Počasie Nitra tu
 
 
Pripravujeme


PROMO VIDEO

Zápisnica č.10/2015

SRZ MsO Nitra, Parkové nábrežie 29, 949 01 Nitra

Zápisnica č. 10/2015  zo dňa 23. 11. 2015 

z riadneho zasadnutia Výboru SRZ MsO Nitra

Prítomní: pp. Dušan Janovič, Katarína Tothová, Andrej Píš, Imrich Čaládi, Stanislav Žákovič, Vladimír 

Kóša, Vladimír Hupka, Štefan Benedik

Ospravedlnení: pp. Marián Plevka, Ján Uhrín

KK:  pp. Branislav Bojda, Juraj Šumichrast

Program:

1. Otvorenie

2. Došlá pošta

3. Kontrola plnenia uznesenia

4. Doplnenie členov predsedníctva

5. Odmeny za rok 2015

6. Inventarizácia

7. Rôzne

8. Záver

1. Zasadnutie Výboru zahájil predseda Dušan Janovič, predniesol program zasadnutia, ktorý 

prítomní schválili.

2. Došlou poštou informovala Katarína Tothová:

- SRZ RADA Žilina – ponuka stolných a nástenných kalendárov – Výbor berie na vedomie

- Prihláška za nového člena – p. M. Kocifaj – Výbor berie na vedomie

- Žiadosť o prestup – p. J. Németh

- Žiadosť o vydanie celoročného hosťovacieho povolenia – p. M. Mastihuba

- KOI rybársky klub nepočujúcich žiada o poskytnutie revíru VN Jelenec II na uskutočnenie 

- Odstúpenie z funkcie člena KK – p. Jaroslav Kahala – odo dňa 23. 11. 2015 z nasledovných 

pretekov nepočujúcich z celého Slovenska a Maďarska.

Nakoľko naša organizácia nemá schválené vydávanie hosťovacích povolení pre nečlenov, 

nemôžeme povoliť lov rýb na našom lovnom revíre. Výbor doporučuje pre tento účel 

požiadať niektorý zo súkromných revírov.

dôvodov: Udalosti, ktoré sa odohrali v priebehu mesiacov september, október 

a začiatkom novembra v našej organizácii pripomínajú jeden veľký cirkus niektorých 

členov Výboru. Uvádza, že začali útoky na jeho osobu a to len z toho dôvodu, že háji 

záujmy členov našej organizácie. Z uvedených dôvodov nie je ochotný sa podieľať na 

tejto nečestnej akcii niektorých členov Výboru a končí svoju činnosť v KK.

Výbor berie na vedomie.

boli vysadené do rieky Nitra /prídel z Rady SRZ Žilina/.

- Dňa 29. 10. 2015 bol p. V. Hupka prebrať 500 kg kapra K2 zo strediska Malé Zálužie. Ryby 

- Dňa 6. 11. 2015 bol dodaný Kapor výber+ do revíru Ľudovítová II /161 kg = 15 kusov/

- Dňa 24. 11. 2015 bol dodaný kapor výber+ do revíru Ľudovítová II /125 kg = 11 kusov/

- KoBio – faktúra za aplikáciu baktérií

- SVP Nitra – Faktúra za čistenie lovnej a sedimentačnej jamy – chovný revír Cabaj

3. Kontrolu plnenia uznesenia uskutočnila Katarína Tothová: 

- Splnené: a/ b/ c/ d/

4. Doplnenie člena predsedníctva

V zmysle Stanov SRZ sú členovia predsedníctva: predseda, podpredseda, tajomník, hospodár 

a prdsedovia obvodov. Nakoľko je podpredseda a hospodár jedna osoba, je potrebné doplniť 

jedného člena. Členovia Výboru navrhli p. S. Žákoviča. Výbor hlasovaním zvolil p. S. Žákoviča 

za člena predsedníctva.

5. Inventarizácia

Ku dňu 31. 12. 2015 je potrebné vykonať inventarizáciu pokladne a majetku organizácie. 

Predseda navrhol zloženie inventarizačnej komisie: pp. Žákovič, Žitný a Tothová 

6. Odmeny za rok 2015

Vzhľadom k mesačnej nefunkčnosti organizácie, meškáme s potrebnými pracovnými úkonmi 

a preto návrh odmien dorieši predsedníctvo a navrhne výboru na schválenie na posledné 

zasadnutie Výboru.

7. Rôzne

- Andrej Píš: Vrátil sa k situácii, ktorá sa odohrala nedávno, a to výpoveď K. Tothovej: 

Niektorí si mysleli, že je to jednoduché, ako sa všetko hravo zvládne, nakoniec zistili, že to 

vôbec nie je jednoduché. Miesto bolo navrhnuté x ľuďom, no nikto z nich si na tú robotu 

netrúfol. Plat nebol valorizovaný 5 rokov a k niečomu takému by sme mali pristúpiť. 

Agenda, ktorá sa tu vykonáva je jedna veľká firma, je to chod celej organizácie. 

Navrhujem zvýšenie platu o 10 %, t.j. o 70,- EUR. Tri týždne tu vládol chaos, tu nikto 

nevedel, čo treba robiť a čo ako riešiť.

- K. Tothová  nedoporučila Výboru schváliť zvýšenie jej mzdy, to že sa vrátila, plat nerieši 

a znovu pripomenula, že je pripravená svoje pracovné miesto prepustiť prípadnému 

záujemcovi.

- D. Janovič navrhol, aby bol k. Tothovej schválený tzv. 13. plat za rok 2015 za práce 

vykonávané nad rámec jej pracovných povinností.

- Predsedovia obvodov predniesli svoje požiadavky, ktoré by mali byť zapracované do 

návrhu rozpočtu na rok 2016. Obvod I: Preteky detské a Senior cup, úprava prístupovej 

cesty. Obvod II: šindel na prístrešok, úprava cesty, odvoz odpadu. Obvod III: zakúpenie 

krovinorezu, preteky na OR Ľudovítová II na jar a na jeseň, navijak na vyťahovanie 

spadnutých stromov z vody. V. Hupka: nakoľko váhy na váženie rýb pri pretekoch sú 

väčšinou nefunkčné, požaduje zakúpenie nových. Hospodár navrhol zakúpenie 3 kusov 

čižiem neoprénových – prsačiek – nakoľko tieto majú vyššiu životnosť a 2 páry klasických 

gumových čižiem.

- K. Tothová: nakoľko sú zrušené zľavnené povolenia na rybolov – v našej organizácii 

vydávané v hodnote 30,- € - pre držiteľov ZŤP preukazu, najnižšia možná známka od 1. 1. 

2016 je v zmysle platného cenníka Rady SRZ v hodnote 33,-€, navrhuje preto, aby pre 

uvedenú skupinu členov boli objednané tieto povolenia.

- D. Janovič: na preberanie povolení na rybolov z roku 2015 od 2. 1. 2015 do 15. 1. 2015 

navrhuje p. F. Tótha. Za takto odpracovaných 98 hodín navrhuje vydanie zväzového 

povolenia na rybolov.

- A. Píš informoval o mimoriadnej situácii na OR Staré Čechynce. Z dôvodu veľkého spadu 

listov, zníženého obsahu kyslíka a premenlivého Ph vody bolo potrebné prevzdušňovanie 

vody aerátormi. Ryba sa zoskupuje na jednom mieste, revír sa bude monitorovať a podľa 

potreby prevzdušňovať.

- I. Čaládi navrhuje po inventarizácii odpredať Jawu 350 ako prebytočný majetok

- K. Tothová: Po vypočutí si zvukového záznamu z predchádzajúcej porady a z rečí rybárov 

si chcem vyjasniť s pomocným hospodárom p. Štefanom Benedikom záležitosť ohľ. 

dorybnenia po úhyne VN Čápora 400 kg kapra K2, ktorý verejne tvrdil, že rybu nikto 

nevidel a k rybníku neviedli stopy od auta. O dni a hodine dovozu násady bol pomocný 

hospodár p. Štefan Benedik informovaný osobne na rybárskom dome, rovnako aj hlavný 

hospodár A. Píš /ktorý objednané množstvo doporučil/, predseda KK – p. Branislav Bojda 

a predseda D. Janovič. Keďže dodávateľ ryby priviezol cez pracovný deň, vykládky sa 

z pracovných dôvodov nemohol zúčastniť predseda KK ani hlavný hospodár. Pomocný 

hospodár p. Štefan Benedik tvrdil, že v uvedenom čase bude kŕmiť ryby na dotknutej VN 

Čápor. Neskôr začal tvrdiť, že on čakal na VN Cabaj. Na moju otázku, či boli pri výlove VN 

Čápor vylovené ryby počítané a či počty sedeli, p. Štefan Benedik odpovedal, že počty rýb 

sedeli aj s dorybnením /rovnako toto potvrdil aj hlavný hospodár/. Na moju otázku, 

prečo svoje obvinenie nenapravil po výlove, odpovedal „tak“.

Konštatujem, že uvedené krivé obvinenie  bolo účelové na zdiskreditovanie mojej osoby 

a osoby predsedu. Ohovoriť niekoho je ľahké, náprava je ťažká.

Uznesenie č. 10/2015   z riadneho zasadnutia Výboru SRZ MsO Nitra zo dňa 23. 11. 2015 

a/ Výbor schválil prestup p. Németha do našej organizácie

T: r. 2016                                                          Z: Tothová

b/ Výbor schválil zakúpenie celoročného povolenia pre p. Mastihubu

T: r. 2016                                                          Z: Tothová

c/ Výbor neschvaľuje uskutočnenie pretekov KOI rybárskeho klubu nepočujúcich

T: r. 2016                                                          Z: Výbor MsO

d/ Výbor schválil p. Stanislava Žákoviča za člena predsedníctva

T: ihneď                                                            Z: Výbor MsO

e/ Výbor schválil inventarizačnú komisiu v zložení: pp. Stanislav Žákovič, Lukáš Žitný, 

Katarína Tothová s termínom vykonania inventarizácie ku dňu 31. 12. 2015

f/ Výbor schválil zvýšenie mzdy p. Kataríne Tothovej o 10 % od 1. 1. 2016

T: od 1. 1. 2016                                                Z: Výbor MsO

g/ Výbor schválil vyplatenie 1-mesačného platu K. Tohovej za práce vykonávané nad 

rámec jej pracovných povinností počas roku 2015   

h/ Výbor schválil objednanie miestneho povolenia v hodnote 33,- € pre skupinu našich 

členov so ZŤP preukazom /bývalé zľavnené povolenie/

T: ihneď                                                              Z: Tothová

i/ Výbor schválil F. Tótha na preberanie povolení na rybolov za rok 2015 od 2. 1. 2015 do 

15. 1. 2015 /spolu 98 hodín/ za zväzové povolenie na rybolov

T: 2. – 15. 1. 2015                                             Z: Výbor MsO

Posledná úprava: 20.Sep.2023 01:09:24
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk