Počasie Nitra tu
 
 
Pripravujeme


PROMO VIDEO

Zápisnica č.4/2015

SRZ MsO Nitra, Parkové nábrežie 29, 949 01  NITRA
Zápisnica č. 4/2015 z riadneho zasadnutia Výboru SRZ MsO Nitra
zo dňa 27. 4. 2015
Prítomní: pp. Dušan Janovič, Katarína Tothová,  Andrej Píš, Marek Andraško,  Stanislav Žákovič,  Štefan Benedik, Ján Uhrín, Vladimír Hupka, Malián Plevka, Vladimír Kóša,
Imrich Čaládi, Milan Zelovič

Kontrolná komisia: pp. Branislav Bojda, Svätoslav Hluchý,  Jaroslav Kahala,                   Juraj Šumichrast
Program:
1. Otvorenie
2. Došlá pošta
3. Kontrola plnenia uznesenia
4. Jarné zarybnenie
5. Prenájom odstavených ramien
6. Rôzne
7. Záver

1. Zasadnutie Výboru zahájil predseda MsO Dušan Janovič, privítal prítomných, predniesol program zasadnutia, ktorý prítomní schválili.
2. Došlou poštou informovala Katarína Tothová :
- SRZ Rada Žilina /ichtiológ/ - vyčíslenie prvotného zarybnenia rieky Radošina pre súdneho znalca
- Ponuka na školenie – lov elektrickým agregátom
- Obecný úrad Branč – súhlasné stanovisko na vypílenie suchých drevín
- Mestské služby Nitra – súhlasné stanovisko s parkovaním v mestskom parku počas detských pretekov dňa 1. 5. 2015
- p. Krenčan – Žiadosť zo dňa 20. 4. 2015 o prerušenie členstva na rok 2015
- Štatistický úrad SR – Týždenný výkaz o prevádzke služobného motorového vozidla Fiat Ducato
- SRZ Rada Žilina – Kúpno-predajná zmluva na nákup násadových rýb – šťuka plôdik vreckový a mieň – násada 1-ročná
- MV SR OR PZ Nitra – Uznesenie – na výrub stromov na štrkovisku branč – Ivánka bolo vydané povolenie pre ZSE Nitra
- Mesto Nitra – Výmer na daň z pozemkov a nehnuteľností
- Brenntag Pezinok – dofakturovanie chlórového vápna
- p. Dušan Pauček – Žiadosť o zaradenie za člena RS /žiadosť bola postúpená vedúcemu RS/
- Ponuka spolupráce v oblasti reklamy – p. Rutič a p. Vereš / revírne tabule, nálepky, tlačoviny/
3. Kontrola plnenia uznesenia
- splnené: a/ c/ d/ e/ f/ h/  Mimor. zas.: a/ b/ c/ e/ f/
- plní sa: b/ g/                   Mimor. zas.: d/
4. Jarné zarybnenie:
Hospodár Andrej Píš informoval o jarnom zarybnení lovných a chovných revírov, ktoré je už zverejnené na našej stránke a oznamovacej tabuli. Skutočné zarybneie bolo vyššie vďaka dosť vysokým nadvažkom. Ryba bola v dobrom zdravotnom a kondičnom stave. Dodávaťeľ dodržal objednané váhové rozpätie rýb
5.      Prenájom odstavených ramien
Na základe informácií, že existuje podnikateľský zámer na vybudovanie rybárskej reštaurácie aj s rybolovom v k.ú. Ľudovítová, sme nútení uzatvoriť nájomnú zmluvu na pozemky pod vodnými plochami so správcom toku
6.      Rôzne
-       Dušan Janovič informoval o konaní porady funkcionárov Nitrianskeho kraja v Zlatých Moravciach, ktorého sa zúčastnil aj tajomník SRZ Rada Žilina Ing. Ľuboš Javor. Tento predstavil svoje plány, na Rade SRZ prebehla reorganizácia, bol vymenovaný nový vedúci výroby, hľadajú možnosti spolupráce medzi výrobou a hospodármi organizácií, informoval o vytvorení komisií – legislatívna, zarybňovacia ... V rámci Nitrianskeho kraja sme boli jediná organizácia, ktorá priniesla pripomienky k Zákonu, vyhláške a k Stanovám SRZ
-       Dušan Janovič ďalej informoval, že sa zúčastnil Valného zhromaždenia akcionárov Slovryb v Žiline, nakoľko sme vlastníci dvoch akcií. Z dôvodu bezpečnej aplikácie vápna navrhuje zakúpenie ochranných pracovných pomôcok. Navrhuje zakúpenie polokošiel s vyšitím loga našej organizácie pre pretekárov, členov Výboru a KK. Navrhuje odpredaj prebytočného hnuteľného majetku organizácie, a to prívesného vozíka a čerpadla a zo získaných peňazí zakúpiť navijak na vyťahovanie popadaných stromov. Majetok je potrebné nafotiť a zverejniť inzerát.
-       Marián Plevka – počas plánovanej brigády pred otvorením lovnej sezóny bude potrebné použiť mechanizmus JCB na vytiahnutie koreňov z VN Jelenec.
-       Vladimír Kóša žiada zakúpenie šindla na prístrešok pri štrkovisku Branč – Ivánka
-       Imrich čaládi informoval, že prístupová cesta k OR – Ľudovítová II je hotová. Dvom členom našej organizácie boli zadržané povolenia na lov rýb z dôvodu lovu rýb na OR Ľudovítová II v dobe všeobecného zákazu lovu rýb. Navrhuje osoviť starostu obce Ľudovítová za účelom kúpy príbrežneho pozemku. Bude potrebné osloviť aj starostu obce Výčapy Opatovce za účelom vydania zákazu vývozu smetí k OR Ľudovítová IV. Brigáda sa uskutoční dňa 2. 5. 2015 – žiada poskytnutie služobného vozidla Fiat Ducato.
-       Marek Andraško informoval o konaní aktívu RS
-       Katarína Tothová informovala o čerpaní rozpočtu za 1. štvrťrok 2015
-       Andrej Píš navrhuje vykonanie kontrolného lovu rýb na OR – Ľudovítová II, zakúpenie čerpadla s plávajúcim košom v sume do 500,-€
- Imrich Čaládi navrhol zakúpenie autobatérie.
Uznesenie č. 4/2015 z riadneho zasadnutia Výboru zo dňa 27. 4. 2015

a/ Výbor schválil Andreja Píša a Lukáša Žitného na školenie: Lov elektrickým agregátom
T: 16. 5. 2015                                                         Z: Píš, Žitný
b/ Výbor neschválil Žiadosť o dočasné prerušenie členstva pre p. Krenčana
T: ihneď                                                                 Z: Tothová
c/ Výbor schválil spoluprácu pri výrobe revírnych tabúl, revírnych nálepiek a tlačovín s pp. Rutičom a Verešom
T: trvalý                                                                Z: Výbor
d/ Výbor schválil ošetriť nájomnou zmluvou OR Ľudovítová II a III s potrebnými náležitosťami
T: ihneď                                                               Z: Janovič, Tothová
e/ Výbor schválil zakúpenie polokošiel pre členov nášho športového oddielu, členov Výboru a KK
T: ihneď                                                               Z: Janovič, Tothová
f/ Výbor schválil odpredaj prebytočného majetku organizácie – prívesný vozík dvojnápravový v sume 2000,-€
T: ihneď                                                                Z: Janovič, Čaládi
g/ Výbor schválil odpredaj prebytočného majetku organizácie – čerpadlo za najvyššiu ponúknutú sumu
T: ihneď                                                               Z: Janovič, Čaládi
h/ Výbor schválil objednanie mechanizmu JCB na vytiahnutie koreňov z VN Jelenec
T: ihneď                                                              Z: Plevka
i/ Výbor schválil zakúpenie šindlov v sume do 75,- €
T: ihneď                                                               Z: Kóša
j/ Výbor schválil vykonanie kontrolného lovu na OR Ľudovítová II
T: ihneď                                                                 Z: Píš
k/ Výbor schválil zakúpenie malého čerpadla k výlovu s plávajúcim košom do 500,- €
T: ihneď                                                                Z: Janovič, Píš
l/ Výbor schválil zakúpenie autobatérie
T/ ihneď                                                               Z: Janovič

Posledná úprava: 20.Sep.2023 01:09:24
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk