Počasie Nitra tu
 
 
Pripravujeme


PROMO VIDEO

Zápisnica MZ č.3/2015

SRZ MsO Nitra, Parkové nábrežie 29,  949 01  Nitra

                                                         Zápis č. 3


z mimoriadneho zasadnutia Výboru SRZ MsO Nitra, konaného dňa 09.11.2015

Prítomní:  Andraško Marek, Hupka Vladimír, Žákovič Stanislav, Píš Andrej,     

Kóša Vladimír, Plevka Marián, Benedik Štefan

Ospravedlnení: Čaládi Imrich, Uhrín Ján

Kontrolná komisia: Bojda Branislav, Šumichrast Juraj, Hluchý Svätoslav

Hostia: Ing. Ľubomír Stanko – viceprezident SRZ za Nitriansky kraj

             Mgr. Barbora Bíziková – pracovník právneho odd. SRZ RADA Žilina

             Windisch Juraj – predseda DK 

Program:

1. Dokooptovanie členov výboru

2. Voľba štatutárnych zástupcov organizácie 

Schôdzu otvoril predseda KK  Bojda Branislav, ktorý privítal prítomných 

a hostí: viceprezidenta p. Ing. Ľubomíra Stanka a pracovníčku SRZ Rada Žilina 

p. Mgr. Barboru Bízikovú.

          Viceprezident vyzval prítomných členov výboru, aby sa vyjadrili 

k situácii . Predseda KK p. Bojda vyzval, aby si povedali svoj názor:

- p. Kóša –  p. Janovič sa nedostavil na zasadnutie, aby vysvetlil svoje dôvody 

odchodu a nevyjadril sa k problému s rybárskou strážou

- p. Šumichrast – nevie o dôvode odchodu p. Janoviča

- p. Stanko sa ho spýtal, či ozaj nevie o dôvodoch odchodu, nato p. Šumichrast 

odvetil, že tých dôvodov bolo tisíc.

- p. Stanko - doporučil, aby sa vrátilo k pôvodnému výboru, a to: predseda KK 

a dvaja členovia výboru by mali požiadať p. Janoviča o jeho návrat do pôvodnej 

pozície.

- p. Bíziková  sa vyjadrila, že tvrdenie o tom, že niektorí nevedeli o tejto situácii 

je nepravdivé, nakoľko aj ona si prečítala zápisnicu č. 9, z ktorej sa dozvedela 

o problémoch v Nitre na základe vyjadrenia p. Bojdu a p. Hupku.

- p. Andraško podotkol, že v tej zápisnici nie je uvedené všetko, načo pán Bojda, 

potvrdil, že správa bola prečítaná na výbore a bola adresovaná p. Janovičovi 

a postúpená do Žiliny. Táto správa bola prílohou zápisnice.

- p. Bojda vyzval už viac krát všetky zúčastnené strany aby pomenovali 

problémy, čo sa však neudialo a zvrhlo sa to k invektívam a chytalo sa tu za 

slovíčka a medziľudské vzťahy sa nevyjasnili. Katka to síce povedala dosť 

otvorene s kým tu má problém a keď  sa Milana Zeloviča opýtal, že prečo 

prestal komunikovať s predsedom a tajomníčkou, tvrdil, že on neprestal 

komunikovať a Katku oslovil, aby neodchádzala.

- p. Šumichrast povedal, že to bol celý kameň úrazu, že každý si niečo myslel, 

ale nemusela to byť pravda a tak vznikali reči, 

p. Stanko povedal, že pozná p. Janoviča a p. Tóthovú, robia tu už roky a ani on 

by sa na ich mieste nenechal ohovárať, že berie nejaké úplatky keď sa idú  kúpiť 

ryby, veď my nekupujeme ryby od priekupcov ale  priamo od výrobcu  a znovu 

vyzval prítomných ku konštruktívnym návrhom. 

- p. Plevka – rozprával som sa s p. Tóthovou, a povedala, že sa nevráti

-p. Andraško – my sme sa viac krát Katky pýtali na dôvod odchodu ale 

neuviedla ho a povedal, že on nemá problém komunikovať s nimi

- p. Stanko povedal, že mu p. Tóthová oznámila, že keď komunikovala s 

p. Zelovičom o späťvzatí výpovede, na druhý deň sa dozvedela, že útoky voči 

nej naďalej pokračujú.

- p. Bojda podotkol, že na minulom zasadnutí, keď navrhli p. Zeloviča na post 

predsedu organizácie, kandidatúru prijal a vtedy nehovoril o žiadnych 

zdravotných problémoch

- p. Stanko poukázal na zasadnutie štatutárov a hospodárov v N. Zámkoch, kde 

nemala MsO Nitra zastúpenie, bol tam len hospodár Andrej Píš a p. Kahala, 

ktorý nebol pozvaný.  Viceprezident ponúkol telefonicky p. Zelovičovi pomoc 

pri riešení tejto situácie, on sa poďakoval za ochotu,  avšak  pomoc odmietol. 

Pán Zelovič sa v tento istý deň vzdal funkcie podpredsedu organizácie, o čom 

mu nepovedal.  Doporučuje urýchlene riešiť situáciu, aby nitrianska organizácia 

fungovala a to vrátením pôvodných štatutárov, nakoľko treba riešiť veľa vecí, 

budú sa robiť koncoročné uzávierky, predávať povolenia  a nemá to kto robiť.  

Znovu navrhol, aby predseda KK p. Bojda a dvaja členovia výboru znovu 

oslovili p. Janoviča a p. Tóthovú, aby stiahli svoje abdikácie.

-p. Hupka sa vyjadril, že oslovil  p. Janoviča a aj p. Tóthovú  a navrhol im , že 

ak niektoré osoby odídu, či sa oni vrátia, avšak bolo to odmietnuté, mal záujem, 

aby to fungovalo, aby sa to išlo ďalej a podotkol, že pán Andraško na minulom 

zasadnutí ponúkol, že pokiaľ by bol on príčinou odchodu Katky , tak odíde z 

výboru

- p. Stanko povedal, že sa rozprával s p. Janovičom, ktorý je členom KK pri 

Rade, ďalej aj s p. tajomníkom RADY SRZ Žilina, že najľahšia cesta, by bolo, 

aby sa v MsO SRZ Nitra vrátila k pôvodnému zastúpeniu organizácie a pán 

Janovič sa vyjadril, že za určitých podmienok by sa vrátili.

- p. Píš – štatutári by boli ochotní sa vrátiť, riešenie problémov po ich odchode 

pomohla riešiť len p. Tóthová telefonicky, nik neviedel, čo treba robiť – je tu 

chaos. 

- p. Stanko sa vyjadril, že niekto tu má na svedomí znefunkčnenie organizácie

 - na zasadnutie výboru  sa dostavil  p. Kraus, zamestnanec – pokladník 

organizácie, ktorý spolupracoval s p. Tóthovou a  poukázal  na ohováranie voči 

štatutárom, čo viedlo k tomu, že už nechcú ďalej pracovať v takomto kolektíve 

a pomenoval dotyčné osoby, a to pán Zelovič, pán Andraško a pán Kahala z KK

-  p. Šumichrast – nie je problém v KK, ale v medziľudských vzťahoch

- p.  Mgr. Biziková – sa spýtala p. Andraška, či by po vyjasnení vzťahov s 

pani  Tóthovou, odstúpil z výboru

- p. Andraško – nevidí dôvod, prečo by mal odstúpiť z výboru, necíti sa vinný

- p. Hupka – sa spýtal p. Andraška, či má  nejaké riešenie z tejto situácie

- p. Andraško sa spýtal, že kedy má abdikovať

- p. Stanko mu odpovedal, že nie včera, ani zajtra, situáciu treba riešiť teraz

- p. Andraško – slovne abdikoval z pozície člena výboru s tým,  že  písomnú 

abdikáciu doručí zajtra

- p. Mgr. Bíziková  doporučila v prvom rade doplnenie výboru do plného počtu 

– 11 členov.

 Návrh na kooptovanie 3 nových členov za prítomnosti 6 členov výboru – návrh:

Janovič Dušan – 6 hlasov – zvolený za riadneho člena výboru

Tóthová Katarína – 6 hlasov – zvolená za riadneho člena výboru

Peter Kraus – 3 hlasy - nezvolený

Lukáš Žitný – 2 hlasy - nezvolený

Štefan Benedik ml. – 1 hlas – nezvolený

Následne predseda KK p. Bojda telefonicky prizval pána Janoviča a hospodár  p. 

Píš  pani Tóthovú, aby sa dostavili na zasadnutie výboru. 

Pán Janovič Dušan a Tóthová Katarína sa stali riadnymi členmi výboru.

Prítomní členovia výboru v počte už 8 sa rozhodli znovu hlasovať za 11 člena 

Benedik Štefan – 1 hlas -  nezvolený

Kraus Peter  - 1 hlas - nezvolený

Žitný Lukáš – 6 hlasov – bol zvolený za riadneho člena výboru. 

Prítomní členovia výboru navrhli  štatutárnych zástupcov SRZ - MsO Nitra:

Predseda – Janovič Dušan  - 7 hlasov, zdržal sa 1

Podpredseda  a zároveň hospodár – Píš Andrej - 7 hlasov, zdržal sa 1

Tajomník – Tóthová Katarína – 7 hlasov, zdržal sa 1

-novozvolený predseda MsO SRZ Nitra p. Janovič poďakoval za dôveru, dúfa že 

sa nedostaneme znovu do takejto situácie a aby sme robili v prospech 

organizácie  a nie viedli proti sebe vojny. Ďalej uviedol: „ Mandát máme, aby 

sme viedli organizáciu, o to som sa vždy snažil a snažiť sa budem.  Čestne tu 

prehlasujem, že bol by som nerád, aby sa táto situácia zopakovala a vždy 

nájdem v sebe tú silu, aby som mal tú samoreflexiu a odstúpil,  keď je to za 

vhodné.“ 

- Poďakoval  hosťom:  viceprezidentovi za Nitriansky kraj p. Ing. Stankovi a  

Mgr. Bízikovej z právneho oddelenia  SRZ RADA Žilina za pomoc dostať túto 

organizáciu do rovnováhy .

 - pani Tóthová tiež poďakovala za vyslovenú dôveru a podotkla, že ak budú 

i naďalej pokračovať útoky na jej osobu, nemá problém odísť,  ale už bez 

možnosti návratu.

- p. Stanko: „Toto sú náročné veci, ale sme radi že sme dospeli k takéhoto bodu 

a budeme si držať palce navzájom, aby sa takéto veci neopakovali. Treba si 

uvedomiť, že zastupujete veľa rybárov, je to veľká zodpovednosť a sme radi, že 

je znovu zfunkčnená činnosť organizácie. Ďakujem aj ja p. Mgr. Bízikovej za 

právnu pomoc.“

Zapísala: Hupková

Posledná úprava: 20.Sep.2023 01:09:24
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk