Počasie Nitra tu
 
 
Pripravujeme


PROMO VIDEO

Zápisnica č.6/2015

SRZ MsO Nitra, Parkové nábrežie 29, 949 01  NITRA
Zápisnica č. 6/2015 z riadneho zasadnutia Výboru SRZ MsO Nitra
zo dňa 22. 6. 2015
Prítomní: pp. Dušan Janovič, Katarína Tothová,  Andrej Píš, Marek Andraško,  Stanislav Žákovič,  Štefan Benedik, Ján Uhrín, Vladimír Hupka, Vladimír Kóša,
Imrich Čaládi
Neprítomný: pp. Milan Zelovič, Marián Plevka

Kontrolná komisia: pp. Branislav Bojda, Svätoslav Hluchý,  Juraj Šumichrast,
Program:
1. Otvorenie
2. Došlá pošta
3. Kontrola plnenia uznesenia
4. Rôzne
5. Záver

1. Zasadnutie Výboru zahájil predseda MsO Dušan Janovič, privítal prítomných, predniesol program zasadnutia, ktorý prítomní schválili.
2. Došlou poštou informovala Katarína Tothová :
- žiadosť o vydanie povolenia na rybolov pre mladého rybára
- Slovryb Žilina – Akcionársky deň 5. 9. 2015 na VN Liptovská Mara
- Slovryb Žilina – notárska zápisnica z valného zhromaždenia akcionárov Slovryb
- SRZ Rada Žilina Vestník
- Prihlášky za nových členov /9/
- SRZ Rada Žilina - Prešetrenie uznesenia z MK SRZ MsO Nitra na podnet p. Zaťka, našej organizácii doručené na vedomie
- Súhlasné stanovisko MsU Nitra k žiadosti o povolenie parkovania počas pretekov LRU – P
3. Kontrola plnenia uznesenia
- splnené: a/ b/ e/ h/ i/ j/ l/
- plní sa: c/ d/ f/ g/ k/
4. Rôzne:
- Predseda Dušan Janovič poďakoval tým, ktorí sa podielali pri výberovom konaní na odpredaj pozemku pri OR Ľudovítová II. Výberové konanie bolo zrušené.
- Máme ponuku na odpredaj pozemkov pod prepojovacím kanálom medzi OR Ľudovítová II a OR Ľudovítová III
- Na vozidle Fiat Ducato sa pokazila spojka, bolo potrebné odťahovou službou dopraviť uvedené vozidlo do dielne a vymeniť komplet spojku
- na inzerát na predaj prívesného vozíka sa načiel kupec zo Žiliny, k vyplateniu a prepisu dôjde do jedného týždňa za sumu 2.000,- €
- inzerát na predaj čerpadla je stále zverejnený
- čo sa týka úhynu rýb na rieke Radošinka v minulom roku, vec bola postúpená právnikovi na vymáhanie škody mimosúdne, v prípade nezáujmu protistrany, škodu si budeme vymáhať súdnou cestou
- Hospodár Andrej Píš informoval o zarybnení zubáča 15000 kusov, veľkosť 5 – 6 cm/kus v celkovej sume 825,- € + doprava. Doprava bude účtovaná v polovičnej sume, nakoľko aj MO Topoľčany sa na tejto dporave spolupodieľajú. Zubáč bol rozdelený do všetkých našich lovných revírov.
- Obvod II: Žiadajú o opravu krovinorezu
- Obvod III: Predniesli propozície pretekov Extrém carp
- Vladimír Hupka – informoval o bezproblémovom priebehu pretekov LRU-P divízia, dňa 15. 8. 2015 sa uskutoční pretek Nitriansky pohár. Oslovil prítomných o zabezpečenie sponzorských cien. Chemická toaleta je zabezpečená sponzorsky.


 Uznesenie č. 6/2015 z riadneho zasadnutia Výboru zo dňa 22. 6. 2015

a/ Výbor schválil vydanie povolenia pre mladého rybára
T: ihneď                                                         Z: Tothová

b/ Výbor súhlasí s prijatím 9 nových členov za predpokladu úspešneho absolvovania skúšok
T: ihneď                                                          Z: Tothová

c/ Výbor schválil výmenu spojky na vozidle Fiat Ducato
T: ihneď                                                        Z: Janovič

d/ Výbor schválil zakúpenie 15.000 ks zubáča /5-6 cm / kus/
T: ihneď                                                        Z: Píš, Tothová

e/ Výbor schválil propozície pretekov Extrém carp 2015
T: ihneď                                                       Z: Žákovič

Posledná úprava: 20.Sep.2023 01:09:24
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk