Počasie Nitra tu
 
 
Pripravujeme


PROMO VIDEO





Zápisnica č. 2/2014


Zápisnica č. 2/2014
z riadneho zasadnutia Výboru SRZ MsO Nitra
zo dňa 28. 2. 2014


Prítomní: pp. Dušan Janovič, Katarína Tothová, Milan Zelovič, Marek Andraško, Zoltán Porubský, Imrich Čaládi, Stanislav Žákovič, Miroslav Bečka, Vladimír Hupka, Štefan Benedik
Ospravedlnený: p. Peter Kmeť
Kontrolná komisia: pp. Branislav Bojda, Tanasis Charizopulos, Jozef Škrobánek, Pavel Hervay, Svätoslav Hluchý

Program:
1. Otvorenie
2. Došlá pošta
3.Výročná správa Výboru, čerpanie rozpočtu za rok 2013, Plán hlavných úloh na rok 2014, správa hospodára za rok 2013
4. Rôzne
5. Záver

1. Zasadnutie Výboru zahájil predseda MsO Dušan Janovič, privítal prítomných. Predniesol program zasadnutia, ktorý prítomní schválili.

2. Došlou poštou informovala Katarína Tothová :
– Oznámenie SVP o zníženie hladiny rieky Nitra na rok 2014
– Žiadosť o vydanie povolenia pp. Poliak, Komárňanský
– Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov za povolenie a členské z dôvodu úmrtia nášho člena

3. Predseda Dušan Janovič  vykonal kontrolu plnenia uznesenia:
splnené: e/ f/ g/ i/ j/ k/ l/ m/
plní sa : a/ b/ c/ d/ h

4. K. Tothová predniesla Výročnú správu Výboru SRZ MsO Nitra, Čerpanie rozpočtu za rok 2013, Plán hlavných úloh na rok 2014, Správu hospodára za rok 2013

5. Rôzne.
– Dušan Janovič zveril zakúpenú termovíznu kameru vedúcemu RS Marekovi Andraškovi
– Obvod I – brigády sa budú konať v dobe všeobecného zákazu lovu na revíroch
– Obvod II – brigády plánujú po Mestskej konferencii. Kontroly sa vykonávajú priebežne. Predseda obvodu požiadal o zabezpečenie betónových stĺpov na vybudovanie lávky pre peších.
– Obvod III – Na OR Koniarovce sa konali už tri brigády nakoľko na uvedenom ramene boli neznámym páchateľom podpálené stromy a bolo nutné ich zlikvidovať. Pokračovať v brigádach budú aj na ostatných revíroch obvodu. Plánujú dokončiť zábradlie na mostík cez spojovací kanál pri OR Ľudovítová II., plánujú dosypať kameňom cestu k OR Ľudovítová I, na OR Ľudovítová IV dosypať rozjazdenú cestu od stavidla – vnútornú stranu, aby naši členovia nejazdili autami po poľnohospodárskej pôde. Opravili dvere po vlámaní do rybárskeho domčeka na OR Ľudovítová II. Navrhuje MP zdarma pre pp. Barbirík Štefan a Berec Jozef. Žiada o odvoz smetí po brigádach. Žiada zapožičanie motorových píl z ostatných obvodov.
– Dušan Janovič – máme predbežný súhlas od SVP na vybudovanie provizórnej panelovej cesty k OR Koniarovce s podmienkou osadenia betónových stĺpikov vedľa panelov – každé 2 metre – od hrádze. Betónové stĺpy dostaneme od nášho člena bezodplatne spolu s ich prepravou na miesto, potrební budú 4 brigádnici na nakladanie a vykladanie stĺpikov. Od Nitrianskej galérie sme dostali bezodplatne stoličky 36 kusov
– hospodár – informoval, že vodáreň pri Čáporskom rybníku je na prenájom za 150,-€ na rok
5. Predseda Dušan Janovič poďakoval všetkým za vykonanú prácu počas celého volebného obdobia a zaželal všetkým veľa zdravia, šťastia a úspechov do ďalšieho obdobia.



Uznesenie č. 2/2014
z riadneho zasadnutia Výboru
zo dňa 28. 2. 2014

 

a/ Výbor schválil vrátenie finančných prostriedkov za povolenie na rybolov a členské p. Fialovej z dôvodu úmrtia jej manžela – nášho člena
b/ Výbor jednotlivo schválil na prednesenie na MK: Výročnú správu Výboru za rok 2013, Čerpanie rozpočtu za rok 2013, Plán hlavných úloh na rok 2014, Správu hospodára za rok 2013
c/ Výbor schválil zakúpenie kameňa + doprava v sume 1100 €
d/ Výbor schválil MP pre pp. Barbirík Štefan, Berec Jozef
 

Posledná úprava: 20.Sep.2023 01:09:24
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk