Počasie Nitra tu
 
 
Pripravujeme


PROMO VIDEO

Zápisnica č.1/MZ/2014

Zápisnica č. 1/MZ/2014 z mimoriadneho zasadnutia Výboru SRZ MsO Nitra
zo dňa 7. 7. 2014

Prítomní: pp. Dušan Janovič, Katarína Tothová, Milan Zelovič, Andrej Píš, Marek Andraško, Vladimír Kóša, Štefan Benedik, Ján Uhrín, Vladimír Hupka, Stanislav Žákovič, Marián Plevka
Ospravedlnení: pp. Imrich Čaládi
Kontrolná komisia: pp. Branislav Bojda, Juraj Šumichrast, Svätoslav Hluchý, Jaroslav Kahala, Martin Nemky

Program:
1. Otvorenie
2. Došlá pošta
3. Návrh na opravu služobného vozidla Nisan Navara
4. Vyjadrenie predsedu KK
5. Rôzne
6. Záver

1.      Zasadnutie Výboru zahájil predseda MsO Dušan Janovič, privítal prítomných. Predniesol program zasadnutia, ktorý prítomní schválili.
2.      Došlou poštou informovala Katarína Tothová:
-       Faktúra za baktérie v sume 872,25 €
-       ZSE – zálohová faktúra
-       Stanovisko k návrhu územného plánu obce Ľudovítová
-       Žiadosť o napúšťanie vody do OR Staré Čechynce
-       Mestské služby – súhlas s parkovaním počas pretekov LRU-P
-       Okresný úrad – Žiadosť o vymenovanie dvoch členov RS
-       Vestník Rady SRZ Žilina
3.      Obvod č. 3 dáva návrh na opravu služobného vozidla Nisan Navara. Obvod trvá na oprave turba – po konzultácii s automechanikom. Cenová ponuka je 650,- a 590,- € s DPH.
4.      Predseda KK Branislav Bojda uviedol, že si vypočul nahrávky zo zasadnutí Výboru 5/2014 a 6/2014. Nakoľko sa nemohol zúčastniť júnového zasadnutia Výboru, trval na tom aby sa doriešili rozpory ohľadom dokúpenia rýb do chovného revíru Čápor a opravy prístupovej cesty pri VN Jelenec II.
5.      Rôzne
-       Dušan Janovič informoval, že v Mestskom parku sa prepadla pôda, vytvoril sa kráter, ktorý zaliala voda. Situáciu riešilo Mesto Nitra a SVP. Osobne bol na jednaní s Ing. Jakubčinom – ohľadom priepustnosti nápustného kanála do sústavy Veľká a Malá Hangócka a možnosti sprevádzkovania fontány na OR Veľká Hangócka. Čo sa týka opravy Fiatu Ducato – chladičové hadice a chladič sú objednané, na oprave sa pracuje.
-       Milan Zelovič – v Čechynciach spadol do vody topoľ, je potrebné zistiť ako by sa mohol strom odstrániť, bude potrebné použiť ťažký mechanizmus
-       SRZ Rada Žilina nám ukladá poskytnúť osobné údaje našich členov, ktoré sú potrebné na zavedenie Centrálnej evidencie členskej základne do 31. 8. 2014.
-       XI. Snem SRZ sa bude konať 29. 11. 2014 v Grand hoteli v Hornom Smokovci
-       Rada SRZ nám zašle návrh nového cenníka povolení na rybolov na rok 2015
-       Milan Zelovič dal návrh, aby nákup 400 kg kapra K2 do VN Čápor Výbor dodatočne schválil a uhradená suma bola vrátená dvom štatutárnym zástupcom, ktorí na seba prevzali zodpovednosť.
-       Dušan Janovič dal návrh, aby Výbor dodatočne schválil opravu a úpravu cesty pri VN Jelenec II.
6.      Záver
Predseda Dušan Janovič ukončil zasadnutie a poďakoval za účasť na zasadnutí.
Uznesenie č. 1 z mimoriadneho zasadnutia Výboru SRZ MsO Nitra
konaného dňa 7. 7. 2014

a/ Výbor schválil opravu turba na služobnom motorovom vozidle Nisan Navara v sume 590,- €
Z: Janovič                                                                   T: 7/2014

b/ výbor schválil nákup kapra K2 – 400 kg ako dorybnenie chovného revíru Čápor, z čoho vyplýva, aby bola fefundácia faktúry dvomi štatutármi vyrovnaná.
Z: Janovič, Tothová                                                    T: ihneď

c/ výbor schválil úhradu faktúry za opravu a úpravu cesty pri VN Jelenec nad rámec schváleného rozpočtu
Z: Tothová                                                                 T: ihneď

Posledná úprava: 20.Sep.2023 01:09:24
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk