Počasie Nitra tu
 
 

Zápisnica č.2/2015

SRZ MsO Nitra, Parkové nábrežie 29, 949 01  NITRA
Zápisnica č. 2/2015 z riadneho zasadnutia Výboru SRZ MsO Nitra
zo dňa 23. 2. 2015

Prítomní: pp. Dušan Janovič, Katarína Tothová, Milan Zelovič, Andrej Píš, Marek Andraško,  Stanislav Žákovič,  Štefan Benedik, Ján Uhrín, Vladimír Hupka, Malián Plevka
Ospravedlnení: pp.  Imrich Čaládi, Vladimír Kóša

Kontrolná komisia: pp. Branislav Bojda, Svätoslav Hluchý, Jaroslav Kahala,                           Juraj Šumichrast

Program:
1. Otvorenie
2. Došlá pošta
3. Kontrola plnenia uznesenia
4. Správa inventarizačnej komisie a likvidácia poškodeného majetku
5. Schválenie výročnej správy a plánu práce na rok 2015 k MK
6. Jarné zarybnenie
7. Rôzne
8. Záver

1. Zasadnutie Výboru zahájil predseda MsO Dušan Janovič, privítal prítomných. Predniesol program zasadnutia, ktorý prítomní schválili.
2. Došlou poštou informovala Katarína Tothová :
       Obec Výčapy – Opatovce – Oznámenie prerokovania územneho plánu obce
       Ing. Ďuriš – ponuka elektronickej príručky Rybárstvo a ochrana prírody /9,50€/ - výbor berie na vedomie
       Vestník SRZ Rady Žilina – Ochrana osobných údajov a Poistenie členov RS
       Pražské rybárstvo – cenník /siete, kesery, váhy.../
       SRZ Rada Žilina – Ponuka násadových rýb a Rupínu špeciál
       OO PZ Nitrianska Blatnica – uznesenie – vec postupujú Inšpekcii zivotného prostredia na prejednanie správneho deliktu /úhyn rýb rieka Radošinka/
       Stanovisko ŠOP správa CHKO Ponitrie na výrub inváznych drevín /javorovec/
       Stanovisko OZ Dolnostreďan – chcú vytvoriť novú organizáciu s odčlenením vody od jestvujúcej organizácie./SRZ Rada nedoporučuje štiepiť organizácie/.
       Žiadosť o prestu do našej organizácie: T. Kremeň, P. Galko, J. Janec
3.      Kontrola plnenia uznesenia
- splnené: a/ b/ c/ d/ f/ g/ h/
- plní sa : e/ i/
4.      Správa inventarizačnej komisie.
Inventarizačná komisia v zložení: Ján Uhrín, Stanislav Žákovič a Katarína Tothová vykonali inventarizáciu majetku organizácie k 31. 12. 2014. Inventarizačná komisia predložila návrh na vyradenie nefunkčného majetku, ktorý nie je možné opraviť a majetok, ktorý je nepoužiteľný z dôvodu dlhodobého používania v celkovej sume 1.320,35 € - v nadobúdacej hodnote.
5.      Výročnú správu a plán hlavných úloh predniesla K. Tothová, správu hospodára predniesol hlavný hospodár Andrej Píš.
6.      Plán jarného zarybnenia predniesol hlavný hospodár Andrej Píš. Navrhuje objednať jarnú násadu od doterajšieho dodávateľa z Maďarska. Plán zarybnenia:
       VN Cabaj: Kapor K2 – 1.800 kg, amur A1 - 40 kg
       VN Čápor: kapor K2 – 1800 kg, amur A1 – 200 kg, Kapor K3+ - 10-12 kusov, šťuka 1-ročná – 100 kg
       Lovné revíre spolu: kapor K3 /priemerná váha 2,6 kg/kus/ - 8000 kg, lieň – 200 kg, kapor K3+ - 200 kg, amur A1-2 – 100 kg, tolstolobik 10 ks
Čo sa týka kapra nad 10 kg / kus do OR Ľudovítová II – uznesenie trvá, je problematické túto veľkosť zabezpečiť.
7.      Rôzne
       Dušan Janovič navrhuje vydať malý buletín, kde budeme našich členov informovať o zarybnení našich revírov v roku 2014 a vyhodnotenie Záznamov o  úlovkoch z roku 2014, následne požiadal predsedov obvodov, aby pri presune náradia toto odovzdávali v prevádzky schopnom stave a očistené. Naši členovia v dôchodcovia navrhli, aby sme zorganizovali obyčajné preteky výhradne pre dôchodcov so štartovným 5,-€. Na vypracovanie propozícií sa podujal Vladimír Hupka. Minimálny počet štartujúcich je 20 maximálny počet 40 pretekárov, termín pretekov 6. 5. 2015 /streda/. Organizačný výbor: Hupka, Žákovič, Janovič, Tothová. Preteky je potrebné doplniť do rozpočtu.
       Obvod II – predložili propozície pretekov na štrkovisku Branč – Ivánka so štartovným 10,-€, dohodli sa na brigáde na OR Staré Čechynce, žiadajú osloviť p. Leckéšiho ohľ. Dokončenia výrubu suchých stromov na štrkovisku Branč - Ivánka
       Obvod III – predložili propozície pretekov Memoriál Milana Orlíka na OR Ľudovítová II, zakúpili kari rozhože, požiadali o zabezpečenie umelého trávnika na výrobu zubáčich hniezd, aby sa mohli včas uložiť do revírov. Uskutočnili 5 brigád, a to OR Koniarovce, L I-IV.
       Hnoj z dovozom do chovných revírov je zabezpečený sponzorsky
       Hospodár žiada o zaslanie objednávky na vyčistenie lovnej jamy a sedimentačnej jamy na VN Cabaj
8.      Predseda Dušan Janovič poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie VýboruUznesenie č. 2/2015 z riadneho zasadnutia Výboru zo dňa 23. 2. 2015

a/ Výbor schválil zakúpenie 500 kg Rupín špeciál od SRZ Rada Žilina
Z: Píš, Tothová                                                    T: ihneď

b/ Výbor schválil objednanie šťuky plôdik vačkový 100.000 kusov
Z: Píš, Tothová                                                   T: ihneď

c/ Výbor schválil objednanie 500 kusov mieňa /5 – 6 cm/kus/
Z: Píš, Tothová                                                  T: ihneď

d/ Výbor schválil prestup do našej organizácie pre: T. Kremeň, P. Galko, J. Janec so zápisným – nemenia trvalé bydlisko
Z: Tothová                                                         T: ihneď

e/ Výbor ako likvidačná komisia schvaľuje vyradenie zničeného a opotrebovaného majetku podľa predloženého zoznamu
Z: Janovič, Tothová                                             T: ihneď

f/ Výbor schválil výročnú správu k predneseniu na Mestskej  konferencii
Z: Janovič, Tothová                                            T: ihneď

g/ Výbor schválil správu hlavného hospodára k predneseniu na Mestskej konferencii
Z: Píš                                                                T: ihneď

h/ Výbor schválil plán hlavných úloh na rok 2015 k predneseniu na Mestskej konferencii
Z: Janovič, Tothová                                          T: ihneď

i/ Výbor schválil jarné zarybnenie podľa predloženého návrhu hlavného hospodára od doterajšieho dodávateľa
Z: Píš, Janovič, Tothová                                  T: 4/2015

j/ Výbor schválil vyhotovenie buletínu v náklade 300 kusov formát A4 k Mestskej konferencii
Z: Janovič, Píš, Bojda                                    T: ihneď

k/ Výbor schválil preteky Senior cup pre seniorov, ktorí v tomto kalendárnom roku dovŕšia vek 62 rokov so štartovným 5,- €
Z: Hupka, Žákovič, Janovič, Tothová                        T: 6. 5. 2015

l/ Výbor schválil úpravu rozpočtu v časti preteky a ceny preteky
Z: Tothová                                                                  T: ihneď

m/ Výbor schválil propozície pretekov na štrkovisku Branč – Ivánka
Z: Kóša                                                                        T: 9. 5. 2015

n/ Výbor schválil propozície pretekov Memoriál Milana Orlíka na OR Ľudovítová II
Z: Žákovič, Uhrín, Čaládi                                          T: 8. - 10. 5. 2015

o/ Výbor schválil zakúpenie umelého trávnika na výrobu zubáčich hniezd do 180,-€
Z: Hupka, Tothová, Janovič                                     T: ihneď

p/ Výbor schválil objednanie čistenia lovnej jamy a sedimentačnej jamy VN Cabaj u SVP Nitra
Z: Tothová                                                               T: ihneď

Posledná úprava: 16.Oct.2021 07:10:43
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk