Počasie Nitra tu
 
 
Pripravujeme


PROMO VIDEO

Zápisnica č. 4/2014


Zápisnica č. 4/2014

z riadneho zasadnutia Výboru SRZ MsO Nitra
zo dňa 28. 4. 2014

 
Prítomní: pp. Dušan Janovič, Katarína Tothová, Milan Zelovič, Andrej Píš, Marek Andraško, Vladimír Kóša, Stanislav Žákovič,  Štefan Benedik, Ján Uhrín
Ospravedlnený: pp. Vladimír Hupka, Imrich Čaládi

Kontrolná komisia: pp. Branislav Bojda, Svätoslav Hluchý, Jaroslav Kahala, Martin Nemky,    Juraj Šumichrast

Program:
1. Otvorenie
2. Došlá pošta
3. Kontrola plnenia uznesenia
4. Voľba predsedníctva
5. Čerpanie rozpočtu za 1. štvrťrok 2014
6. Rôzne
7. Záver

1. Zasadnutie Výboru zahájil predseda MsO Dušan Janovič, privítal prítomných. Predniesol program zasadnutia, ktorý prítomní schválili.

2. Došlou poštou informovala Katarína Tothová :
    Slovryb Príbovce – pozvánka na valné zhromaždenie akcionárov
    SRZ RADA Žilina – Oznámenie o usporiadaní pretekov LRU-P na rieke Nitra – liga juniorov LRU-P v dňoch 30. - 31. 8. 2014 – poverenie na usporiadanie týchto pretekov
    Ponuka na kamerový systém – Výbor berie na vedomie
    SPU Nitra – ponuka kongresového centra na prenájom priestorov
    Slovenská rybárska agentúra – pozvánka na rybárske preteky pre delegátov na Snem SRZ – Výbor berie na vedomie
    SRZ RADA Žilina – Vestník Apríl 2014

3. Predseda Dušan Janovič  vykonal kontrolu plnenia uznesenia:
splnené: a/ b/ c/ d/ e/ f/ g/ h/ i/ j/

4. Voľba predsedníctva
      Výbor schválil počet členov predsedníctva v zložení: predseda, podpredseda, tajomník, hospodár, vedúci RS, predseda obvodu II., predseda obvodu III.

5. Čerpanie rozpočtu za 1. štvrťrok 2014 predniesla účtovníčka Katarína Tothová s konštatovaním, že príjmová časť rozpočtu k 31. 3. 2014 nie je zatiaľ naplnená, ale predaj povolení prebieha aj v mesiacoch apríl a máj a takisto  prijímanie nových členov. Vo výdavkovej časti nie je prekročená žiadna rozpočtovaná položka.

6. Rôzne
    Hospodár Andrej Píš informoval o jarnom zarybnení lovných a chovných revírov. Ryba bola v dobrom zdravotnom a kondičnom stave. Bolo vykonaných 5 kontrolných odlovov na zistenie zdravotného stavu rýb v lovných revíroch. Pri týchto odlovoch bolo ulovených 170 kusov kapra a 80 kusov sprievodných druhov rýb. 95% bolo v dobrom zdravotnom stave. Ryby vo VN Jelenec boli zdravotne najhoršie – aplikované bolo medikované krmivo.
           Od 14. 4. 2014 bol zaznamenaný úhyn rýb na chovnom revíre VN Čápor. Úhyn má stúpajúcu           tendenciu. Úhyn bol ohlásený na Inšpekciu Životného prostredia a Štátna veterinárna správa a bolo podané trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Uhynuté ryby sú  pravidelne odvážané do firmy N-Adova /Kafiléria/ na likvidáciu kadáverov. Namerané hladiny kyslíka a Ph sú v normále. Úhyn rýb pravdepodobne zapríčinil spad postrekov poľnohospodárskych plodín. Ryby javili známky otravy. Z našej strany  aj zo strany polície boli odobraté vzorky na chemický rozbor vody.
    Vedúci RS Marek Andraško informoval o konaní aktívu členov RS. Navrhol výboru zníženie počtu členov RS z finančných dôvodov z 37 členov na 25 členov. Navrhuje Výboru, aby bol zastavený výkon činnosti RS 12 členom RS. Žiada Výbor, aby boli do rozpočtu zahrnuté položky: zakúpenie 2 kusov termo kamier, 4 kusy ďalekohľadov, jednotné oblečenie pre členov RS pre účely kontroly a reprezentovanie organizácie pri výkone kontroly.
    Predseda Dušan Janovič po jednaní s dodávateľom baktérií na zlepšenie kvality vody v našich revíroch navrhol pokračovanie v aplikácii baktérií na revíroch OR Koniarovce – 6 kg, OR Ľudovítová IV – 6 kg, nová aplikácia: VN Jelenec – 10 kg, štrkovisko Čechynce – 6 kg. Uvedené množstvá sú na rok 2014
    Obvod  I – Marián Plevka – informoval o oprave a úprave prístupovej cesty k VN Jelenec II. Brigáda sa uskutočnila na VN Jelenec II, OR Veľká Hangócka a OR Malá Hangócka. V okolí VN Jelenec boli vysadené nové stromčeky. Na revíroch bolo v priebehu mesiaca aplikované medikované krmivo a vody boli vydezinfikované chlórovým vápnom.
    Obvod  II – Vladimír Kóša – Prvá brigáda sa uskutočnila na štrkovisku Branč – Ivánka, kde bolo vyzbieraných 86 vriec komunálneho odpadu. Pri druhej brigáde na tomto štrkovisku bolo vyzbieraných 80 vriec komunálneho dopadu, zároveň boli brigádnici vyzbierať odpad na štrkovisku Čechynce a pri rieke Nitra. Od revíru Stará Nitra bola odvezené polovica ložnej plochy dodávky káblov. Plánuje sa ešte jedna brigáda. Sú zabezpečené stĺpy na vybudovanie lávky pre peších. Drvenie haluzín pokračuje so sklzom z dôvodu poruchy drvičky. Pán Luka doteraz neodstránil unimo bunku z nášho pozemku na štrkovisku Branč – Ivánka
    Obvod  III – Stanislav Žákovič – Doteraz uskutočnili 11 brigád na všetkých ramenách, ktoré sa vyčistili od náletových drevín, od odpadkov, upravila sa cesta pri OR Ľudovítová IV a Ľudovítová II. Uskutočnila sa schôdza obvodu. Preteky na OR Ľudovítová II a IV sú pripravené
    Podpredseda – Milan Zelovič – upozornil, že je potrebné osadiť tabule na revír OR  Malý Cetín – Cítenka a OR Staré Čechynce, nakoľko rybárske právo máme pridelené aj na týchto revíroch. Osadené tabule je potrebné odfotografovať.
5.    Predseda Dušan Janovič poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie Výboru


 
Uznesenie č. 4/2014
z riadneho zasadnutia Výboru zo dňa 28. 4. 2014


a/ Výbor schválil zloženie predsedníctva: Dušan Janovič – predseda, Milan Zelovič – podpredseda, Katarína Tothová – tajomník, Andrej Píš – hospodár, Marek Andraško – vedúci RS, Vladimír Kóša – predseda obvodu č. II, Imrich Čaládi – predseda obvodu č. 3
b/ Výbor  schválil zníženie počtu členov Rybárskej stráže z 37 členov na 25 členov z finančných dôvodov ako aj z dôvodu zníženia výmery vodnej plochy /Veľký Cetín + Kocka/
c/ Výbor navrhuje na zníženie počtu členov rybárskej stráže o týchto členov: pp. Ivan Minárčiny,  Peter Kmeť, Milan Borovský, František Rondoš, Zoltán Porubský, Ladislav Porubský, Peter Harmat, Jaroslav Hunka, Milan Herceg, Marián Kreškóci, Pavol Blaško, Marián Mazurkovič
d/ Výbor schválil preteky funkcionárov, hostí a sponzorov na OR Ľudovítová II so štartovným 10,-€. Výbor sa vzdal nároku na vecné ceny. Štartovné bude použité na zníženie škody spôsobenej úhynom rýb.
e/  Výbor schválil aplikáciu baktérií: OR Koniarovce, OR Ľudovítová IV, VN Jelenec, štrkovisko Čechynce
 

Posledná úprava: 20.Sep.2023 01:09:24
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk