Počasie Nitra tu
 
 
Pripravujeme


PROMO VIDEO

Zápisnica č.10/2014

SRZ MsO Nitra, Parkové nábrežie 29, 949 01  NITRA
Zápisnica č. 10/2014 z riadneho zasadnutia Výboru SRZ MsO Nitra
zo dňa 24. 11. 2014

Prítomní: pp. Dušan Janovič, Katarína Tothová, Milan Zelovič, Andrej Píš, Marek Andraško, Imrich Čaládi, Vladimír Hupka,  Štefan Benedik, Ján Uhrín, Stanislav Žákovič, Marián Plevka
Ospravedlnený: p. Vladimír Kóša
Kontrolná komisia: pp. Branislav Bojda, Jaroslav Kahala, Juraj Šumichrast

Program:
1. Otvorenie
2. Došlá pošta
3. Kontrola plnenia uznesenia

4. Návrh rozpočtu na rok 2015
5. Odmeny za rok 2014
6. Rôzne
7. Záver

1. Zasadnutie Výboru zahájil predseda MsO Dušan Janovič, privítal prítomných. Predniesol program zasadnutia, ktorý prítomní schválili.
2.  Došlou poštou informovala Katarína Tothová:

- Žiadosť o dočasné prerušenie členstva: M. Nagy, V. Rojko
- Cenová ponuka na odevy pre RS
- SRZ RADA Žilina – Vestník
- Messer Bratislava – uznanie reklamácie
- KOI – Rybársky klub nepočujúcich žiadajú o sponzorský príspevok na zakúpenie jednodňovvých povoleniek na VN Jelenec II, žiadajú o poskytnutie VN Jelenec II na usporiadanie pretekov nepočujúcich.
- Žiadosť o prijatie za člena RS – Dubaj Radoslav – postúpené vedúcemu RS
- Cenové ponuky na Bezpečnostný projekt a zodpovednej osoby v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov
- Cenové ponuky na zabezpečenie objektu RD
3. Kontrola plnenia uznesenia.
- splnené: a/ d/ e/
- plní sa : b/ c/

4. Návrh rozpočtu na rok 2015 – príjmovú a výdavkovú časť predniesla účtovníčka Katarína Tothová
5. Odmeny za rok 2014 vo forme Dohôd o vykonaní práce – v zmysle schváleného rozpočtu.
Odmeny členov RS budú presunuté na nákup odevov pre členov RS, K. Tothovej bola navrhnutá odmena za prácu nad rámec jej pracovných povinností za rok 2014 vo výške hrubej mesačnej mzdy, čo činí 700,- €.
6. Rôzne
- obvody po vzájomnej dohode navrhli termíny pretekov na rok 2015: Zvláštne preteky na VN Jelenec II, v termíne 2.-3. 5. 2015. Detské preteky na OR Veľká Hangócka 1. 5. 2015. Memoriál Milana Orlíka – zvláštne preteky, Obyčajné preteky na štrkovisku Branč – Ivánka. Preteky pre nepočujúcich 9. 5. 2015 – lov do 14,00 hod., preteky LRU-P Nitriansky pohár – 15. 8. 2015, Dlhodobá postupová celoštátna súťaž v LRU plávaná Divízia v dňoch  6. – 7. 6. 2015
- Zabezpečenie objektu RD – počkáme na ďalšie ponuky
- Bezpečnostný projekt a zodpovedná osoba /Zákon o ochrane osobných údajov/ - počkáme na ďalšie ponuky
- Snem SRZ sa bude konať 28. 30. 11. 2015 v Starom Smokovci
- Oprava Fiat Ducato – pokazené dvere – cena opravy s ND 130,- €
- Prebehlo jednanie s PD Cabaj aj so súkromne hospodáriacim roľníkom, sú ochotní nám poskytnúť primerané odškodné za úhyn rýb na VN Čápor napriek tomu, že sa necítia vinní.
- Končila nám zmluva opripojení s T-COM, dojednali sme novú zmluvu, pri ktorej za 2-ročnú viazanosť ušetríme 400,-€.
- Miestny rybársky poriadok platný od 1. 1. 2015 je schválený a je potrebné objednať tlač.
- Výbor prejednal konanie Mestskej konferencie 2015 s návrhom termínu 21. 3. 2015
- Od 2. 1. 2015 sa budú odoberať prehľady o úlovkoch za rok 2014. Do budúceho zasadnutia je potrebné navrhnúť brigádnika na preberanie
- Predseda obvodu I navrhuje miestne povolenie bezplatné pre p. Segéň R. a Čery J. za mimoriadnu aktivitu nad rámec svojich členských povinností
- Predseda obvodu III informoval, že plánovaná úprava cesty sa z dôvodu nepriaznivého počasia neuskutočnila. Počas víchrice padol strom na Rybársky domček pri OR Ľudovítová II, je poškodená strecha aj vnútorné obloženie. Škody boli odstránené, prístupové cesty boli vyčistené od popadaných stromov pri víchrici. Navrhuje miestne bezplatné povolenie pre: Berec A., Macho p., Barbirík Š. za dopúšťanie vody do sústavy Ľudovítová, Jelšovce a za mimoriadnu aktivitu nad rámec svojich členských povinností
- Vedúci RS priniesol ukážku oblečenia pre členov RS. Informoval, že dvaja členovia RS odstúpili na vlastnú žiadosť: M. Csádi a M. Nagy. Dáva návrh, aby P. Blaško bol znovu vymenovaný za člena RS


Slovenský rybársky zväz – mestská organizácia, Parkové nábrežie 29,  949 01  NITRA


Uznesenie č. 10 z riadneho zasadnutia Výboru SRZ MsO Nitra
konaného dňa 24. 11. 2014

a/ Výbor schválil návrh rozpočtu na rok 2015
T: ihneď                                                             Z: Tothová

b/ Výbor schválil návrh rozdelenia odmien – DoVP za rok 2014 v zmysle schváleného rozpočtu
T: ihneď                                                            Z: Tothová

c/ Výbor schválil, aby suma určená na odmeny členov RS bola presunutá na nákup odevov pre členov RS
T: ihneď                                                          Z: Andraško

d/ Výbor schválil pre p. Tothovú vyplatenie odmeny za prácu nad rámec jej pracovných povinností za rok 2014 vo výške hrubej mesačnej mzdy, čo činí 700,- €.
T: ihneď                                                         Z: Janovič

e/ Výbor schválil konanie pretekov nepočujúcich na VN Jelenec II dňa 9. 5. 2015 do 14,00 hod bez možnosti privlastnenia si úlovku
T: 9. 5. 2015                                                 Z: Plevka

f/ Výbor schválil opravu dverí Fiat Ducato
T: ihneď                                                          Z: Benedik

g/ Výbor schválil termín konania Mestskej konferencie na deň 21. 3. 2015 /sobota/
T: ihneď                                                         Z: Janovič, Tothová

h/ Výbor schválil Pavla Blaška na vymenovanie za člena RS.
T: ihneď                                                       Z: Píš, Tothová

Posledná úprava: 20.Sep.2023 01:09:24
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk