Počasie Nitra tu
 
 
Pripravujeme


PROMO VIDEO

Uznesenie z Členskej schôdze

U Z N E S E N I E
Z Členskej schôdze SRZ MsO Nitra, konanej v Nitre
Dňa 6. 4. 2019 v zasadačke MsÚ Nitra

 
 
     Členská schôdza Slovenského rybárskeho zväzu Mestskej organizácie v Nitre z predložených správ predsedu, hlavného hospodára, účtovníčky, predsedu Kontrolnej komisie a diskusných príspevkov konštatuje, že činnosť a uložené úlohy kladené na Výbor SRZ MsO Nitra boli v prevažnej miere splnené.
 
     Pre samotné skvalitnenie práce a plnenie úloh na rok 2019 na úseku výchovnom, spoločenskom a hospodárskom prijíma Členská schôdza nasledovné uznesenie:
 
S C H V A Ľ U J E
 

 1. Správu o činnosti Výboru SRZ MsO Nitra a Plán hlavných úloh SRZ MsO Nitra na rok 2019
 2. Čerpanie rozpočtu za rok 2018
 3. Rozpočet SRZ MsO Nitra na rok 2019
 4. Rybárske preteky pre členov SRZ:
 • Detské rybárske preteky na OR Veľká Hangócka 1. 5. 2019
 • Zvláštne preteky – Memoriál Milana Orlíka na OR Ľudovítová II – 3. – 5. 5. 2019
 • Zvláštne preteky – Memoriál Jozefa Teplanského na OR Ľudovítová II – 27. – 29. 9. 2019
 • Zvláštne preteky – Letný pretek na OR Ľudovítová II – 25. 28. 7. 2019
 • Zvláštne preteky – Nitriansky kapor na štrkovisku Branč – Ivánka – 4. – 5. 5. 2019
 • Preteky funkcionárov a sponzorov na OR Ľudovítová II – 8. 5. 2019
 • Zvláštne preteky – postupový pretek na OR Ľudovítová II 17. – 19. 5. 2019
 • Preteky Senior cup na OR Veľká Hangócka – 9. 5. 2019
 • Preteky PSA na OR Ľudovítová II – 1. 5. 2019
 • Preteky obyčajné na štrkovisku Branč – Ivánka – 11. 5. 2019
 1. Detský letný tábor na VN Jelenec II v termínoch 7. 7. – 13. 7. 2019 a 14. 7. – 20. 7. 2019 – zabezpečenie vyznačenia časti revíru.
 2. Správu návrhovej komisie ako celok – Uznesenie z ČS
 3. Správu Kontrolnej komisie za rok 2018
 4. Zavedenie najväčšej lovnej miery kapra rybničného – 60 cm – od 1. 1. 2020
 5. Zavedenie najväčšej lovnej miery zubáča veľkoústeho – 65 cm – od 1. 1. 2020
 6. Zavedenie najväčšej lovnej miery lieňa sliznatého – 40 cm – od 1. 1. 2020
 7. Zvýšenie najmenšej lovnej miery kapra rybničného – 45 cm – od 1. 1. 2020
 8. Vybudovanie premostenia pre peších na štrkovisku Branč – Ivánka /strana od štrkoviska Veľký Cetín/  - termín: do konca roku 2019
 9. Každému členovi môže byť v kalendárnom roku vydané iba jedno povolenie na rybolov.
 10. Členská schôdza schválila, že organizácia na revíroch SRZ MsO Nitra nepožiada o výnimku na lov rýb pod ľadom.
 11. Členská schôdza schválila, že organizácia na revíroch SRZ MsO Nitra nepožiada o výnimku na lov rýb z rybárskeho člna vrátane zavážania a zanášania návnad a nástrah  a používať zavážaciu loďku v rybárskych revíroch s výmerou menšou ako 10 ha okrem vodných útvarov trvalo tečúcich povrchových vôd.
 
B E R I E   N A V E D O M I E
 
 1. Správu o hospodárení SRZ MsO Nitra za rok 2018
 2. Správu hlavného hospodára SRZ MsO Nitra za rok 2018
 3. Správu Disciplinárnej komisie pri SRZ MsO Nitra za rok 2018
 4. Uznesenie z ČS zo dňa 7. 4. 2018
 5. Správu mandátovej komisie zo dňa 6. 4. 2019 – 130 prítomných členov SRZ MsO Nitra /+ hosť – Ing. Ľubomír Stanko, delegát Rady SRZ Žilina/

 
 

Posledná úprava: 20.Sep.2023 01:09:24
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk