania budeme priebežne informovať.
- hospodár Andrej Píš: V susednej organizácii SRZ MO Šurany na štrkovisku Tona bol potvrdený nebezpečný vírus – koi herpes vírus. Oznam o existencii KHV je zverejnený na stránke SRZ MO Šurany. Choroba sa prejavila už počas pretekov, ktoré uvedená organizácia usporiadala začiatkom mesiaca september úhynom rýb. Tento vírus je prenosný podberákom, prechovávacím vakom, vírus môže preniesť vodné vtáctvo. U kapra je v tomto prípade mortalita 80 – 100 %, ostatné ryby vírus iba prenášajú. Liečivo na tento druh vírusu neexistuje. Hospodár sa obáva, že naši členovia môžu tento koi herpes vírus preniesť do našich revírov, čo sa môže prejaviť v budúcom roku, keď sa voda oteplí nad 16˚C. Odporúča informovať našich členov na oznamovacej tabuli a na našej internetovej stránke.
- ryby od dodávateľa z Maďarska budú dodané21. 10. 2014. Predseda požiadal jednotlivých predsedov obvodov, aby oboznámili zarybňovacie komisie.
- Návrhy na doplnenie Miestneho rybárskeho poriadku platného od 1. 1. 2015:
-       k revíru OR Ľudovítová II a OR Malá Hangócka doplniť: Pri love rýb je potrebné použiť podložku pod rybu. Zákaz používania splietaných šnúr s výnimkou nadväzca.
-       k revíru VN Jelenec II doplniť: Zákaz parkovania motorových vozidiel vo vzdialenosti menej ako 5m od vodnej plochy. Nahadzovanie – súbežne s hrádzou.
-       všeobecné:  Pri love rýb doporučujeme používať podložku pod rybu.
-       Všeobecné: V záujme zachovania genofondu rýb v našich revíroch v zmysle Zákona o rybárstve č. 139/2002 Z.z. § 2 ods. 1 doporučujeme našim členom dodržať maximálnu lovnú mieru kapra rybničného 65 cm – neplatí pre rieku Nitra a rieku Radošina
-       Obvod I: Do VN Jelenec sa budú aplikovať baktérie
-       Obvod II: Bude potrebný mechanizmus JCB na úpravu cesta na 1 deň do sumy 300,-€ s DPH
-       Obvod III: Návrh na opravu cesty k OR Ľudovítová II. v sume do 1800,-€
-       Hospodár: žiada o opravu malého čerpadla na vodu.Slovenský rybársky zväz – mestská organizácia, Parkové nábrežie 29,  949 01  NITRA


Uznesenie č. 8 z riadneho zasadnutia Výboru SRZ MsO Nitra
konaného dňa 29. 9. 2014

a/ Výbor schválil, aby sa Katarína Tothová zúčastnila školenia k Zákonu o ochrane osobných údajov /cena za školenie 49,-€/
T: 17. 10. 2014                                                      Z: Tothová

b/ Výbor schválil zloženie inventarizačnej komisie: pp. Ján Uhrín, Stanislav Žákovič, Katarína Tothová a vykonanie inventarizávie
T: ku dňu 31. 12. 2014                                          Z: Uhrín, Žákovič, Tothová

c/ Výbor schválil doplnenie do Miestneho rybárskeho poriadku platného od 1. 1. 2015:
-       k revíru OR Ľudovítová II a OR Malá Hangócka doplniť: Pri love rýb je potrebné použiť podložku pod rybu. Zákaz používania splietaných šnúr s výnimkou nadväzca.
-       k revíru VN Jelenec II doplniť: Zákaz parkovania motorových vozidiel vo vzdialenosti menej ako 5m od vodnej plochy. Nahadzovanie – súbežne s hrádzou.
-       všeobecné:  Pri love rýb doporučujeme používať podložku pod rybu. V záujme zachovania genofondu rýb v našich revíroch v zmysle Zákona o rybárstve č. 139/2002 Z.z. § 2 ods. 1 doporučujeme našim členom dodržať maximálnu lovnú mieru kapra rybničného 65 cm – neplatí pre rieku Nitra a rieku Radošina.
T: od 1. 1. 2015                                            Z: Píš, Janovič, Tothová

d/ Výbor schválil mechanizmus JCB na úpravu cesty pri štrkovisku Branč – Ivánka v sume      do 300,-€
T: 10/2014                                                   Z: Kóša

e/ Výbor schválil rekonštrukciu prístupovej cesty k OR Ľudovítová II v sume do 1.800,-€
T: 10/2014 v prípade priaznivého počasia    Z: Obvod č. III.

f/ výbor schválil pretesnenie čerpadla na vodu
T: ihneď                                                        Z: Janovič

     Katarína Tothová                                                       Dušan Janovič
        Tajomník                                                                    Predseda

Posledná úprava: 20.Sep.2023 01:09:24
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk