Počasie Nitra tu
 
 
Pripravujeme


PROMO VIDEO

Zápisnica č.7/2014

SRZ MsO Nitra, Parkové nábrežie 29, 949 01  NITRA
Zápisnica č. 7/2014 z riadneho zasadnutia Výboru SRZ MsO Nitra

zo dňa 2. 9. 2014

Prítomní: pp. Dušan Janovič, Katarína Tothová, Andrej Píš, Marek Andraško, Vladimír Kóša, Štefan Benedik, Ján Uhrín, Vladimír Hupka, Imrich Čaládi, Stanislav Žákovič, Marián Plevka
Ospravedlnený: p. Milan Zelovič
Kontrolná komisia: pp. Branislav Bojda, Juraj Šumichrast, Martin Nemky

Program:
1. Otvorenie
2. Došlá pošta
3. Kontrola plnenia uznesenia

4. Správa KK
5. Schválenie jesenného zarybnenia a uskutočnenie výlovov našich chovných nádrží
6. Rôzne
7. Záver

1. Zasadnutie Výboru zahájil predseda MsO Dušan Janovič, privítal prítomných. Predniesol program zasadnutia, ktorý prítomní schválili.
2.  Došlou poštou informovala Katarína Tothová:

- Kooperatíva – poistná zmluva na poistenie majetku MsO
- Kooperatíva – poistná zmluva – prívesný vozík
- SVP – povolenie na vypustenie chovných revírov
- SRZ RADA – Žiadosť o poskytnutie vozidiel zo strediska Malé Zálužie
- Vestník – Evidencia členskej základne /Odoslaný list, že nie je možné poskytnúť databázu našich členov z dôvodu, že nemáme súhlas našich členov poskytnúť osobné údaje tretím osobám v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.
Návrh cien povolení na rok 2015: Podľa variantu č. 1 by bolo povolenie na rybolov o 6,-€ vyššie oproti roku 2014, podľa variantu č. 2 by bolo povolenie vyššie o 2,-€. Keďže sme mali na výber iba z týchto dvoch variantov, napísali sme námietku voči variantu č. 1
- Nová internetová stránka
- SPU Kolíňany – ponuka násadových rýb
- Žiadosť o prijatie za člena RS – p. Repka
- Žiadosť oprijatie za člena RS – p. Šebeňa / nečlen SRZ/
- Obec Čechynce – súhlasné stanovisko k napusteniu vody do OR Staré Čechynce.
3. Kontrola plnenia uznesenia:
- splnené: a/ b/ c/ e/ f/ MZa/ MZb/ MZc
- plní sa: d/
4. Správu KK zo dňa 28. 8. 2014 za 1. polrok 2014  predniesol predseda KK p. Branislav Bojda. Výbor berie správu na vedomie. KK v návrhu opatrení doporučila Výboru zriadiť škodovú komisiu. Drobné nedostatky zistené kontrolnou komisiou boli odstránené.
5. Schválenie jesenného zarybnenia a uskutočnenie výlovov našich chovných revírov.
Požiadali sme SVP o povolenie vypustenia VN Cabaj a VN Čápor v termínoch zosúladených s poskytnutím automobilov s prepravnými nádobami na ryby zo strediska Malé Zálužie, a to: VN Čápor 18. 10. 2014 a VN Cabaj 26. 10. 2014. Predpokladané zarybnenie min. 13 ton, z toho 8 ton z našej produkcie. Každý revír bude zarybnený z nášho chovu a tiež zakúpenou rybou. Je potrebné obnoviť populáciu lieňa, hospodár doporučuje zakúpenie 200 kg lieňa rôznej veľkosti, rovnako aj 200 kg zubáča 1-ročného. Dodávateľ je vybraný z 5 cenových ponúk. Hodnotenie – cena, kvalita, forma rýb, množstvo a váhová kategória. Dopručuje, v sočasnej dobe nemeniť dodávateľa. Hospodár ďalej navrhuje z dôvodu zatraktívnenia lovu rýb na OR Ľudovítová II zakúpenie 10 kusov kapra nad 10 kg.
6. Rôzne
- Poistenie majetku – návrh zmluvy od poisťovne Kooperatíva je o 120,-€ nižší ako od doterajšej poisťovne /z 298,85 na novú sumu poistného 132,66 €/
- Ponuka sponzora – sponzorovať krúžok detí – technická podpora. Je potrebné zabezpečiť niekoho, kto by bol ochotný tento krúžok viesť.
- Z dôvodu zavedenia centrálnej evidencie členskej základne je potrebné, aby sme dodržali Zákon o ochrane osobných údajov – z čoho vyplýva, že naši členovia svojim podpisom potvrdia súhlas so spracovaním ich osobných údajov a v prípade centrálnej evidencie členskej základne aj tretím osobám v zmysle uvedeného zákona.
- Žiadosť o prijatie za člena RS – p. Repka postúpená vedúcemu RS – v prípade potreby bude vyslaný na školenie
- Žiadosť o prijatie za člena RS – p. Šebeňa – žiadosť zamietnutá z dôvodu, že žiadateľ nespĺňa podmienku členstva vo zväze
- Štrkovisko Čechynce – do vody sú spadnuté topole, bude potrebné ich vytiahnuť na breh.
- Štrkovisko Branč – Ivánka – naváža sa stavebná suť, po navezení sa budú cesty okolo štrkoviska opravovať
- Prístupová cesta k OR Ľudovítová II je v zlom stave, je potrebné ju opraviť, jamy vyrovnať šotolinou. P. Čaládi sa ohlási u starostu obce Ľudovítová a dojedná podrobnosti.
- Na OR Ľudovítová II sa budú konať preteky schválené členskou schôdzou Extrem carp, je potrebné dokúpiť 1 kus vážiaci vak, obvod žiada o odvezenie smetí na zberný dvor.
- Vykonáva sa oprava Nisanu Navara – oéprava perovania. Hospodár navrhuje brigádu stráženie chovného revíru VN Cabaj od 15. 9. 2014
- Od sponzora sme dostali kovový regál – už je zložený v garáži.
- Doteraz nie je splnené uznesenie – prispôsovenie prírub vypúšťacích rukávov, do výlovu je potrebné uznesenie splniť.
- Dňa 6. 8. 14 bol zistený prasknutý strom pri RD. Mestské služby zabezpečili vypílenie prasknutého stromu a opílenie suchých haluzín.
- p. Šumichrast – člen KK predniesol pripomienky k propozíciám na preteky, uviedol že je potrebné propozície rozpísať podrobnejšie a zrozumitelnejšie.
Slovenský rybársky zväz – mestská organizácia, Parkové nábrežie 29,  949 01  NITRA


Uznesenie č. 7 z riadneho zasadnutia Výboru SRZ MsO Nitra

konaného dňa 2. 9. 2014

a/ Výbor schválil, že zloženie škodovej komisie je totožné so zložením Výboru
T: trvalý                                        Z: Výbor MsO SRZ Nitra

b/ Výbor berie na vedomie správu kontrolnej komisie vcelku

c/ Výbor schválil termíny výlovov: VN Čápor 18. 10. 2014 a VN Cabaj 26. 10. 2014                /účasť iba nahlásených brigádnikov/
   T: 18. 10. 2014  a 26. 10. 2014                        Z: Tothová

d/ Výbor schválil minimálne zarybnenie z dovozu: 5.000 kg kapra K3 – o množstve rozhodne hlavný hospodár po výlove VN Čápor, zubáč 1-ročný – 200 kg,      lieň 1 – 3 ročný mix – 200 kg od doterajšieho dodávateľa.
T: 10/2014                                                          Z: Píš

e/ Výbor schválil nákup 10 kusov kapra nad 10 kg do revíru OR Ľudovítová II – revír bez možnosti privlastnenia si úlovku
T: podľa možnosi dodávateľa                            Z: Píš

f/ Výbor schválil uzatvorenie zmluvy s poisťovňou Kooperatíva na poistenie majetku organizácie
T: ihneď                                                           Z: Janovič, Tothová

g/ Výbor schválil znenie súhlasu so spracovaním osobných údajov našich členov
T: ihneď                                                          Z: Tothová

h/ Výbor neschválil Žiadosť o prijatie za člena RS p. Šebeňu z dôvodu, že nespĺňa podmienku členstva vo zväze

i/ Výbor berie na vedomie Žiadosť p. Repku za člena RS

j/ Výbor schválil opravu cesty k OR Ľudovítová II - v nevyhnutnej miere
T: ihneď                                                        Z: Obvod č. III

k/ Výbor schválil zakúpenie vážiaceho vaku
T: ihneď                                                       Z: Žákovič

l/ Výbor schválil výmenu listových per na služobnom vozidle v sume cca 500,-€
T: ihneď                                                        Z: Janovič

Posledná úprava: 20.Sep.2023 01:09:24
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk