Počasie Nitra tu
 
 
Pripravujeme


PROMO VIDEO

Zápisnica č.8/2015

SRZ MsO Nitra, Parkové nábrežie 29, 949 01  NITRA
Zápisnica č. 8/2015 z riadneho zasadnutia Výboru SRZ MsO Nitra
zo dňa 28. 9. 2015
Prítomní: pp. Katarína Tothová, Milan Zelovič,  Andrej Píš, Marek Andraško,  Stanislav Žákovič, Ján Uhrín, Vladimír Hupka, Vladimír Kóša, Marián Plevka
Ospravedlnení: pp, Imrich Čaládi, Štefan Benedik

Kontrolná komisia: pp. Branislav Bojda, Jaroslav Kahala
Program:
1. Otvorenie
2. Odstúpenie p. Janoviča z postu predsedu a člena Výboru
3. Doplnenie Výboru – kooptovanie člena výboru do riadneho konania Mestskej konferencie
4. Voľba nového predsedu
5. Kontrola uznesení
6. Výlovy chovných revírov Cabaj a Čápor
7. Došlá pošta
8. Diskusia
9. Záver

1.      Zasadnutie Výboru zahájil podpredseda MsO Milan Zelovič, privítal prítomných, predniesol program zasadnutia, ktorý prítomní schválili.
2.      p. Milan Zelovič navrhol doplneie člena výboru o p. Mariána Plevku. Iný návrh nebol. Za tento návrh sa vyslovili všetci prítomní členovia
3.      Voľba nového predsedu. P. Marek Andraško navrhol za predsedu organizácie p. Milana Zeloviča. P. Zelovič vyzval prítomných aby hlasovaním vyjadrili, či budeme voliť predsedu organizácie. Nadpolovičná väčšina prítomných hlasovala za voľbu nového predsedu. Predsedajúci Milan Zelovič vyzval K. Tothovú aby dala hlasovať o kandidátovi Milanovi Zelovičovi na funkciu predsedu. Hlasovanie prebehlo nasledovne: Za: 4 hlasy, proti O hlasov, zdržali sa: 5 hlasov. Predseda nebol zvolený, z čoho vyplýva, že organizáciu bude zastupovať podpredseda.
4.      Kontrolu uznesení uskutočnila Katarína Tothová.
-       splnené: b/ c/ f/ g/ h/
-       plní sa: a/ d/ e/
5.      Výlov chovných revírov.
Hospodár Andrej Píš informoval, že plán zarybnenia už bol schválený, teraz prebiehajú prípravy na výlov obidvoch rybníkov. Autá na výlov sú zabezpečené aj ostatné potrebné úkony. Z Maďarska prišla cenová ponuka, ktorú akceptujeme. Predpokladaný termín dodávky rýb z Maďarska je 16. alebo 17. 10. 2015, termín ešte bude upresnený.
6.      Došlou poštou informovala Katarína Tothová:
-       Dušan Janovič – rezignácia z funkcie predsedu aj člena Výboru od 22. 9. 2015.
-       P. Kraft, Sedlčany nám ponúka zubáča veľkosti 11 – 13 cm / kus
-       Union ZP a VšZP – Ročné zúčtovanie vo výške O,-€
-       Stanovisko Disciplinárnej komisie pri Rade SRZ vo veci previnenia Dušana Janoviča – predsedu SRZ MsO Nitra – neprítomnosť na lovnom mieste, z ktorého vyplýva, že rybárska stráž, ktorá kontrolovala p. Janoviča si neoverila všetky skutočnosti, ktoré by odôvodňovali previnenie p. Janoviča. RS pochybila pri vykonávaní kontroly a z toho dôvodu Záznam o previnení nie je relevantným a dostačujúcim podkladom pre začatie disciplinárneho konania. DK pri Rade SRZ dospela k záveru, že zo samotného oznámenia a doložených podkladov je zrejmé, že neide o disciplinárne previnenie.
-       SRZ Rada Žilina – Žiadosť o zaslanie spisových materiálov vo veci disciplinárneho previnenia p. Adama Horníka
7.      Diskusia
-       Hupka Vladimír: Informoval o usporiadaní II. ligy LRU-P. Čo sa týka usporiadania a technického zabezpečenia, pretek dopadol dobre, iba v tomto úseku je rieka Nitra veľmi málo zarybnená. Požiadal o zarybnenie pleskáčom.
-       Katarína Tothová – V termíne z 19. na 20. 9. 2015 boli nahlásení brigádnici na stráženie vytýčenej pretekárskej dráhy /LRU-P/ od 18,00 hod do 6,00 hod a to pp. Zdenko Fintor a Jaroslav Gavura. Pri dvoch kontrolách v tomto čase brigádnici neboli prítomní – brigáda sa imm nezapočítava.
-       Obvod III navrhuje: Nakoľko starobní dôchodcovia, invalidný dôchodcovia a ZŤP nemajú v našej organizácii povinnosť odpracovať brigádu, aby títo nemohli ani iného člena zastupovať pri odpracovaní brigády
-       Obvod II – unimo – bunka je už prevezená
-       Obvod III – uskutočnili sa preteky EXTREM CARP, informovali o konaní obvodovej schôdze ohľadom jesenného zarybnenia
8.      Predsedajúci poďakoval prítomným

Uznesenie č. 8/2015 z riadneho zasadnutia Výboru zo dňa 28. 9. 2015

a/ Výbor schválil Mariána Plevku za riadneho člena Výboru
T: ihneď                                                        Z: Výbor
b/ Výbor schválil voľbu nového predsedu
T: ihneď                                                        Z: Výbor
c/ Výbor neschválil Milana Zeleoviča za predsedu organizácie
T: ihneď                                                        Z: Výbor
d/ Výbor schválil: Nakoľko v našej organizácii nemajú brigádnickú povinnosť dôchodcovia, invalidný dôchodcovia a ZŤP, nemôžu títo ani zastupovať iného člena pri plnení brigádnickej povinnosti

Posledná úprava: 20.Sep.2023 01:09:24
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk