Počasie Nitra tu
 
 

Pozvánka na Mestskú konferenciu

06.04.2019

MsO SRZ  Nitra,  Parkové nábrežie 29,   949 01  NITRA
 
Výbor  MsO SRZ Nitra v zmysle Stanov SRZ
 
zvoláva na deň
 
6. 4. 2019 – sobota
v čase od 8,00 hod. v zasadačke  MsÚ Nitra
 
  MESTSKÚ KONFERENCIU
SRZ MsO Nitra
 

 
P R O G R A M :
 

  1. Zahájenie, schválenie programu ČS, spomienka na zosnulých členov MsO SRZ Nitra
  2. Voľba komisií /voľba skrutátora, pracovného predsedníctva, návrhovej, mandátovej/
  3. Správa o činnosti a čerpanie rozpočtu SRZ MsO Nitra za rok 2018, správa hospodára, kontrola   
            plnenia uznesenia z predošlej mestskej konferencie
  1. Správa Disciplinárnej komisie za rok 2018
  2. Správa kontrolnej komisie pri SRZ MsO Nitra za rok 2018
  3. Návrh rozpočtu na rok 2019, plán hlavných úloh na rok 2019
  4. Diskusia
  5. Správa mandátovej a návrhovej komisie,  uznesenie
  6. Záver

 
 (v rámci bodu č. 7 – diskusia – je možné vystúpiť s maximálne 5-minútovým príspevkom, resp. návrhom)
 
 
V Nitre, dňa 26. 11. 2018 
 
 
 
 
Dušan Janovič
                                                                                                     predseda MsO SRZ Nitra

Posledná úprava: 16.Nov.2019 06:11:37
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk