Počasie Nitra tu
 
 
Pripravujeme


PROMO VIDEO

Zápisnica č.9/2014

SRZ MsO Nitra, Parkové nábrežie 29, 949 01  NITRA
Zápisnica č. 9/2014 z riadneho zasadnutia Výboru SRZ MsO Nitra
zo dňa 27. 10. 2014

Prítomní: pp. Dušan Janovič, Katarína Tothová, Andrej Píš, Marek Andraško, Štefan Benedik,
Ján Uhrín, Stanislav Žákovič, Marián Plevka
Ospravedlnení: pp. Milan Zelovič, Imrich Čaládi, Vladimír Hupka, Vladimír Kóša
Kontrolná komisia: pp. Branislav Bojda, Martin Nemky, Jaroslav Kahala, Svätoslav Hluchý

Program:
1. Otvorenie
2. Došlá pošta
3. Kontrola plnenia uznesenia
4. Návrh na zabezpečenie objektu
5. Predaj celoročných hosťovacích povolení
6. Rôzne
7. Záver

1. Zasadnutie Výboru zahájil predseda MsO Dušan Janovič, privítal prítomných. Predniesol program zasadnutia, ktorý prítomní schválili.
2.  Došlou poštou informovala Katarína Tothová:
- Slovryb – ponuka zubáča – výbor berie na vedomie
-  Zdenek Plevka – žiadosť o prijatie za člena RS – postúpená vedúcemu RS
- Obec Ľudovítová – Súhlasné stanovisko na úpravu prístupovej cesty k OR – Ľudovítová II
- Dodatok k príkaznej zmluve – výrub suchých stromov na štrkovisku Branč – Ivánka /ostrovy/ - predĺženie lehoty do 31. 3. 2015
3. Kontrola plnenia uznesenia
- splnené: a/ d/ f/
- plní sa : b/ c/ e/
4. Nakoľko sa vandali znovu pokúsili vlámať do rybárskeho domu, mali by sme objekt opatriť zabezpečovacím zariadením. Bude potrebné zadné okenice vyhodiť a vymurovať okná aj zvonkajšej strany. Bolo by dobré, keby sa dali vypracovať cenové ponuky na zabezpečenie na pult alebo na telefény.
5. Predaj celoročných hosťovačiek.
Z dôvodu hroziaceho prenosu vírsu KHV do našich revírov, bolo by potrebné obmedziť predaj celoročných hosťovacích povolení na 15 kusov – prednostne pre tých, ktorí si pravidelne tieto povolenia kupujú. V prípade, že títo nebudú mať záujem o kúpu, povolenie sa môže predať ďalšiemu v poradí. Čo sa týka prestupu z jednej organizácie do druhej, Výbor rozhodne individuálne o každej žiadosti.
6. Rôzne
- Dušan Janovič informoval o účasti na krajskej porade, ktorá sa konala v Zlatých Moravciach. Zúčastnili sa: Janovič, Píš, Tothová. Boli sme informovaní o zasadnutí Rady SRZ: ceny povolení zostávajú na úrovni minulého roku, osobné údaje našich členov zatiaľ nie sme povinní poslať na Radu SRZ. Centrálna evidencia členskej základne sa odkladá do zosúladenia so Zákonom o ochrane osobných údajov. Ichtiológ informoval o potvrdenom víruse KHV na štrkovisku TONA Šurany.   Na poradu boli pozvaní aj delegáti na Snem SRZ, ktorí spomedzi seba navrhli členov do Rady SRZ a ich náhradníkov, člena do KK a jeho náhradníka, členov do mandátovej komisie, návrhovej komisie a do volebnej komisie za Nitriansky kraj
- Dušan Janovič poďakoval všetkým, ktorí sa aktívne zúčastnili výlovov našich chovných revírov
- Andrej Píš informoval o jesennom zarybnení našich lovných revírov a o výlovoch chovných revírov: Prebehlo najdôležitejšie obdobie roka pre našich členov. Z našich chovných revírov bolo zlovené 10.100 kg kapra, 420 kg amura /priemerná váha  3,8 kg z Čápora a 3,5 kg / kus z Cabaja/, šťuka 1 – 2 ročná : 1.020 kg. Ostatné ryby boli zakúpené od dodávateľa z Maďarska. Po násade do OR Koniarovce uhynulo cca 40 kusov šťuky, čo predstavuje asi 5% z násady a na OR Veľká Hangócka 7 kusov šťuky. Z Maďarska bol privezený 1 – 2 – 2,5 ročný zubáč vo veľmi dobrej kvalite, rovnako z Maďarska sa priviezol lieň vo veľmi dobrej kvalite. Dúfam, že toto prispelo ku skvalitneniu našich lovných revírov. 700 kg kapra mix a 200 kg bielej ryby bolo prevezené po výlove VN Cabaj do VN Čápor . Ohľadom KHV víusu na štrkovisku Tona Šurany predstavuje aj pre našu organizáciu veľké riziko, pretože na našich revíroch sa môže prenos vírusu prejaviť po oteplení vody nad 16˚C – v jarných mesiacoch budúceho roku. Vo vodách v západnom Maďarsku sa v minulosti KHV vyskytol a u nich bolo prvoradé zlikvidovať ohnisko nákazy.
- Obvod III – Stanislav Žákovič informoval, že pri poslednej víchrici spadol na rybársky domček pri OR Ľudovítová II strom, ktorý prerazil strechu až do vnútra chatky. Bude potrebné toto opraviť. Popadané stromy po víchrici na Ľ I – Ľ IV boli už čiastočne odstránené
- Po novele zákona je problém s výrubom nielen po administratívnej stránke, ale aj po finančnej stránke. Andrej Píš vysvetlil 3 možnosti riešení, ako získať povolenie na vypiľovanie stromov, kríkov a náletových drevín.
- Katarína Tothová a Dušan Janovič informovali, že obdržali pozvánky na Snem SRZ, ktorý sa bude konať v Starom Smokovci v dňoch 28. – 30. 11. 2014
- O dopúšťaní vody do sústavy Hangócka sme už hovorili, no nevzniklo uznesenie. Návrh je, aby sa o dopúšťanie vody do uvedenej sústavy staral p. Dušan Folkel. Za starostlivosť mu bude vydané miestne povolenie.
- Hospodár plánuje brigády na chovných revíroch a plánuje zakúpiť vápno na dezinfekciu revírov.
- Tothová informovala o školení o Zákone o ochrane sobných údajov. V dôsledku zmeny zákona pre našu orgasnizáciu znamenajú veľa administratívnej práce, v prvom rade vypracovanie Bezpečnostného projektu.
- Dodatok k príkaznej zmluve – výrub suchých stromov na ostrovoch štrkoviska Branč – Ivánka – predĺženie do 31. 3. 2015. Prislúbené máme aj vytiahnutie spadnutých stromov z vody na štrkovisku Čechynce.
- Dňa 28. 10. 2014 privezú násadu 5.000 kusov zubáča /7 – 8 cm/ určeného do rieky Nitra z rezervného fondu Rady Žilina.
- Ohľadom úhynu rýb v rieke Radošinka – zatiaľ nie sú známe výsledky rozborov zo ŠVÚ Dolný Kubín
- Výbor prejednal návrhy, ktoré by sa zapracovali do Miestneho rybárskeho poriadku.

Slovenský rybársky zväz – mestská organizácia, Parkové nábrežie 29,  949 01  NITRA


Uznesenie č. 9 z riadneho zasadnutia Výboru SRZ MsO Nitra
konaného dňa 27. 10. 2014

a/    Výbor schválil zamurovanie zadných okien Rybárskeho domu
T: ihneď                                                     Z: Janovič, Tothová

b/ Výbor schválil predaj max. 15 kusov celoročných hosťovacích povolení – prednostne pre tých, ktorí si túto hosťovačku kupujú pravidelne. V prípade nezáujmu uvedených, môže byť celoročná hosťovačka predaná ďalšiemu záujemcovi
T: od 1. 1. 2015                                         Z: Tothová

c/ Prijatie nového člena a prestu člena z inej organizácie do našej organizácie posudzovať individuálne na zasadnutí Výboru MsO
T: trvalý                                                   Z: Výbor SRZ MsO Nitra

d/ Výbor schválil p. Dušana Fölkela na dopúšťanie vody a starostlivosť o výšku hladiny v sústave Hangócka od 1. 1. 2015 za protihodnotu: miestne povolenie na rybolov.

e/ Výbor schválil zakúpenie 3 tony vápna na dezinfekciu chovných a lovných revírov
T: ihneď                                                  Z: Píš, Benedik

Posledná úprava: 20.Sep.2023 01:09:24
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk