Počasie Nitra tu
 
 
Pripravujeme


PROMO VIDEO

Zápisnica č.7/2015

SRZ MsO Nitra, Parkové nábrežie 29, 949 01  NITRA
Zápisnica č. 7/2015 z riadneho zasadnutia Výboru SRZ MsO Nitra
zo dňa 7. 9. 2015
Prítomní: pp. Katarína Tothová, Milan Zelovič,  Andrej Píš, Marek Andraško,  Stanislav Žákovič,  Štefan Benedik, Ján Uhrín, Vladimír Hupka, Vladimír Kóša,
Neprítomní: pp. Dušan Janovič, Imrich Čaládi, Ján Uhrín

Kontrolná komisia: pp. Branislav Bojda, Svätoslav Hluchý,  Juraj Šumichrast, Jaroslav Kahala
Program:
1. Otvorenie
2. Došlá pošta
3. Kontrola plnenia uznesenia

4. Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2015
5. Jesenné zarybnenie
6. Rôzne
7. Záver

1. Zasadnutie Výboru zahájil podpredseda MsO Milan Zelovič, privítal prítomných, predniesol program zasadnutia, ktorý prítomní schválili.
2. Došlou poštou informovala Katarína Tothová :
- Správa Katastra – List vlastníctva na polovicu + 1/5 prepojovacieho kanála medzi revírmi L-II a L-III
- Okresná prokuratúra Nitra – postúpenie spisu p. Františka Záhorského na prejednanie veci Disciplinárnou komisiou
- Okresný súd Nitra – žiadosť o podanie správy ohľ. Našich členov Miroslava Michaliččku ml a Michala Martiša pre lov v nedovolenom čase
- SVP – Žiadosť o vypustenie VN Čápor /3. 10. 2015/ a VN Cabaj /10.10.2015/
- SRZ RADA – Žiadosť o poskytnutie vozidiel s prepravnými nádobami na ryby na obidva výlovy
- Rybárstvo Hodonín – ponuka rýb
- Mesto Nitra -  Povolenie parkovania počas pretekov  LRU-P
- SRZ Rada – vyjadrenie k projektovej dokumentácii
- Preteky extrémnych športov v Jelenci – oznam
- SVP – Súhlas s vypustením VN Čápor a VN Cabaj v požadovaných termínoch
- Kolter Boheľov – ponuka rýb
3. Kontrolu plnenia uznesení uskutočnila K. Tothová
- splnené: a/ b/ c/ d/ e/
4. Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2015 predniesla Katarína Tothová.
V príjmovej časti rozpočtu nie sú naplnené položky: členské dospelí, členské mládež, povolenie zľavnené, povolenie zväzové, povolenie zväzové – deti, zápisné mládež, príspevok na výkup a prenájom pozemkov, príspevok na opravu a úpravu ciest a položka preteky Jelenec – z dôvodu neuskutočnenia týchto pretekov pre nedostatočnú účať. Ostatné položky príjmovej časti rozpočtu sú naplnené, niektoré prekročené.
Vo výdavkovej časti je prekročená položka Odvod Rade, no po vyúčtovaní cenín nám vrátené ceniny budú dobropisované a táto položka nebude na konci roku prekročená.
5 Jesenné zarybnenie – návrh predniesol hospodár Andrej Píš:
Z našich chovných zariadení je predpoklad zlovenia 10 000 kg kapra, z Maďarska je objednané 10 000 kg kapra priemernej váhy 2,6 kg, 1000 kg kapra priemernej váhy 5 kg, zubáč 200 kg – mix váhových kategórií, 500 kg pleskáč vysoký – mix váhových kategórií.
Predpokladané rozdelenie kapra do revírov:
Ľudovítová I – 1000 kg. Ľudovítová III – 1000 kg, Ľudovítová IV – 2500 kg, VN Jelenec – 3500 kg, Štrkovisko Ivánka – 5000 kg, Jelšovce – 1500 kg, Koniarovce – 2500 kg, Rohlík – 500 kg, Hangócka 1500 kg, Štrkovisko Čechynce 700 kg, OR Staré Čechynce – 300 kg.
7.      Rôzne
-       Tothová – uzatvorené je poistenie osôb prepravujúcich sa v našich služobných automobiloch, cena 31,- €  / rok. Zakúpený bol veniec pre zosnulého Jozefa Teplanského. Je potrebné schváliť cestovné na výber rýb a preberanie rýb do Maďarska. Nový altánok na obvode II je už lepený, upozornila na šetrné zaobchádzanie s majetkom organizácie
-       Dňa 31. 8. 2015 kontrolná komisia vykonala kontrolu účtovných dokladov a prijatých uznesení so zistením dvoch nedostatkov. Zaviazali výbor k náprave – chyba pri uvedení odberateľa. Výbor správu KK berie na vedomie.
-       Obvod I – žiadajú zakúpenie člna Orava za sumu 350,- € s tým, že sa urobia presuny člnov medzi obvodmi.
-       Obvod II -  zatiaľ nie je prevezená unimo-bunka, tento rok by mala byť prevezená
-       Obvod III – pripravujú preteky Extrem carp
-       Vladimír Hupka požiadal vedúceho RS o nočné stráženie vyznačenej pretekárskej dráhy na rieke Nitra za Rybárskym domom z dovodu konania pretekov LRU-P, zapožičané budú stoly a lavice z Jelšovskej Drevárne.
-       Tothová – na stráženie vyznačenej dráhy budú brigádnici, ktorí sa prihlásia na stráženie chovných revírov nakoľko termíny na stráženie rybníkov sú väčšinou obsadené
-       Hospodár žiada o schválenie kontrolného lovu na chovných zariadeniach na deň 15. 9. za účelom zistenia zdravotného a kondičnéhostavu rýb
-       Marián Plevka navrhuje objednanie mechanizmu na vykosenie cesty medzi obcou Cabaj – Čápor a VN Čápor


Uznesenie č. 7/2015 z riadneho zasadnutia Výboru zo dňa 7. 9. 2015

a/ Výbor schválil plán zarybnenia
T: 10/2015                                                        Z: Andrej Píš
b/ Výbor schválil uzatvorenie poistných zmlúv
T: ihneď                                                            Z: Tothová
c/ Výbor schválil zakúpenie venca pre zosnulého Jozefa Teplanského
T: ihneď:                                                           Z: Janovič
d/ Výbor schválil zakúpenie hadíc k čerpadlu
T: ihneď                                                            Z: Andrej Píš
e/ Výbor schválil cestu do Maďarska, výber, preberanie
T: 10/2015                                                        Z: Výbor
f/ Výbor schválil zakúpenie člnu Orava v sume 350,-€
T: ihneď                                                            Z: Čaládi, Tothová
g/ Výbor schválil objednanie mechanizmu na vykosenie prístupovej cesty k VN Čápor
T: ihneď                                                            Z: Plevka
h/ Výbor schválil vykonanie kontrolných lovov dňa 15. 9. na našich chovných revíroch

Posledná úprava: 20.Sep.2023 01:09:24
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk