Počasie Nitra tu
 
 
Pripravujeme


PROMO VIDEO

Zápisnica č.11/2014

SRZ MsO Nitra, Parkové nábrežie 29, 949 01  NITRA
Zápisnica č. 11/2014 z riadneho zasadnutia Výboru SRZ MsO Nitra
zo dňa 19. 12. 2014

Prítomní: pp. Dušan Janovič, Katarína Tothová, Milan Zelovič, Andrej Píš, Marek Andraško, Imrich Čaládi, Vladimír Hupka,  Štefan Benedik, Ján Uhrín, Stanislav Žákovič, Vladimír Kóša, Marián Plevka
Kontrolná komisia: pp. Branislav Bojda, Jaroslav Kahala, Juraj Šumichrast, Svätoslav Hluchý

Program:
1. Otvorenie
2. Došlá pošta
3. Kontrola plnenia uznesenia

4. Hospodárenie na chovných revíroch a výpočet odmeny za chov
5. Rôzne
6. Záver

1. Zasadnutie Výboru zahájil predseda MsO Dušan Janovič, privítal prítomných. Predniesol program zasadnutia, ktorý prítomní schválili.
2.  Došlou poštou informovala Katarína Tothová:

- Žiadosť o prijatie za člena RS – p. M. Liška – postúpená vedúcemu RS
- SRZ Rada Žilina – Vestník
- Ponuka na zabezpečenie objektu RD – p. Ľ. Hrúz
- Žiadosť o prerušenie členstva – p. J. Ambrózi
- Faktúra a dodací list za jednotné oblečenie pre členov RS
- Polícia Topoľčany – Uznesenie, že priberajú znalca na vypracovanie odborného posudku /úhyn na rieke Radošinka/
- Tlačivá povolení na rybolov – rozvoz zabezpečila RADA Žilina
- Okresný úrad Nitra nám poslala na vedomie podnikatelský zámer vybudovania malej vodnej elektrárne na VD Krškany
3. Kontrola plnenia uznesenia:
- splnené: a/ b/ c/ d/ e/ f/ h/
- plní sa: g/
4. Hospodárenie na chovných revíroch
Priame náklady /nákup rýb, nákup krmiva, vápno, asanácia, poistné – pomerná časť, PHM, cestovné, hnoj/ = 17.361,473€
Cena vylovených rýb bola stanovená priemerom z piatich ponúk.
Z chovných revírov Cabaj a Čápor bolo spolu vylovené ryby /kapor, amur, šťuka/
v hodnote 33.821,829 €.
Čistý výnos z chovu: 16. 460,356 €
Schválená odmena za chov = 50% z čistého výnosu = 8.230,178€. Z tejto sumy prislúcha hospodárovi Andrejovi Píšovi 40 % = 3.292,07 € / v hrubom/ a Štefanovi Benedikovi 60% = 4.938,10 € v hrubom.
6. Rôzne
- predseda Dušan Janovič predniesol Termíny zasadnutí predsedníctva a výboru na rok 2015, Program Mestskej konferencie, Oznam – stránkové hodiny kancelárie RD.
- Opravené boli vývesné tabule na RD ktoré boli zničené vandalmi
- predseda informoval o účasti na Sneme SRZ, o priebehu Snemu, o novozvolenom prezidentovi SRZ – RSDr. Boroš aj tajomníkovi – Ing. Javor. Čo sa týka zastúpenia Nitrianskeho kraja: Viceprezident – Ing. Ľubomír Stanko / MO SRZ Topoľčany/, členovia: Sieglová Zuzana /MO SRZ Zlaté Moravce/, Farský Eugen /MO SRZ Štúrovo/, Ladislav Neveri /MO SRZ Kolárovo/. Člen kontrolnej komisie za Nitriansky kraj: Dušan Janovič.
Do júna 2016 sa bude konať mimoriadny Snem za účelom zmeny Stanov SRZ. Zasadnutia Rady sa budú konať každý druhý mesiac.
- Obvod I. – navruhje miestne povolenie pre p. Segeňa
- Obvod II – Žiada o vybavenie povolenia na výrub náletových drevín na OR Staré Čechynce. Žiada o zakúpenie unimo bunky za 200,-€, batérie k motoru Minkota, 2 kusy čižmy prsačky a 2 kusy prístrešok s bočnými plachtami. Preteky plánuje na deň 9. 5. 2015. Navrhuje miestne povolenie pre M. Martiš a R. Lorincz.
- Obvod III – navrhuje miestne povolenie pre O. Marton
- Zákon o ochrane osobných údajov – vypracovanie Bezpečnostného projektu. Z predložených cenových ponúk má najnižšiu ponuku firma Tomira – 139,-€
- Od 2. 1. 2015 do 15. 1. 2015 sa buú doberať povolenia na rybolov od našich členov. Na odoberanie bol navrhnutý F. Tóth za kaprové povolenie.Slovenský rybársky zväz – mestská organizácia, Parkové nábrežie 29,  949 01  NITRA


Uznesenie č. 11 z riadneho zasadnutia Výboru SRZ MsO Nitra
konaného dňa  19. 12. 2014

a/ Výbor schválil odmeny za chov rýb v chovných revíroch /50% z čistého výnosu/ pre pp. Andrej Píš a Štefan Benedik st.
T: ihneď                                                  Z: Janovič, Tothová

b/ Výbor schválil program Mestskej konferencie 2015
T: ihneď                                                 Z: Janovič, Tothová

c/ Výbor schválil stránkové hodiny kancelárie RD
T: rok 2015                                           Z: Janovič, Tothová

d/ Výbor schválil opravu a zasklenie vývesnej tabule na Rybárskom dome
T: ihneď                                               Z: Janovič, Tothová

e/ Výbor schválil vypracovanie Bezpečnostného projektu /Zákon o ochrane osobných údajov/ dodávateľsky – firmou Tomira
T: ihneď                                              Z: Janovič, Tothová

f/ Výbor schválil Františka Tótha na odoberanie prehľadov o úlovkoch od 2. 1. 2015 do 15. 1. 2015 vrátane sobôt, nediel a sviatku, v čase od 10,00 do 17,00 hod
T: 2. – 15. 1. 2015                               Z: Janovič, Tothová

g/ Výbor schválil pre p. Tótha povolenie na rybolov za odoberanie prehľadov o úlovkoch
T:  od 16. 1. 2015                                            Z: Tothová, Kraus

h/ Výbor schválil miestne povolenia podľa predložených návrhov.
T. ihneď                                                          Z: Tothová, Kraus

Posledná úprava: 20.Sep.2023 01:09:24
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk