Počasie Nitra tu
 
 
Pripravujeme


PROMO VIDEO

Zápisnica č.1/2015

SRZ MsO Nitra, Parkové nábrežie 29, 949 01  NITRA
Zápisnica č. 1/2015 z riadneho zasadnutia Výboru SRZ MsO Nitra
zo dňa 26. 1. 2015

Prítomní: pp. Dušan Janovič, Katarína Tothová, Milan Zelovič, Andrej Píš, Marek Andraško, Imrich Čaládi, Vladimír Hupka,  Štefan Benedik, Ján Uhrín, Stanislav Žákovič, Vladimír Kóša, Marián Plevka
Kontrolná komisia: pp. Branislav Bojda, Jaroslav Kahala, Juraj Šumichrast, Svätoslav Hluchý

Program:
1. Otvorenie
2. Došlá pošta
3. Kontrola plnenia uznesenia

4. Smernica pre vykonávanie brigád a BOZP
5. Prestupy, prihlášky, prerušenie členstva
6. Rôzne

1. Zasadnutie Výboru zahájil predseda MsO Dušan Janovič, privítal prítomných. Predniesol program zasadnutia, ktorý prítomní schválili.
2.  Došlou poštou informovala Katarína Tothová:

- Slovryb Žilina – Návrh Kúpnej zmluvy – pstruh potočný, pstruh dúhový a lipeň – výbor berie na vedomie
- Žiadosť o vyjadrenie k rýchlostnej ceste R7 Nové Zámky – Lučenec – našej organizácie sa dotknuté územie netýka
- Ranč na striebornom jazere – ponuka rybolovu
- SRZ RADA Žilina – štatistické tlačivá, spracované prehľady o úlovkoch, zarybnenie revírov v roku 2014 a 3-ročný zarybňovací plán je potrebné zaslať oblastnému ichtiológovi              do 13. 2. 2015
- Mgr. Miloslav Zuziak – ponuka násadových rýb – cena sa dohodne podľa odobratého množstva
- 9 našich členov nahlásilo stratu dokladov v termíne do 15. 1. 2015.
- SVP – súhlasné stanoviusko k opilovaniu a vypilovaniu drevín
3. Kontrola plnenia uznesenia:
- splnené: a/ b/ c/ d/ f/
- plní sa: e/ g/ h/
4. Dušan Janovič predniesol návrh znenia brigádnického poriadku, ktorý bude zverjnený na našej internetovej stránke
5. O prestup do našej organizácie požiadali títo členovia: pp. František Hanzelík, Michal Gabaj,  Milan Holec, Štefan Zoček, Michal Jurík, Vladimír Kováč, Roman Špacír, Šimon Ševčík.
Prihlášky za nových členov – 32 žiadostí – nikto z nich nie je disciplinárne riešený a nie sú na zozname trestaných na úseku rybárstva
O prerušenie členstva požiadalo 21 členov /splnené členské povinnosti v roku 2014/.
6. Rôzne
- vedúci RS predložil výboru hodnotenie členov RS a správu o činnosti RS
- K. Tothová požiadala predsedu obv. Ii o preverenie odpracovania brigády dvoch našich členov
- Obvod I predložil propozície zvláštnych pretekov na VN Jelenec II
- Cenová ponuka na batériu k motoru: trakčná gelová 280,- /predložil M. Zelovič/, trakčná cyklická 119,- s poštovným /predložil D. Janovič/.
- predseda navrhol, aby boli zakúpené čižmy prsačky pre hospodára podľa jeho potrieb a výberu.
- Ku krovinorezom je potrebné zakúpiť štíty
- hospodár navrhol zakúpenie kari rohoží na zubáčie hniezda
- V. Kóša žiada o súhlas na zakúpenie a osadenie unimo bunky, má zabezpečený žeriav. Cena spolu s prevozom aj osadením je 200,-€. Bol upozornný, že na osadenie bude potrebný súhlas Obecného úradu Branč na pozemok vo vlastníctve SRZ MsO Nitra. Sponzorsky vybavil osadenie prístrešku, ktorý bude rovnako umiestnený na štrkovisku Branč – Ivánka, tiež bol upozornený na povolenie umiestnenia od Obecného úradu Branč.
- Hospodár Andrej Píš žiada, aby bolo vyvolané stretnutie s Ing. Požgajom za účelom označenia inváznych druhov drevín a kríkov na výrub
- Tothová – nakoľko bude končiť platnosť preukazov na obsluhu motorových píl a krovinorezov, bude potrebné objednať preškolenie a pre nových základné školenie
- M. Andraško dal návrh na zakúpenie dvoch kusov altánkov s bočnými plachtami v predbežnej cene 179,- € / kus
- D. Janovič požiadal predsedu obvodu I aby doriešil dopúšťanie vody do OR Hangocka s p. Libajom, na základe sťažností z Mestského úradu – zaplavovaný mestský park


Slovenský rybársky zväz – mestská organizácia, Parkové nábrežie 29,  949 01  NITRA


Uznesenie č. 1 z riadneho zasadnutia Výboru SRZ MsO Nitra
konaného dňa  26. 1. 2015

a/ Výbor schválil brigádnický poriadok a poučenie brigádnikov – BOZP
T: trvalý                                                             Z: vedúci jednotlivých brigád

b/ Výbor schválil prestup do našej organizácie pre pp. František Hanzelík, Michal Gabaj,  Milan Holec, Štefan Zoček, Michal Jurík, Vladimír Kováč, Roman Špacír, Šimon Ševčík. Nakoľko nikto z uvedených nemení trvalé bydlisko, budú povinní uhradiť aj sumu zápisného.
T: ihneď                                                             Z: Tothová

c/ Výbor schválil 32 členov, ktorí doručili Prihlášku za nového člena budú pozvaní na skúšky, po uspešnom absolvovaní skúšok budú títo prijatí za členov SRZ
T: apríl 2015                                                    Z: skúšajúci, Tothová

d/ Výbor schválil 22 členov, ktorí požiadali o prerušenie členstva a mali splnené členské povinnosti v roku 2014
T: ihneď                                                           Z: Tothová

e/ Výbor schválil propozície zvláštnych pretekov Nitriansky kapor v dňoch 2. – 3. 5. 2015 na VN Jelenec II
T: máj 2015                                                    Z: Plevka

f/ Výbor schválil zakúpenie čižiem – prsačiek pre hospodára podľa jeho potrieb a výberu
T: ihneď                                                        Z: Píš

g/ Výbor schválil zakúpenie trakčnej cyklickej batérie k elektromotoru /čln/
T: Ihneď                                                       Z:  Janovič

h/ Výbor schválil zakúpenie 4 ks štít s prilbou ku krovinorezom a k motorovým pílam
T: ihneď                                                      Z: Kóša

i/ Výbor schválil zakúpenie kari rohoží na zubáčie hniezda
T: ihneď                                                      Z: Uhrín

j/ Výbor schválil zakúpenie a osadenie unimobunky na štrkovisku Branč – Iván ka za podmienky písomného súhlasu Obecného úradu Branč.
T: ihneď                                                      Z: Kóša

Posledná úprava: 20.Sep.2023 01:09:24
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk