Počasie Nitra tu
 
 
Pripravujeme


PROMO VIDEO

JELENECKÝ KAPOR 2023

13.05.2023 - sobota

Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia 

Parkové nábrežie 29,  949 01  NITRA


Jelenecký Kapor 2023

13.05.2023
 

Podmienky pretekov:

·         Dátum konania:  13.5.2023

·         Miesto konania: Jelenec , revír 2-4860-1-1 Jelenec II

·         Organizátor: MsO SRZ NITRA

·         Organizačný výbor:

·         Riaditeľ pretekov: Marian Plevka

·         Štartovné:   20€

·         Úhrada štartovného  : do 2.05.2023

 

Podmienky pretekov:

 

1. Informácia o mieste konania pretekov a účastníkov:
a/ Miesto konania pretekov je revír číslo 2-4860-1-1 OR Jelenec II . Revír sa nachádza v katastrálnom území obce Jelenec v smere od Nitry na Zlaté Moravce  a naopak. Rovnomerné dno revíru  bez podvodného a vodného porastu s malou pobrežnou vegetáciou. Revír je každoročne zarybnený násadou ušľachtilých rýb a taktiež pred pretekom bude zarybnenie min jedným bodovaným druhom rýb (kapor,amur)


b/ Účastníci pretekov môžu byť len členovia SRZ, ktorý dovŕšili min. 15 rokov veku.

2. Losovanie miesta lovu:
Účastníci pretekov budú losovať  v poradí v akom prídu  na miesto konania pretekov , číslo revíru

 2-4860-1-1 OR Jelenec. Pretekári ktorý  majú uhradené štartovné  budú zaregistrovaný a budú losovať miesta lovu.

3. Spôsob lovu rýb počas pretekov
Každý pretekár môže loviť maximálne na dve udice s rybárskym navijakom. Každá udica na lov počas pretekov môže byť opatrená len jedným jednoduchým háčikom. Loví sa spôsobom „chyť a pusť“, t.j. bez možnosti privlastnenia si ulovenej ryby. Ulovená ryba musí byť bezodkladne pustená späť do vody revíru hneď po tom, ako ju rozhodca zmeria  a zapíše do pretekárskeho prehľadu o úlovkoch.
 
Dovolený spôsob lovu:
a/ na ťažko – s možnosťou používať kŕmitko
b/ na féeder
c/povinnosť´použiť´podložku pri manipulácii s ulovenou rybou

 

4. Hodnotenie.
Hodnotia sa len dva druhy rýb. Kapor vrátane 45 cm dĺžky a vyššie a amur vrátane 60 cm dĺžky a vyššie. Uznáva sa len ten úlovok, ktorý zapíše rozhodca do pretekárskeho prehľadu o úlovkoch a jeho správnosť potvrdí podpisom susediaci pretekár.
Systém bodovania: 1cm ulovenej ryby = 1 bod

5. Vyhodnotenie pretekov
Konečné poradie pretekov určuje najviac bodov pretekára, za súčet bodov rovnajúci sa súčtu  dĺžok všetkých ulovených bodovaných rýb,väčší počet ulovených rýb.

Ocenené budu prve 3 miesta  /vecne ceny/

 

 

V prípade rovnosti bodov po celkovom súčte bodov všetkých ulovených bodovaných rýb , rozhoduje v prospech vyššie umiestneného pretekára,väčši počet ulovených rýb.
6. Nástrahy a návnady. 
Môžu sa používať všetky druhy návnad a nástrah okrem návnad a nástrah zákonom zakázaných. Hmotnosť návnady /krmiva/ a nástrahy  je neobmedzená.

7. Povinná výbava pretekára .
Podberák, podložka pod úlovok, vyťahovač háčikov alebo pean, prechovávací vak.

8. Časový rozpis pretekov:

     

·         13.05.2023    05,30-06,30 -  Prezentácia, losovanie čísiel

·         13.05.2023     06,30         - Presun na vylosované miesta

·         13.05.2023   07,00          - Kŕmenie počas celého lovu 

·         13.05.2023 07.00 hod     - Začiatok pretekov

·         13.05.2023 16.00 hod     - Koniec pretekov

·         13.05.2023  16,30-17.00 hod - Slávnostné ukončenie pretekov, vyhlásenie výsledkov.

 

9. Záverečné ustanovenia

·         Akákoľvek činnosť súvisiaca s lovom a vnadením môže byť vykonávaná len z brehu,zo svojho lovného miesta.

·         Zavážanie návnad a nástrah zavážacou loďkou alebo člnom sa nepovoľuje.

·         Zákaz používať sonar.

·         Pri zdolávaní ryby nesmie súťažiaci opustiť svoje lovné miesto, okrem prípadu kedy ryba nebude môcť bezpečne vylovená a hrozí jej zdravotné poškodenie alebo zamotanie a poškodenie lovného náradia pretekárom v susednom sektore. Na vylovenie ryby v susednom sektore musia dať rozhodcovi súhlas súťažiaci v sektore v ktorom sa ryba bude vylovovať. V prípade nesplnenia predchádzajúcich ustanovení tohto bodu nebude ryba hodnotená!

·         Ak pretekári definitívne opustia lovné miesto pred oficiálnym ukončením pretekov (zbalia vystroj a odídu z pretekov), bude to považované za odstúpenie zo súťaže. Ich výsledok nebude započítaný do hodnotenia a stratia nárok na prípadnú cenu, to neplatí v prípade opustenia sektoru z vylosovaného miesta zo závažných rodinných alebo zdravotných skutočností, ktoré posúdi 3-členná komisia na to operatívne určená organizátorom pretekov.

·         Pretekov sa môže zúčastniť maximálne 60 pretekarov. Pretekari budú zaradení a zapísaní do štartovej listiny súťaže postupne podľa termínu a času zaplatenia štartovného.

·         Nárok na vrátenie plnej výšky štartovného má pretekár, ktorý svoju neúčasť na preteku oznámi najneskôr 15 dní pred dňom konania pretekov. V prípade, že pretekár svoju neúčasť oznámi v termíne kratšom ako 15 dní pred začiatkom pretekov, bude mu vrátené 50% štartovného. Pretekár, ktorý neoznámi svoju neúčasť na pretekoch, alebo sa nedostaví na miesto konania pretekov dňa 7.5.2022 do štartu pretekov, bude z pretekov vylúčený,  nebude vrátené štartovné ktoré v plnej výške prepadne v prospech MsO SRZ Nitra.

·         V prípade nekonania pretekov, ktoré musí byť včas oznámené účastníkom pretekov bude pretekárom štartovné vrátené v plnej výške do 15 dní odo dňa oznámenia.

 

·         Vstup iných osôb do priestoru vyhradeného pre súťažiaceho ( lovné miesto ) je zakázaný. Tento zákaz neplatí pre organizačný výbor pretekov a rozhodcov.

·         Protesty účastníkov sa vybavujú priebežne, posledný termín na podanie protestu je 15 min po ukončení pretekov. Poplatok za protest je 30,-€. Pri uznanom proteste bude poplatok vrátený protestujúcemu.

·         Každý loví na vlastné nebezpečenstvo!!!

·         V prípade búrky hlavný rozhodca rozhodne o prerušení pretekov na čas nevyhnutný pre bezpečnosť pretekára.

·         V prípade že sa na preteky neprihlási minimálne 30 pretekárov , budú preteky zrušené.

spôsob platby


- V hotovosti na rybárskom dome počas stránkových hodín

 

 


            Kontakt : Plevka Marian 0907126650

            e-mail : mail@srznitra.sk

            Tel.rybársky dom : 037/7721077


 

 

Posledná úprava: 20.Sep.2023 01:09:24
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk